Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki (FENG)

Ścieżka SMART Dostępność

Dofinansowanie do projektów, których celem jest zaspokojenie potrzeb osób ze szczególnymi potrzebami.

Dla kogo:

MŚP, duże firmy

Poziom dotacji:

do 80%

Start naboru

6 lipca 2023

Ścieżka SMART na rzecz dostępności to atrakcyjny program dotacyjny na lata 2021-2027, skierowany do projektów mających na celu zaspokojenie potrzeb osób ze szczególnymi potrzebami.

Przedsiębiorcy (MŚP i duże firmy) mogą ubiegać się o finansowanie kompleksowych projektów o wysokim stopniu innowacyjności na poziomie krajowym. Projekty obejmują prace B+R, wdrożenie innowacji, rozwój infrastruktury B+R, transformację cyfrową lub ekologiczną, internacjonalizację oraz podnoszenie kompetencji kadr.

Unikalność Ścieżki SMART polega na modularnej strukturze projektów, które umożliwiają obejmowanie różnych etapów innowacyjnych przedsięwzięć w jednym wniosku. Finansowanie może dotyczyć prac badawczo-rozwojowych, wdrożeń nowych rozwiązań, infrastruktury B+R, internacjonalizacji, rozwoju kompetencji, cyfryzacji i ekologicznej transformacji.

Celem każdego modułu realizowanego w ramach Ścieżki SMART Dostępność jest eliminacja barier występujących w przestrzeni fizycznej, rzeczywistości cyfrowej, systemach informacyjno-komunikacyjnych, produktach, usługach i procesach, oraz zaspokojenie szczególnych potrzeb osób ze szczególnymi potrzebami, aby zwiększyć ich dostępność.

Czy Twoja firma ma szansę na pozyskanie dotacji?

Umów się na bezpłatną konsultację i dowiedz się więcej nt. Ścieżki SMART.

Moduły Ścieżki SMART

Zdefiniowane w ramach programu FENG moduły dzielą się na obowiązkowe oraz opcjonalne i odpowiadają poszczególnym etapom wdrażania innowacji w przedsiębiorstwie. Każdy wniosek o dofinansowanie będzie musiał uwzględniać co najmniej jeden z dwóch modułów obowiązkowych i dowolną, odpowiadającą na potrzeby konkretnego przedsiębiorstwa, liczbę modułów fakultatywnych.

Moduły obligatoryjne

 • prace badawczo-rozwojowe
 • wdrożenie innowacji

Moduły opcjonalne

 • infrastruktura B+R
 • internacjonalizacja
 • kompetencje
 • cyfryzacja
 • zazielenienie

Przedsiębiorcy mogą uzyskać dofinansowanie na realizację projektu, którego rezultatem będzie wdrożenie na rynek innowacyjnego rozwiązania – innowacji produktowej lub innowacji w procesie biznesowym dotyczącej produkcji wyrobów lub usług. Wymagany jest poziom innowacyjności wdrażanego produktu/usługi co najmniej w skali kraju.

Poszczególne etapy powstawania innowacyjnego rozwiązania mogą być zawarte w jednym wniosku o dofinansowanie. Oznacza to, że za jednym razem firma może starać się o środki zarówno na prace B+R nad nowym produktem/usługą, wdrożenie innowacji, a także na promocję na rynkach zagranicznych oraz przeszkolenie pracowników. 

Na co można przeznaczyć środki?

Ścieżka SMART nabór tematyczny Dostępność skierowany jest do projektów mających na celu zaspokojenie potrzeb osób ze szczególnymi potrzebami.

Przedsiębiorcy mogą uzyskać dofinansowanie na realizację projektu, którego rezultatem będzie wdrożenie na rynek innowacyjnego rozwiązania – innowacji produktowej lub innowacji w procesie biznesowym dotyczącej produkcji wyrobów lub usług. Wymagany jest poziom innowacyjności wdrażanego produktu/usługi co najmniej w skali kraju.

