Hydrostrateg

Program Hydrostrateg zakłada wsparcie projektów, których celem jest wdrożenie nowych rozwiązań poprawiających efektywność użytkowania i zarządzania zasobami wody w Polsce. 

Program obejmuje obszary badawcze takie jak woda w środowisku, woda w mieście oraz żegluga śródlądowa. Na uzyskanie wsparcia mają szanse projekty badawcze dotyczące wzrostu retencji i poprawa jakości wody, wdrożenie nowych metod badania, obserwacji i narzędzi wspomagających monitoring i ocenę stanu ekosystemów wodnych/ekosystemów zależnych od wód oraz projekty dotyczące zwiększenia stopnia wykorzystania dróg wodnych dla żeglugi śródlądowej.

Jakie podmioty mogą ubiegać się o dofinansowanie?  

Konsorcja, w składzie: jednostki naukowe, przedsiębiorcy lub inne podmioty.

W skład konsorcjum musi wchodzić co najmniej jedno przedsiębiorstwo oraz co najmniej jedna jednostka naukowa, maksymalnie 5 podmiotów.

 

Ile i na co można przeznaczyć pozyskane środki?

Intensywność wsparcia zależy od wielkości przedsiębiorstwa i wynosi do 80% kosztów na badania podstawowe i przemysłowe i do 60% kosztów na prace rozwojowe. W przypadku jednostek naukowych refundacja obejmie 100% kosztów.

 

Dofinansowanie można przeznaczyć na badania podstawowe, badania przemysłowe, prace rozwojowe oraz prace związane z przygotowaniem wyników badań do zastosowania w praktyce w trzech obszarach programu:

 

  1. Woda w środowisku – bioróżnorodność/bioproduktywność
Opracowanie i wdrożenie systemów ograniczających ilość zanieczyszczeń w wodach powierzchniowych wraz z systemem monitorowania parametrów jakości środowiska wodnego wywołanych wzrostem retencji..Celem działania może być retencja wody w dolinach rzecznych czy ekosystemach lądowych, ale także rozwiązania zmniejszające zanieczyszczenie wody w różnych środowiskach.
  1. Woda w mieście
Retencja w systemach kanalizacji ogólnospławnej.Zagadnienie podejmowane w ramach tego obszaru mogą dotyczyć w szczególności technologii zwiększających retencję.
Retencja w sieciach kanalizacji deszczowej.Efekty tego przedsięwzięcia koncentrują się np. wokół wykorzystania wód opadowych w miejskich systemach kanalizacji.
  1. Żegluga śródlądowa
Projekt w postaci demonstratora zagospodarowania obszarów wodnych i przywodnych.Obszar nawiązuje do stworzenia dobrych warunków nawigacyjnych wynikających z zaprojektowania narzędzi cyfrowych na drogach wodnych czy opracowania systemu pomiarowego, który obejmuje wszystkie drogi wodne. 

 

WAŻNE: Projekt musi obejmować co najmniej fazę prac rozwojowych, obligatoryjnym elementem projektu są eksperymentalne prace rozwojowe – projekty, w których ich nie przewidziano  nie uzyskają dofinansowania.

 

Harmonogram naboru

Nabór wniosków planowany jest w terminie od 18 lipca do 31 października 2022 r.

Oferujemy pełne wsparcie w procesie pozyskania dotacji. Umów się na darmowe  konsultacje.

Masz pytania?

Umów się na konsultację i pozwól nam poznać Twoje potrzeby. Nasi eksperci dopasują najlepsze rozwiązanie dla Twojego projektu.