fbpx

A1.4.1 Tworzenie centrów przechowalniczo-dystrybucyjnych produktów rolnych, rybołówstwa i akwakultury

Tworzenie centrów przechowalniczo-dystrybucyjnych produktów rolnych, rybołówstwa i akwakultury w ramach KPO, w III kwartale 2023. Dofinansowanie do 15 mln zł.

W III kwartale 2023 r. w rozpocznie się nabór w  ramach inwestycji A1.4.1 Tworzenie centrów przechowalniczo-dystrybucyjnych produktów rolnych, rybołówstwa i akwakultury. Zgodnie z zapisami KPO pomoc ma dotyczyć tworzenia centrów przechowalniczo-dystrybucyjnych produktów rolnych, rybołówstwa lub akwakultury oraz wsparcia rolno-spożywczych rynków hurtowych, co będzie służyło dywersyfikacji kanałów dystrybucji, w tym rozbudowie i modernizacji infrastruktury logistycznej i technologicznej służącej skupowaniu, przygotowaniu do sprzedaży i wprowadzaniu do obrotu produktów rolnych, rybołówstwa lub akwakultury.

Przedsiębiorstwa będą mogły pozyskać dotację na zakup i instalację nowych maszyn i urządzeń, budowę lub adaptację pomieszczeń, zakup maszyn i środków transportu. Wsparcia nie udziela się na przedsięwzięcia dotyczące sprzedaży detalicznej.

Dofinansowanie będzie wynosiło maksymalnie 50 proc. kosztów kwalifikowanych. Minimalna wielkość wsparcia wynosi 250 000 zł. Na realizację przedsięwzięcia może być przyznana i wypłacona zaliczka w wysokości do 50 proc. wartości wsparcia.

W ramach oceny wniosków premiowane będzie:

 • wykorzystanie technologii informacyjno-komunikacyjnych,
 • powiązanie z wytworzeniem lub wprowadzeniem do obrotu żywności ekologicznej lub przetwórstwem produktów ekologicznych (kryterium weryfikowane na podstawie danych GIJHARS, ARiMR),
 • realizacja projektu na na terenie powiatu o niekorzystnych warunkach gospodarowania, w powiecie o wysokiej stopie bezrobocia oraz realizowanie przedsięwzięcia przez z spółdzielnie.

Premiowani będą również Wnioskodawcy, którzy nie byli beneficjentami poddziałania 4.2 Wsparcie inwestycji w przetwarzanie produktów rolnych, obrót nimi lub ich rozwój PROW 2014-2020

Katalog kosztów

Dofinansowanie będzie udzielane w zakresie: 

 • zakupu maszyn i urządzeń do przechowywania, magazynowania, pakowania, przeładunku, przygotowania do sprzedaży lub wprowadzania do obrotu produktów rolnych, rybołówstwa lub akwakultury, a także artykułów rolno-spożywczych na terenie rolno-spożywczych rynków hurtowych;
 • specjalistycznych środków transportu do przewozu produktów rolnych oraz rybołówstwa i akwakultury, a także artykułów rolno spożywczych na terenie rolno-spożywczych rynków hurtowych,
 • zakupu i instalacji na terenie przedsiębiorstwa nowych stacji ładowania pojazdów elektrycznych;
 • zakupu lub aktualizacji oprogramowania komputerowego, licencji, praw autorskich i znaków towarowych;
 • kosztów ogólnych bezpośrednio związanych z przygotowaniem i realizacją przedsięwzięcia (np. koszty nadzoru czy dokumentacji technicznej)
 • budowy, rozbudowy, nadbudowy, przebudowy lub remontu infrastruktury zakładów.