Poszczególne etapy powstawania innowacyjnego rozwiązania mogą być zawarte w jednym wniosku o dofinansowanie. Oznacza to, że za jednym razem firma może starać się o środki zarówno na prace B+R nad nowym produktem/usługą, wdrożenie innowacji, a także na promocję na rynkach zagranicznych oraz przeszkolenie pracowników.

Definicje

Bariera

– zgodnie z art. 2 pkt 1 ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami – przeszkoda lub ograniczenie architektoniczne, cyfrowe lub informacyjno-komunikacyjne, które uniemożliwia lub utrudnia osobom ze szczególnymi potrzebami udział w różnych sferach życia na zasadzie równości z innymi osobami. 

Dostępność

– zgodnie z Wytycznymi dotyczącymi realizacji zasad równościowych w ramach funduszy unijnych na lata 2021-2027 – możliwość korzystania przez osoby ze szczególnymi potrzebami z infrastruktury, transportu, technologii i systemów informacyjno-komunikacyjnych oraz produktów i usług na zasadzie równości z innymi osobami.

Osoby ze szczególnymi potrzebami

– zgodnie z art. 2 pkt 3 ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami, za osoby ze szczególnymi potrzebami uznaje się osoby, które ze względu na swoje cechy zewnętrzne lub wewnętrzne, albo ze względu na okoliczności, w których się znajdują, muszą podjąć dodatkowe działania lub zastosować dodatkowe środki w celu przezwyciężenia barier, aby uczestniczyć w różnych sferach życia na zasadzie równości z innymi osobami.

Harmonogram konkursu

Termin naboru:

6 lipca 2023 – 30 października 2023

Moduły w Ścieżce SMART Dostępność

MODUŁ 1

PRACE B+R

Zakres działań: przeprowadzenie badań przemysłowych, prac rozwojowych, w tym tworzenie demonstratora/prototypu oraz testowanie rozwiązań w celu opracowania innowacyjnego co najmniej na skalę kraju produktu lub usługi planowanego do wdrożenia w działalności gospodarczej

Przykładowe koszty:

MODUŁ 2

wdrożenie innowacji

Zakres działań: wdrożenie w działalności przedsiębiorstwa wyników prac badawczo-rozwojowych w formie innowacyjnych rozwiązań (nowego lub ulepszonego wyrobu/usługi lub procesu biznesowego)

Przykładowe koszty:

MODUŁ 3

rozwój infrastruktury B+R

Zakres działań: utworzenie lub rozwój centrum badawczo-rozwojowego: inwestycje w infrastrukturę niezbędną do realizacji planowanych prac badawczych w celu wytworzenia innowacyjnych produktów lub usług

Przykładowe koszty:

MODUŁ 4

internacjonalizacja

Zakres działań: umiędzynarodowienie produktów: promocja zagraniczna wyrobów lub usług pod marką produktową przedsiębiorstwa lub produktów będących własnością przedsiębiorcy, wsparcie procesu komercjalizacji wyników prac badawczo-rozwojowych za granicą, uzyskanie ochrony praw własności przemysłowej

Przykładowe koszty:

MODUŁ 5

kompetencje

Zakres działań: rozwój kompetencji pracowników i osób zarządzających przedsiębiorstwem: zdobywanie przez nich nowych umiejętności oraz wiedzy, nabywanie kwalifikacji; nabycie kompetencji niezbędnych do obsługi infrastruktury badawczej dofinansowanej w ramach projektu

Przykładowe koszty:

MODUŁ 6

cyfryzacja

Zakres działań: automatyzacja i robotyzacja procesów w przedsiębiorstwie: realizacja inwestycji związanych z zastosowaniem rozwiązań cyfrowych w przedsiębiorstwie w celu transformacji cyfrowej działalności produkcyjnej, usługowej, modelu biznesowego, procesów oraz zapewnienia cyberbezpieczeństwa

