FEMA 1.1 Badania, rozwój i innowacje przedsiębiorstw

Fundusze Europejskie dla Mazowsza 2021-2027

1.1 Badania, rozwój i innowacje

przedsiębiorstw

Dotacja dla firm z województwa mazowieckiego umożliwiająca wsparcie projektów badawczo-rozwojowych

Dla kogo:

MŚP, duże firmy, konsorcja

Poziom dotacji:

do 85%

Start naboru

26 stycznia 2024

FEMA 1.1 Badania, rozwój i innowacje przedsiębiorstw, to konkurs w ramach Funduszy Europejskich dla Mazowsza 2021-2027 oferujący wsparcie dla MŚP w realizacji projektów badawczo-rozwojowych, mających na celu wzmacnianie ich zdolności badawczych i innowacyjnych.

Start naboru wniosków planowany jest na 26 stycznia 2024 roku.

Dla kogo przeznaczona jest dotacja?

Konkurs skierowany skierowany jest do MŚP, dużych przedsiębiorstw oraz konsorcjów z terenu województwa mazowieckiego.

Projekty modułowe obejmują cały proces tworzenia i wdrożenia innowacji lub wybrane jego elementy zakończone wdrożeniem wyników prac B+R. Wnioskodawca sam decyduje z jakich modułów chce skorzystać (konstrukcja tożsama z tą w ścieżce smart), opracowując innowację. Moduł B+R jest obowiązkowy.

Elementy projektu modułowego:

Na co można przeznaczyć środki?

W odniesieniu do przedsięwzięć wspieranych w ramach ww. działań zastosowanie będą mieć następujące zasady:

  • W ramach projektu modułowego możliwa jest realizacja wybranych modułów, przy czym moduł B+R jest obowiązkowy i musi prowadzić do wdrożenia wyników prac B+R w działalności gospodarczej (pod warunkiem pozytywnego wyniku prac B+R).
  • Efektem projektu B+R powinno być innowacyjne rozwiązanie możliwe do wykorzystania gospodarczego.
  • Finansowane będą projekty obejmujące badania przemysłowe i eksperymentalne prace rozwojowe (projekt bez eksperymentalnych prac rozwojowych nie uzyska dofinansowania), ukierunkowane na badania stosowane i wpisujące się w priorytetowe kierunki badań zawarte w odpowiednim dokumencie kierunkowym dla RIS 2030.
  • Finansowanie działań związanych z fazą wdrożenia wyników prac B+R wychodzących poza zakres badań przemysłowych

i eksperymentalnych prac rozwojowych (zgodnie z definicją z Rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu GBER) możliwe będzie w ramach dotacji warunkowej. Parametry dotacji warunkowej będą preferencyjne dla MŚP.
• W przypadku modułu dotyczącego podnoszenia kompetencji oraz kwalifikacji kwalifikowalne będą koszty dotyczące pracowników wykonujących zadania związane z pracami B+R. Nabywanie kwalifikacji powinno dotyczyć w szczególności zakresu inteligentnej specjalizacji, przedsiębiorczości, cyfrowej i niskoemisyjnej transformacji przemysłu, transferu technologii, innowacyjnych modeli biznesowych, zarządzania innowacjami, ekoprojektowania, a także kompetencji niezbędnych do

Czy Twoja firma ma szansę na pozyskanie dotacji?

Umów się na bezpłatną konsultację i dowiedz się więcej nt. dofinansowania.

Ile może wynieść wsparcie?

Minimalna wartość dofinansowania

1 mln PLN

Maks. wartość dotacji

3 mln PLN

Alokacja w konkursie

70 mln PLN

Harmonogram konkursu

Termin naboru:

26.01.2024 - 6.03.2024

BLDG w liczbach

1 mln
pozyskanych dotacji
1
projektów
1
projekty badawcze

Porozmawiajmy o dotacji dla Twojej firmy!

Umów się na konsultację z naszymi ekspertami, którzy pomogą Ci dopasować najlepsze rozwiązanie dla Twojego projektu