RPO MAŁOPOLSKIE

Transformacja energetyczna

Dotacja dla firm z Małopolski Zachodniej na łagodzenie skutków transformacji w kierunku osiągnięcia celów Unii na rok 2030 w dziedzinie energii i klimatu.

Dla kogo:

MŚP

Poziom dotacji:

do 85%

Start naboru

luty 2024

Transformacja energetyczna to konkurs, którego celem jest umożliwienie regionom i ludności łagodzenia skutków transformacji w dziedzinie energii i klimatu. Program koncentruje się na realizacji projektów związanych z efektywnością energetyczną, renowacją budynków, infrastrukturą publiczną, energią odnawialną oraz inteligentnymi systemami energetycznymi.

W ramach tego działania, Małopolska Zachodnia, czyli obszar obejmujący powiaty chrzanowski, olkuski, oświęcimski i/lub wadowicki, będzie wspierana w przeprowadzeniu transformacji energetycznej w kontekście zmian klimatycznych.

Projektowane inwestycje mają na celu zwiększenie bezpieczeństwa energetycznego na poziomie lokalnym poprzez przejście od scentralizowanych źródeł energii do produkcji i magazynowania energii w formule rozproszonej. Konkurs przewiduje cztery główne typy projektów: rozwój wykorzystania energii odnawialnej, rozwój obszarów zrównoważonych energetycznie i społeczności energetycznych, kompleksowe inwestycje w renowację i dekarbonizację budynków, oraz rozwój systemów ciepłowniczych.

Do kogo skierowana jest dotacja?

MŚP oraz inne podmioty (Jednostki naukowe, Jednostki Samorządu Terytorialnego, Kościoły i związki wyznaniowe, Organizacje pozarządowe, Partnerstwa instytucji pozarządowych, Podmioty ekonomii społecznej, Uczelnie, Wspólnoty energetyczne, w tym klastry energii i spółdzielnie energetyczne, Wspólnoty, spółdzielnie mieszkaniowe i TBS) z obszaru Małopolski Zachodniej, tj. powiatów: chrzanowskiego, olkuskiego, oświęcimskiego i/ lub wadowickiego

Przewidywane są 4 typy projektów:

A. Rozwój wykorzystania OZE.

B. Rozwój obszarów zrównoważonych energetycznie i społeczności energetycznych.

C. Kompleksowe inwestycje w renowację i dekarbonizację budynków z uwzględnieniem priorytetowego traktowania projektów uwzględniających zasady Nowego Europejskiego Bauhausu (NEB)*.

D. Rozwój systemów ciepłowniczych

* Celem Nowego Europejskiego Bauhausu (NEB) jest wsparcie realizacji Europejskiego Zielonego Ładu poprzez przyspieszenie transformacji różnych sektorów gospodarki, w tym budownictwa, dla poprawy jakości życia – w kierunku wysokiej jakości projektowania dla zrównoważonego rozwoju, w tym dla zmniejszenia emisyjności i wprowadzania gospodarki cyrkularnej.

Typy projektów

Na co można przeznaczyć środki?

Projekty typu A
To inwestycje na zwiększenie wykorzystania odnawialnych źródeł energii. Zakres obejmuje budowę lub przebudowę instalacji OZE do wytwarzania energii elektrycznej i ciepła wraz z magazynami energii oraz systemami zarządzania energią (np. kolektory słoneczne, fotowoltaika, pompy ciepła, urządzenia na biogaz i biomasę.

Projekty typu B
Dla energetyki rozproszonej np. klastry energii, spółdzielnie energetyczne, prosumenci zbiorowi, oraz mechanizmach – np. wirtualne elektrownie. Wsparcie może obejmować przygotowanie i realizację inwestycji w zakresie wytwarzania, przesyłu, dystrybucji, magazynowania, monitorowania, zarządzania w ramach danego podmiotu. Elementem projektu mogą być wszystkie narzędzia informatyczne ułatwiające zarządzanie daną społecznością energetyczną.

Projekty typu C
Wsparcie może obejmować np. termomodernizację, komplementarną renowację elementów budynku i jego otoczenia, wymianę źródeł ciepła (np. wymiana źródeł węglowych lub gazowych na zasilane energią ze źródeł odnawialnych), podłączenia odnawialnych źródeł energii, magazyny energii, niezbędne podłączenia i instalacje wewnętrzne i zewnętrzne, inteligentne systemy zarządzania itp. Efektem projektu musi być zmniejszenie zapotrzebowania na energię o minimum 30% w odniesieniu do każdego budynku objętego projektem (z wyłączeniem obiektów zabytkowych).

Czy Twoja firma ma szansę na pozyskanie dotacji?

Umów się na bezpłatną konsultację i dowiedz się więcej nt. dofinansowania.

Ile może wynieść wsparcie?

Maks. poziom dofinansowania:

85%

Alokacja w konkursie

134 mln PLN

Harmonogram konkursu

Termin naboru:

luty 2024 – kwiecień 2024

BLDG w liczbach

1 mln
pozyskanych dotacji
1
projektów
1
projekty badawcze

Porozmawiajmy o dotacji dla  Twojej firmy!

Umów się na konsultację z naszymi ekspertami, którzy pomogą Ci dopasować najlepsze rozwiązanie dla Twojego projektu