Przykładowe koszty:

MODUŁ 7

zazielenianie

Zakres działań: transformacja przedsiębiorstw w kierunku zrównoważonego rozwoju oraz gospodarki o obiegu zamkniętym, w tym rozwój nowych modeli biznesowych na to ukierunkowanych – wsparcie ekoprojektowania, weryfikacji technologii środowiskowych (Environmental Technology Verification, ETV), przeprowadzania środowiskowej oceny cyklu życia (Life-Cycle Assessment, LCA) lub oceny śladu środowiskowego produktu (Product Environmental Footprint, PEF), wdrożenie płynących z nich rekomendacji i wsparcie inwestycji w ramach zazieleniania przedsiębiorstw

Przykładowe koszty:

Co oferujemy?

Bezpłatna analiza

Analizujemy potrzeby inwestycyjne przedsiębiorstwa, oferując różnorodne formy finansowania. Bazując na wieloletnim doświadczeniu i szerokiej wiedzy technicznej, prawnej i ekonomicznej oceniamy możliwość pozyskania dofinansowanych z różnych źródeł. Jeżeli ten typ dotacji nie jest optymalny i nie daje realnego prawdopodobieństwa pozyskania dotacji, proponujemy inne rozwiązania.  

Właściwe zaplanowanie projektu

Doradzamy we właściwym planowaniu projektu, między innymi:

 • doradzamy i przygotowujemy analizy finansowe, niezbędne przy ubieganiu się o kredyt w banku komercyjnym.
 • identyfikujemy posiadany przez firmę potencjał B+R i know-how, a następnie pomagamy uporządkować dokumentację i ująć ją w wymagane w konkursie ramy.
 • doradzamy we właściwym planowaniu projektu, tworzymy racjonalne harmonogramy rzeczowo-finansowe realizacji inwestycji
 • proponujemy zasadne modyfikacje projektów, zwiększające szanse pozyskania dotacji – tylko takie, które są realne do wdrożenia, bezpieczne i mogące przynieść komercyjne korzyści.
 • pomagamy w nawiązaniu kontaktów z jednostkami naukowymi, transferze technologii, ochronie praw własności intelektualnej i innych kwestiach potrzebnych do zrealizowania dobrego projektu.

Opracowanie wniosku o dofinansowanie i załączników

Przygotowujemy kompletne wnioski o dofinansowanie wraz z biznesplanami i innymi załącznikami. W ścisłej współpracy z zespołem Klienta przygotowujemy wszystkie potrzebne treści i dokumenty. Pracujemy warsztatowo i na plikach współdzielonych według ustalonego harmonogramu. W razie potrzeby odpowiadamy na wszystkie wątpliwości oceniających oraz wspieramy w przygotowaniach do Panelu Ekspertów. Przygotowujemy dokumenty do umowy o dofinansowanie.

Zarządzanie finansami projektu na etapie realizacji

Rozliczamy projekty. Przygotowujemy wnioski o płatność, zapytania ofertowe i przetargi zgodnie z zasadą konkurencyjności, aneksy do umowy o dofinansowanie. Każdy rozliczany przez nas projekt ma przypisaną osobę koordynującą komunikację z instytucją finansującą oraz odpowiedzialną za przygotowanie wszystkich potrzebnych dokumentów. Pomagamy zarządzać finansami projektu i w razie konieczności we właściwy sposób wprowadzać zmiany. W czasie kontroli – jesteśmy na miejscu. Opracowujemy raporty w okresie trwałości projektu. Pozostajemy z Państwem od początku do końca realizacji projektu.

BLDG w liczbach

1 mln
pozyskanych dotacji
1
projektów
1
projekty badawcze

Porozmawiajmy o dotacji dla  Twojej firmy

Umów się na konsultację z naszymi ekspertami, którzy pomogą Ci dopasować najlepsze rozwiązanie dla Twojego projektu