Hydrostrateg

Program Hydrostrateg zakłada wsparcie projektów, których celem jest wdrożenie nowych rozwiązań poprawiających efektywność użytkowania i zarządzania zasobami wody w Polsce. 

Program obejmuje obszary badawcze takie jak woda w środowisku, woda w mieście oraz żegluga śródlądowa. Na uzyskanie wsparcia mają szanse projekty badawcze dotyczące wzrostu retencji i poprawa jakości wody, wdrożenie nowych metod badania, obserwacji i narzędzi wspomagających monitoring i ocenę stanu ekosystemów wodnych/ekosystemów zależnych od wód oraz projekty dotyczące zwiększenia stopnia wykorzystania dróg wodnych dla żeglugi śródlądowej.

Jakie podmioty mogą ubiegać się o dofinansowanie?  

Podmioty, które mogą aplikować w konkursach realizowanych w ramach programu Hydrostrateg są:

 • jednostki naukowe
 • przedsiębiorcy 
 • konsorcja składające się z jednostek naukowych, przedsiębiorców oraz innych podmiotów. 

W przypadku przedsiębiorców o dofinansowanie mogą ubiegać się firmy zajmujące się odbudową potencjału naturalnego ekosystemów wodnych oraz opracowywaniem nowych technik pomiarowych w zakresie monitoringu i kształtowania środowiska.

O dofinansowanie mogą ubiegać się jednostki naukowe w szczególności takie jak uniwersyteckie wydziały biologii, ochrony środowiska, biotechnologii, architektury krajobrazu, urbanistyki, inżynierii środowiska, chemii środowiska, ekotoksykologii, nauk o zdrowiu oraz wydziały politechnik i uczelni technicznych.

Potencjalnymi odbiorcami wyników projektów realizowanych w ramach programu Hydrostrateg będą przede wszystkim podmioty gospodarcze działające w sektorach transportu i zaopatrzenia, turystyki, przetwórstwa, budownictwa i opieki zdrowotnej. Odbiorcami rezultatów projektu mogą być również ośrodki naukowe, administracja rządowa i samorządowa, instytucje kultury, stowarzyszenia pro-środowiskowe oraz organizacje społeczne. 

Grupy interesariuszy:

 • Podmioty zajmujące się zarządzaniem wodą, bezpieczeństwem powodziowym, wodnym i żeglugowym: m.in. Wody Polskie, samorządy, spółki komunalne, spółki wodne.
 • Firmy (MŚP) zajmujące się gospodarką wodą i ściekową, rozwiązaniami technicznymi, oczyszczaniem wody i wykorzystujące znaczne zasoby wody do produkcji.
 • Firmy, zakłady i uczelnie zajmujące się projektowaniem:

a) hydrotechnicznym i budownictwem wodnym

b) łączenia systemów transportów: morskiego i żeglugi śródlądowej oraz kolejowego i samochodowego, w tym projektowanie Inteligentnych Systemów Transportu (ITS, RIS)

c) systemów pomiarowych jakości i ilości wód i opadów atmosferycznych

d) działań renaturyzacji i rewitalizacji ekosystemów wodnych i od wody zależnych.

 • Przedsiębiorcy budujący infrastrukturę:

a) wodną, żeglugową, liniową i punktową

b) informatyczną i komunikacyjną, dla celów pomiarów jakości i ilości wody i opadów oraz ITS- RIS

c) infrastrukturę proekologiczną (oczka, zbiorniki, przepławki, kanały dla ryb, nasadzenia odtworzenia ekosystemów przyrodniczych i in.).

 • Firmy korzystające z wody do celów żeglugowych:

a) armatorzy, w tym Wody Polskie

b) samorządy i firmy logistyczne (porty, mariny, centra logistyczne)

c) kontrahenci, w tym duże spółki państwowe;

 •  Inne firmy korzystające z wody:

a) przedsiębiorstwa OZE energetyczne i hydroenergetyczne;

b) przedsiębiorstwa wodociągowe

c) zakłady i przedsiębiorstwa gospodarki komunalnej i ściekowej

d) przedsiębiorstwa używające wodę do celów technologicznych lub chłodniczych np. elektrownie i elektrociepłownie

e) rolnictwo; zakłady przetwórcze i produkcji żywności

f) budownictwo i kopalnie kruszyw

g) gospodarka rybacko-wędkarska

h) przedsiębiorstwa związane z turystyką i rekreacją.

 

Na co można przeznaczyć pozyskane środki? 

Dofinansowanie może być przeznaczone na realizację projektów badawczych:

 • badania podstawowe

 • badania przemysłowe

 • eksperymentalne prace rozwojowe

 • prace przedwdrożeniowe – przygotowanie wyników projektu do zastosowania w praktyce rynkowej.

Poziom dofinansowania:

 • Poziom dofinansowania dla jednostek naukowych wynosi 100%.
 • Poziom dofinansowania dla przedsiębiorców:
  • pomoc publiczna na badania przemysłowe/aplikacyjne:
   • małe / mikroprzedsiębiorstwa – 80% kosztów kwalifikowalnych
   • średnie przedsiębiorstwa – 75% kosztów kwalifikowalnych
   • duże przedsiębiorstwa – 65% kosztów kwalifikowalnych
  • na prace rozwojowe:
   • małe/ mikroprzedsiębiorstwa – 60% kosztów kwalifikowalnych
   • średnie przedsiębiorstwa – 50% kosztów kwalifikowalnych
   • duże przedsiębiorstwa – 40% kosztów kwalifikowalnych
   • na działania związane z przygotowaniem wyników badań i prac rozwojowych do zastosowania w działalności gospodarczej – do 90% kosztów kwalifikowalnych, maksymalnie 200 000 euro. 

 

Jakie technologie mogą być dofinansowane?  

Szanse na uzyskanie dofinansowania mają projekty, które dotyczyć będą wdrożenia innowacyjnych rozwiązań poprawiających efektywność użytkowania i zarządzania zasobami wody w Polsce.

Program Hydrostrateg zakłada wsparcie projektów w 3 różnych obszarach badawczych:

 • woda w środowisku – bioróżnorodność/bioproduktywność
 • woda w mieście
 • żegluga śródlądowa.

Do każdego obszaru zdefiniowano szczegółowe zakresy tematyczne:

Obszar

Zakres tematyczny

Woda w środowisku – bioróżnorodność/ bioproduktywność

 • Opracowanie i wdrożenie systemów ograniczających ilość zanieczyszczeń w wodach powierzchniowych wraz z systemem monitorowania parametrów jakości środowiska wodnego wywołanych wzrostem retencji.

Woda w mieście

 • Retencja w systemach kanalizacji ogólnospławnej.
 • Retencja w sieciach kanalizacji deszczowej.

Żegluga śródlądowa

 • Projekt w postaci demonstratora zunifikowanego stopnia wodnego. Projekt docelowo powinien być stosowany w praktyce.
 • Projekt w postaci demonstratora zagospodarowania obszarów wodnych i przywodnych.
 • Projekt w postaci demonstratora polegający na zaplanowaniu węzła wodnego w konkretnym mieście leżącym nad drogą wodną o szczególnym znaczeniu transportowym.

 

Harmonogram składania wniosków  

Ogłoszenie konkursu nastąpi w II kwartale 2022 r.

 

Oferujemy pełne wsparcie w procesie pozyskania dotacji. Umów się na darmowe  konsultacje.

Masz pytania?

Umów się na konsultację i pozwól nam poznać Twoje potrzeby. Nasi eksperci dopasują najlepsze rozwiązanie dla Twojego projektu.