home
home

Skutecznie wspieramy przedsiębiorstwa

Wspieramy przedsiębiorstwa w budowaniu przewagi konkurencyjnej poprzez dobór najlepszych źródeł finansowania potrzeb rozwojowych. W czym możemy pomóc?

Doradztwo gospodarcze - pozyskanie dofinansowania

Doradztwo gospodarcze

BLDG to profesjonalne doradztwo gospodarcze i biznesowe dla przedsiębiorców. Kompleksowo wspieramy naszych klientów w procesie wdrażania nowych produktów i usług na rynek, począwszy od projektowania koncepcji i założeń biznesowych, analizę możliwości finansowania, modelowanie procesów i opracowanie dokumentacji, aż po obsługę inwestycji, pozyskanie finansowania i wsparcie w jego rozliczeniu. Mo­de­lu­je­my pro­ce­sy bi­znesowe i two­rzy­my stra­te­gie roz­wo­ju. Pro­wa­dzi­my au­dy­ty przed­się­biorstw i do­ko­nu­je­my oce­ny ich zdol­no­ści do roz­wo­ju, wdro­że­nia no­wych pro­duk­tów, usług i tech­no­lo­gii. Wska­zu­je­my ob­sza­ry ko­niecz­ne do uspraw­nień i sta­wia­my re­ko­men­da­cje.

 

Mamy świadomość, że podczas współpracy niejednokrotnie uzyskujemy dostęp do tajemnicy przedsiębiorstwa oraz informacji wrażliwych, dlatego stosujemy najwyższe standardy w zakresie zachowania poufności przekazywanych informacji.

 

Analiza potrzeb rozwojowych przedsiębiorstw

Bazując na wieloletnim doświadczeniu i szerokiej wiedzy technicznej, prawnej i ekonomicznej oceniamy możliwości tworzenia i wdrażania nowych produktów, usług lub technologii w ramach projektów badawczo-rozwojowych lub inwestycyjnych. Racjonalnie planujemy również inwestycje w tworzenie centrów badawczo-rozwojowych, promocję międzynarodową, ochronę patentową i inne potrzeby firm.

 

Doradztwo w zakresie właściwego planowania projektów

W trakcie przygotowania projektu oferujemy pomoc w doborze optymalnego modelu wdrażania produktów, usług lub technologii. Pośredniczymy w nawiązaniu współpracy z jednostkami naukowymi i naukowcami aby stworzyć niezbędny zespół specjalistów. Optymalizujemy koncepcje projektu w celu maksymalizacji szansy uzyskania dofinansowania przy jednoczesnym zachowaniu racjonalności biznesowej.

Doradztwo gospodarcze - planowanie projektów

Przygotowanie pełnej dokumentacji aplikacyjnej

Opracowujemy kompletne wnioski o dofinansowanie wraz ze wszystkimi niezbędnymi załącznikami. Doradzamy w przygotowaniu dodatkowych dokumentów, pomocnych w pozyskaniu dofinansowania i właściwej realizacji projektu. Rozwiewamy wątpliwości Komisji Oceny Projektów oraz przygotowujemy do spotkania z nią podczas Panelu Ekspertów, w wyniku czego przygotowujemy dokumenty do umowy o dofinansowanie.

Rozliczanie projektów

Szkolimy z zasad rozliczania pomocy publicznej i prowadzenia ewidencji wydatków w projekcie. Przygotowujemy wnioski o płatność, (zaliczkowe, refundacyjne oraz końcowe). Doradzamy w prowadzeniu wszystkich rodzajów procedur zakupowych. Zarządzamy zmianami w projektach oraz wyjaśniamy z właściwymi instytucjami ewentualne wątpliwości w zakresie bieżącej realizacji projektów. Przygotowujemy niezbędne raporty w okresie trwałości projektu.

najczęściej czytane

2 grudnia 2020 2 min. czytania
dotacje 2021
― aktualności, dotacje, felieton ―

Dotacje 2021 – będzie Szybka Ścieżka i Badania na rynek!

24 marca 2020 3 min. czytania
szybka ścieżka
― badania i rozwój ―

Szybka ścieżka 2020

21 stycznia 2020 6 min. czytania
go to brand 2020
― aktualności, dofinansowania, felieton ―

Go to brand 2020