Ścieżka SMART - moduł B+R

Dla kogo

MŚP

Maksymalna dotacja

do 70%

Start naboru

I kwartał 2023

Program Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki (FENG) – Ścieżka SMART oferuje dofinansowanie dla przedsiębiorców, którzy chcą rozwijać obszar badań i rozwoju.

Unikalną cechą tego programu jest modułowa formuła projektów, która pozwala przedsiębiorcom złożyć jeden wniosek i sfinansować różne etapy innowacyjnego przedsięwzięcia, w tym prace badawczo-rozwojowe, wdrożenie nowych rozwiązań, infrastrukturę B+R, internacjonalizację, rozwój kompetencji, cyfryzację oraz działania związane z zieloną gospodarką. 

Czy Twoja firma ma szansę na pozyskanie dotacji?

Umów się na bezpłatną konsultację i dowiedz się więcej o Ścieżce SMART

Moduły Ścieżki SMART

Zdefiniowane w ramach programu FENG moduły dzielą się na obowiązkowe oraz opcjonalne i odpowiadają poszczególnym etapom wdrażania innowacji w przedsiębiorstwie. Każdy wniosek o dofinansowanie będzie musiał uwzględniać co najmniej jeden z dwóch modułów obowiązkowych i dowolną, odpowiadającą na potrzeby konkretnego przedsiębiorstwa, liczbę modułów fakultatywnych.

Moduły obligatoryjne

 • prace badawczo-rozwojowe
 • wdrożenie innowacji

Moduły opcjonalne

 • infrastruktura B+R
 • internacjonalizacja
 • kompetencje
 • cyfryzacja
 • zazielenienie

Na co można pozyskać dofinansowanie?

Przedsiębiorcy mogą uzyskać dofinansowanie na realizację projektu, którego rezultatem będzie wdrożenie na rynek innowacyjnego rozwiązania – innowacji produktowej lub innowacji w procesie biznesowym dotyczącej produkcji wyrobów lub usług. Wymagany jest poziom innowacyjności wdrażanego produktu/usługi co najmniej w skali kraju.

Poszczególne etapy powstawania innowacyjnego rozwiązania mogą być zawarte w jednym wniosku o dofinansowanie. Oznacza to, że za jednym razem firma może starać się o środki zarówno na prace B+R nad nowym produktem/usługą, wdrożenie innowacji, a także na promocję na rynkach zagranicznych oraz przeszkolenie pracowników. 

Moduł B+R

Moduł celowego projektu badawczo-rozwojowego (moduł B+R) jest odpowiednikiem popularnego programu Szybka Ścieżka. W ramach projektu mogą być sfinansowane koszty związane m.in. przeprowadzeniem badań przemysłowych, prac rozwojowych, w tym tworzeniem demonstratora/prototypu oraz  testowaniem rozwiązań w celu opracowania innowacyjnego co najmniej na skalę kraju produktu lub usługi planowanego do wdrożenia w działalności gospodarczej.

Co najmniej 20% całkowitych kosztów kwalifikowalnych projektu musi być przeznaczone na koszty kwalifikowalne modułu B+R. 

Cel modułu B+R

Przedmiotem modułu jest przeprowadzenie prac B+R, czyli badań przemysłowych i prac rozwojowych albo tylko prac rozwojowych. Celem tych prac powinno być doprowadzenie do opracowania innowacyjnego rozwiązania możliwego do wdrożenia w działalności gospodarczej tj.:
Prace B+R realizowane w ramach projektu mają przyczynić się w znaczący i bezpośredni sposób do powstania innowacyjnego rozwiązania, które lepiej zaspokoi potrzebę lub zaadresuje wyzwanie niż rozwiązania dotychczasowe/konkurencyjne.

Poziom dofinansowania

Moduł B+R to minimum 20% kosztów kwalifikowanych całego projektu. Minimalna wartość kosztów kwalifikowalnych modułu dla dużych przedsiębiorców to 1 mln zł.

