FUNDUSZE EUROPEJSKIE DLA ŚLĄSKIEGO 2021-2027

10.1 Wykorzystanie terenów zdegradowanych w celu rozwoju regionu poprzez inwestycje przedsiębiorstw

Wsparcie dla inwestycji przedsiębiorstw mające na celu rewitalizację terenów zdegradowanych województwa śląskiego.

Dla kogo:

MŚP i duże przedsiębiorstwa

Min. wartość dotacji:

10 mln zł

Start naboru

styczeń - luty 2024

10.1 Wykorzystanie terenów zdegradowanych w celu rozwoju regionu poprzez inwestycje przedsiębiorstw to działanie w ramach Funduszy Europejskich dla Śląskiego 2021-2027 mająca na celu wsparcie na zagospodarowaniu terenów i obiektów na terenach poprzemysłowych, zdewastowanych i zdegradowanych na cele gospodarcze, środowiskowe, społeczne i edukacyjne.

Program skierowany jest do mikro, małych, średnich i dużych przedsiębiorstw, obejmując tereny poprzemysłowe województwa śląskiego. Wsparcie obejmuje m.in. prowadzenie robót budowlanych, nabycie materiałów budowlanych oraz środków trwałych, a beneficjenci zobowiązani są do zrealizowania inwestycji w ciągu dwóch lat.

Infrastruktura powstała w wyniku projektu ma być udostępniania na warunkach rynkowych co wyklucza, że Wnioskodawca prowadzi na niej własną działalność produkcyjną. Przez działalność produkcyjną należy rozumieć wyłącznie produkcję produktów a nie świadczenie usług.

Do kogo skierowana jest dotacja?

mikro, małe, średnie i duże przedsiębiorstwa prowadzące działalność na terenie województwa śląskiego (podregiony – katowicki, bielski, tyski, rybnicki, gliwicki, bytomski; sosnowiecki)

Wsparcie skierowane będzie na działania związane z zagospodarowaniem terenów poprzemysłowych , w tym w szczególności pogórniczych, obiektów przemysłowych, zdewastowanych, zdegradowanych, jak również ich adaptacja.

Wsparcie będzie udzielane w szczególności na:

Do wsparcia nie będą kwalifikowały się projekty polegające na nabyciu gruntu niezabudowanego i budowy na nim nowej infrastruktury.

Beneficjent musi zrealizować inwestycje w ciągu dwóch lat, z fakultatywną opcją wydłużenia projektu.

Na co można przeznaczyć środki?

Czy Twoja firma ma szansę na pozyskanie dotacji?

Umów się na bezpłatną konsultację i dowiedz się więcej nt. dofinansowania.

Definicja „terenów poprzemysłowy”

Teren poprzemysłowy, zdewastowany, zdegradowany, stanowi teren, który został poddany niekorzystnym dla ludzi lub środowiska przekształceniom lub zanieczyszczeniom, powodującym utratę albo ograniczenie wartości użytkowej gruntów i/lub obiektów w związku z realizowaną na nim lub oddziałującą na niego działalnością ludzką. Tereny takie to w szczególności:

W celu wykorzystania endogenicznych potencjałów ww. podregionów górniczych, możliwe będzie nadanie nowych funkcji terenom i obiektom poprzemysłowym również na takie cele jak kulturalne, rekreacyjne, sportowe czy turystyczne, pod warunkiem wykazania realizacji co najmniej jednego takiego celu.

Ile może wynieść wsparcie?

Min. wartość dotacji

10 mln PLN

Min. wartość inwestycji

16,5 mln PLN (mikro, małe przedsiębiorstwa), 20 mln PLN (średnie przedsiębiorstwa), 25 mln PLN (duże przedsiębiorstwa)

Harmonogram konkursu

Początek naboru:

styczeń - luty 2024

BLDG w liczbach

1 mln
pozyskanych dotacji
1
projektów
1
projekty badawcze

Porozmawiajmy o dotacji dla Twojej firmy!

Umów się na konsultację z naszymi ekspertami, którzy pomogą Ci dopasować najlepsze rozwiązanie dla Twojego projektu