FEMP 1.12 Wdrażanie innowacji

Fundusze Europejskie dla Małopolski 2021-2027

1.12 Wdrażanie innowacji

Wsparcie finansowe dla mikro, małych i średnich firm z województwa małopolskiego na wdrażanie innowacji.

Dla kogo:

mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa

Poziom dotacji:

do 70%

Start naboru

21.02.2024

Konkurs 1.12 Wdrażanie innowacji uruchamiany w ramach Funduszy Europejskich dla Małopolski 2021-2027. 

Celem modułu jest wdrożenie w przedsiębiorstwie wnioskodawcy na terenie RP, wyników prac B+R zrealizowanych przez niego samodzielnie lub na jego zlecenie lub przez niego zakupionych poza projektem, w formie innowacyjnego rozwiązania tj.:

 • nowego albo ulepszonego wyrobu lub usługi (innowacji produktowej) lub
 • nowego albo ulepszonego procesu biznesowego dotyczącego funkcji działalności przedsiębiorstwa w zakresie produkcji wyrobów lub usług (innowacji w procesie biznesowym),
 • które lepiej zaspokoi potrzebę lub zaadresuje wyzwanie niż rozwiązania dotychczasowe obecne na rynku.
Wdrażanie innowacji

Dla kogo przeznaczona jest dotacja?

Konkurs skierowany skierowany jest do mikro, małych i średnich przedsiębiorstw z terenu województwa małopolskiego.

Dofinasnowanie można przeznaczyć na:
Wsparcie przeznaczone będzie na wdrożenie wyników prac B+R (wyników prac rozwojowych lub wyników badań przemysłowych) do działalności własnej przedsiębiorstwa, w celu wprowadzenie na rynek nowego lub ulepszonego produktu/usługi (innowacji produktowej) lub nowego albo ulepszonego procesu biznesowego ( innowacja w procesie biznesowym). 

Na co można przeznaczyć środki?

Czy Twoja firma ma szansę na pozyskanie dotacji?

Umów się na bezpłatną konsultację i dowiedz się więcej nt. dofinansowania.

Warunki udzielenia pomocy

 1. Wymagana jest innowacyjność co najmniej na poziomie przedsiębiorstwa.
 2. Przedsiębiorstwo musi być właścicielem wyników prac B+R (prac własnych lub nabytych)
 3. Wnioskodawca na moment składania wniosku o dofinansowanie musi mieć uregulowane kwestie z zakresu ochrony praw własności intelektualnej, tj. dysponować wynikami prac B+R do celów komercyjnych, w szczególności mieć przeniesione na siebie autorskie prawa majątkowe do wyników, udzieloną licencję na korzystanie z wyników, przeniesiony patent lub złożony wniosek o ochronę patentową, prawo ochronne na wzór użytkowy lub złożony wniosek o prawo ochronne na wzór użytkowy. Wnioskodawca musi dysponować dokumentami potwierdzającymi posiadanie wskazanych praw.
 4. Wsparcie jest udzielane w formie dotacji warunkowej, w podziale na:
  • część bezzwrotną dotacji wynoszącą odpowiednio: mikro i małych przedsiębiorstw: 70% średnich przedsiębiorstw: 60%
  • część zwrotną dotacji wynoszącą odpowiednio: mikro i małych przedsiębiorstw: 30% średnich przedsiębiorstw: 40%
   która co do zasady podlega zwrotowi w części lub całości, zgodnie z warunkami określonymi w umowie o dofinansowanie.
 5. Podstawą do określenia wartości pomocy podlegającej zwrotowi jest suma przychodów netto ze sprzedaży produktów wprowadzonych na rynek w wyniku realizacji projektu lub produktów wytworzonych w procesie powstałym w wyniku realizacji projektu, wygenerowanych w okresie 3 lat od zakończenia realizacji projektu.
 6. Wsparcie mogą uzyskać projekty: realizowane przez małopolskie przedsiębiorstwa z sektora MŚP, dotyczące działalności gospodarczej prowadzonej na terenie województwa małopolskiego.
 7. Elementem uzupełniającym realizowany projekt może być: budowanie kompetencji i umiejętności pracowników w zakresie dotyczącym projektu, szczególnie w obszarze nowych technologii, zarządzania innowacjami (cross-financing), specjalistyczne doradztwo, w tym pomoc przy integracji nowych maszyn, urządzeń oraz oprogramowania w działalności przedsiębiorstwa.
 8. Usługi doradcze nie mogą mieć charakteru ciągłego ani okresowego, nie mogą być też związane z bieżącą działalnością operacyjną MŚP, w szczególności w zakresie doradztwa podatkowego, stałej obsługi prawnej lub reklamy.

  Usługi doradcze nie mogą mieć charakteru ciągłego ani okresowego, nie mogą być też związane z bieżącą działalnością operacyjną MŚP, w szczególności w zakresie doradztwa podatkowego, stałej obsługi prawnej lub reklamy.

 9. Premiowane będą projekty:
  • wpisujące się w obszary regionalnych inteligentnych specjalizacji,
  • z obszarów zmarginalizowanych oraz zagrożonych trwałą marginalizacją (62 gminy wskazane w SRWM 2030)
  • przyczyniające się do tworzenia miejsc pracy.

Ile może wynieść wsparcie?

Min. wartość wydatków kwalifikowanych

0.5 mln PLN

Maks. wartość wydatków kwalifikowanych

5 mln PLN

Alokacja w konkursie

44.7 mln PLN

Harmonogram konkursu

Termin naboru:

21.02.2024 – 6.05. 2024

BLDG w liczbach

1 mln
pozyskanych dotacji
1
projektów
1
projekty badawcze

Porozmawiajmy o dotacji dla Twojej firmy!

Umów się na konsultację z naszymi ekspertami, którzy pomogą Ci dopasować najlepsze rozwiązanie dla Twojego projektu