Limit kosztów kwalifikowalnych:

Maksymalny poziom dofinansowania na badania przemysłowe:

Maksymalny poziom dofinansowania na prace rozwojowe:

Przedsiębiorcy mogą uzyskać dofinansowanie na realizację projektu, którego rezultatem będzie wdrożenie na rynek innowacyjnego rozwiązania – innowacji produktowej lub innowacji w procesie biznesowym dotyczącej produkcji wyrobów lub usług. Wymagany jest poziom innowacyjności wdrażanego produktu/usługi co najmniej w skali kraju.

Poszczególne etapy powstawania innowacyjnego rozwiązania mogą być zawarte w jednym wniosku o dofinansowanie. Oznacza to, że za jednym razem firma może starać się o środki zarówno na prace B+R nad nowym produktem/usługą, wdrożenie innowacji, a także na promocję na rynkach zagranicznych oraz przeszkolenie pracowników. 

Co oferujemy?

Bezpłatna analiza

Analizujemy potrzeby inwestycyjne przedsiębiorstwa, oferując różnorodne formy finansowania. Bazując na wieloletnim doświadczeniu i szerokiej wiedzy technicznej, prawnej i ekonomicznej oceniamy możliwość pozyskania dofinansowanych z różnych źródeł. Kredyt technologiczny jest jedną z nich. Jeżeli ten typ dotacji nie jest optymalny i nie daje realnego prawdopodobieństwa pozyskania dotacji, proponujemy inne rozwiązania.  

Właściwe zaplanowanie projektu

Doradzamy we właściwym planowaniu projektu, między innymi:

 • doradzamy i przygotowujemy analizy finansowe, niezbędne przy ubieganiu się o kredyt w banku komercyjnym.
 • identyfikujemy posiadany przez firmę potencjał B+R i know-how, a następnie pomagamy uporządkować dokumentację i ująć ją w wymagane w konkursie ramy.
 • doradzamy we właściwym planowaniu projektu, tworzymy racjonalne harmonogramy rzeczowo-finansowe realizacji inwestycji
 • proponujemy zasadne modyfikacje projektów, zwiększające szanse pozyskania dotacji – tylko takie, które są realne do wdrożenia, bezpieczne i mogące przynieść komercyjne korzyści.
 • pomagamy w nawiązaniu kontaktów z jednostkami naukowymi, transferze technologii, ochronie praw własności intelektualnej i innych kwestiach potrzebnych do zrealizowania dobrego projektu.

Opracowanie wniosku o dofinansowanie i załączników

Przygotowujemy kompletne wnioski o dofinansowanie wraz z biznesplanami i innymi załącznikami. W ścisłej współpracy z zespołem Klienta przygotowujemy wszystkie potrzebne treści i dokumenty. Pracujemy warsztatowo i na plikach współdzielonych według ustalonego harmonogramu. W razie potrzeby odpowiadamy na wszystkie wątpliwości oceniających oraz wspieramy w przygotowaniach do Panelu Ekspertów. Przygotowujemy dokumenty do umowy o dofinansowanie.

Zarządzanie finansami projektu na etapie realizacji

Rozliczamy projekty. Przygotowujemy wnioski o płatność, zapytania ofertowe i przetargi zgodnie z zasadą konkurencyjności, aneksy do umowy o dofinansowanie. Każdy rozliczany przez nas projekt ma przypisaną osobę koordynującą komunikację z instytucją finansującą oraz odpowiedzialną za przygotowanie wszystkich potrzebnych dokumentów. Pomagamy zarządzać finansami projektu i w razie konieczności we właściwy sposób wprowadzać zmiany. W czasie kontroli – jesteśmy na miejscu. Opracowujemy raporty w okresie trwałości projektu. Pozostajemy z Państwem od początku do końca realizacji projektu.

Zaufali nam

Skontaktuj się z nami!