W zakresie kosztów kwalifikowalnych projektu dotyczącego budowy lub rozwoju zakładu produkcyjnych produktów rolnych, rybnych i żywnościowych, mogą wchodzić koszty:

1) budowy, rozbudowy, nadbudowy, przebudowy lub remontu budynków i budowli przeznaczonych do przechowywania, magazynowania, pakowania, przeładunku, przygotowania do sprzedaży lub wprowadzania do obrotu produktów rolnych, rybołówstwa lub akwakultury, a także artykułów rolno-spożywczych na terenie rolno-spożywczych rynków hurtowych, wraz z towarzyszącymi pomieszczeniami socjalnymi i administracyjnymi stanowiącymi integralną część budynków służących działalności objętej wsparciem, w części nieprzekraczającej 10% całkowitej powierzchni tych budynków;

2) budowy, w tym rozbudowy, przebudowy lub remontu połączonego z modernizacją infrastruktury i urządzeń do składowania i zagospodarowania odpadów, oczyszczalni ścieków, biogazowni, systemów fotowoltaicznych, słonecznych systemów grzewczych, instalacji odzysku ciepła, pomp ciepła, kotłów i pieców na biomasę, a także zastosowania czynników chłodniczych o zmniejszonym lub neutralnym oddziaływaniu na środowisko.

Koszty kwalifikowalne projektu nie obejmują:

1) podatku od towarów i usług (VAT);

2) zakupu samochodów osobowych mających więcej niż jeden rząd siedzeń, w których rząd siedzeń nie jest oddzielony od części przeznaczonej do przewozu ładunków ścianą lub trwałą przegrodą zamontowaną przez producenta pojazdu;

3) wynagrodzeń pracowników przedsiębiorcy ubiegającego się o wsparcie zatrudnionych na umowę o pracę na czas określony i nieokreślony.

Rodzaje działalności gospodarczej objęte wsparciem

Lp.

Kod działalności zgodnie z Polską Klasyfikacją Działalności PKD

Nazwa działalności zgodnie z Polską Klasyfikacją Działalności (PKD)

 1.  

46.21.Z

Sprzedaż hurtowa zboża, nieprzetworzonego tytoniu, nasion i pasz dla zwierząt – z wyłączeniem sprzedaży hurtowej nieprzetworzonego tytoniu

 1.  

46.22.Z

Sprzedaż hurtowa kwiatów i roślin

 1.  

46.23.Z

Sprzedaż hurtowa żywych zwierząt

 1.  

46.31.Z

Sprzedaż hurtowa owoców i warzyw

 1.  

46.32.Z

Sprzedaż hurtowa mięsa i wyrobów z mięsa

 1.  

46.33.Z

Sprzedaż hurtowa mleka, wyrobów mleczarskich, olejów i tłuszczów

 1.  

46.34.B

Sprzedaż hurtowa napojów bezalkoholowych – dotyczy wyłącznie sprzedaży hurtowej koncentratów, soków i nektarów owocowych, warzywnych i owocowo-warzywnych

 1.  

46.36.Z

Sprzedaż hurtowa cukru, czekolady, wyrobów cukierniczych i piekarskich – dotyczy wyłącznie sprzedaży hurtowej cukru

 1.  

46.37.Z

Sprzedaż hurtowa herbaty, kawy, kakao i przypraw – z wyłączeniem przypraw

 1.  

46.38.Z

Sprzedaż hurtowa pozostałej żywności, włączając ryby, skorupiaki i mięczaki

 1.  

52.10.B

Magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów

 1.  

52.24.A, 52.24.B, 52.24.C

Przeładunek towarów – dotyczy załadunku, rozładunku i przeładunku towarów – wyłącznie w zakresie produktów rolnych, rybołówstwa i akwakultury

 1.  

68.20.Z

Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi – dotyczy wyłącznie wynajmu budynków niemieszkalnych, przeznaczonych na użytek handlu hurtowego artykułami rolno-spożywczymi umożliwianego przez rolno- spożywcze rynki hurtowe

 1.  

82.92.Z

Działalność związana z pakowaniem – wyłącznie w zakresie produktów rolnych, rybołówstwa i akwakultury

Masz pytania?

Umów się na konsultację i pozwól nam poznać Twoje potrzeby. Nasi eksperci dopasują najlepsze rozwiązanie dla Twojego projektu.