Ścieżka SMART

Dla kogo

MŚP

Maksymalna dotacja

do 70%

Start naboru

I kwartał 2023

Już w lutym 2023 r. uruchomiony zostanie nabór wniosków dla przedsiębiorców w konkursie Ścieżka SMART realizowanym w ramach programu Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki (FENG). Dotację z funduszy europejskich będą mogły uzyskać zarówno mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa, jak i duże firmy. Modułowa formuła programu FENG stwarza możliwość finansowania projektów kompleksowych i jednocześnie idealnie dopasowanych do potrzeb danej firmy. 

Unikatowość Ścieżki SMART polega na modułowej konstrukcji projektów przedkładanych do dofinansowania – przedsiębiorcy mają możliwość ujęcia w jednym wniosku różnych etapów innowacyjnego przedsięwzięcia i sfinansowania zarówno kosztów przeprowadzenia prac badawczo-rozwojowych, wdrożeń nowych rozwiązań jak i infrastruktury B+R, internacjonalizacji, rozwoju kompetencji, cyfryzacji czy zielonej gospodarki. 

Czy Twoja firma ma szansę na pozyskanie dotacji?

Umów się na bezpłatną konsultację i dowiedz się więcej o Ścieżce SMART

Moduły Ścieżki SMART

Zdefiniowane w ramach programu FENG moduły dzielą się na obowiązkowe oraz opcjonalne i odpowiadają poszczególnym etapom wdrażania innowacji w przedsiębiorstwie. Każdy wniosek o dofinansowanie będzie musiał uwzględniać co najmniej jeden z dwóch modułów obowiązkowych i dowolną, odpowiadającą na potrzeby konkretnego przedsiębiorstwa, liczbę modułów fakultatywnych.

Moduły obligatoryjne

 • prace badawczo-rozwojowe
 • wdrożenie innowacji

Moduły opcjonalne

 • infrastruktura B+R
 • internacjonalizacja
 • kompetencje
 • cyfryzacja
 • zazielenienie

Przedsiębiorcy mogą uzyskać dofinansowanie na realizację projektu, którego rezultatem będzie wdrożenie na rynek innowacyjnego rozwiązania – innowacji produktowej lub innowacji w procesie biznesowym dotyczącej produkcji wyrobów lub usług. Wymagany jest poziom innowacyjności wdrażanego produktu/usługi co najmniej w skali kraju.

Poszczególne etapy powstawania innowacyjnego rozwiązania mogą być zawarte w jednym wniosku o dofinansowanie. Oznacza to, że za jednym razem firma może starać się o środki zarówno na prace B+R nad nowym produktem/usługą, wdrożenie innowacji, a także na promocję na rynkach zagranicznych oraz przeszkolenie pracowników. 

Na co można pozyskać dofinansowanie?

Przedsiębiorcy mogą uzyskać dofinansowanie na realizację projektu, którego rezultatem będzie wdrożenie na rynek innowacyjnego rozwiązania – innowacji produktowej lub innowacji w procesie biznesowym dotyczącej produkcji wyrobów lub usług. Wymagany jest poziom innowacyjności wdrażanego produktu/usługi co najmniej w skali kraju.

Poszczególne etapy powstawania innowacyjnego rozwiązania mogą być zawarte w jednym wniosku o dofinansowanie. Oznacza to, że za jednym razem firma może starać się o środki zarówno na prace B+R nad nowym produktem/usługą, wdrożenie innowacji, a także na promocję na rynkach zagranicznych oraz przeszkolenie pracowników. 

Moduły w Ścieżce SMART

MODUŁ 1

PRACE B+R

Zakres działań: przeprowadzenie badań przemysłowych, prac rozwojowych, w tym tworzenie demonstratora/prototypu oraz testowanie rozwiązań w celu opracowania innowacyjnego co najmniej na skalę kraju produktu lub usługi planowanego do wdrożenia w działalności gospodarczej

Przykładowe koszty:

MODUŁ 2

wdrożenie innowacji

Zakres działań: wdrożenie w działalności przedsiębiorstwa wyników prac badawczo-rozwojowych w formie innowacyjnych rozwiązań (nowego lub ulepszonego wyrobu/usługi lub procesu biznesowego)

Przykładowe koszty:

MODUŁ 3

rozwój infrastruktury B+R

Zakres działań: utworzenie lub rozwój centrum badawczo-rozwojowego: inwestycje w infrastrukturę niezbędną do realizacji planowanych prac badawczych w celu wytworzenia innowacyjnych produktów lub usług

Przykładowe koszty:

MODUŁ 4

internacjonalizacja

Zakres działań: umiędzynarodowienie produktów: promocja zagraniczna wyrobów lub usług pod marką produktową przedsiębiorstwa lub produktów będących własnością przedsiębiorcy, wsparcie procesu komercjalizacji wyników prac badawczo-rozwojowych za granicą, uzyskanie ochrony praw własności przemysłowej

Przykładowe koszty:

MODUŁ 5

kompetencje

Zakres działań: rozwój kompetencji pracowników i osób zarządzających przedsiębiorstwem: zdobywanie przez nich nowych umiejętności oraz wiedzy, nabywanie kwalifikacji; nabycie kompetencji niezbędnych do obsługi infrastruktury badawczej dofinansowanej w ramach projektu

Przykładowe koszty:

MODUŁ 6

cyfryzacja

Zakres działań: automatyzacja i robotyzacja procesów w przedsiębiorstwie: realizacja inwestycji związanych z zastosowaniem rozwiązań cyfrowych w przedsiębiorstwie w celu transformacji cyfrowej działalności produkcyjnej, usługowej, modelu biznesowego, procesów oraz zapewnienia cyberbezpieczeństwa

Przykładowe koszty:

MODUŁ 7

zazielenianie

Zakres działań: transformacja przedsiębiorstw w kierunku zrównoważonego rozwoju oraz gospodarki o obiegu zamkniętym, w tym rozwój nowych modeli biznesowych na to ukierunkowanych – wsparcie ekoprojektowania, weryfikacji technologii środowiskowych (Environmental Technology Verification, ETV), przeprowadzania środowiskowej oceny cyklu życia (Life-Cycle Assessment, LCA) lub oceny śladu środowiskowego produktu (Product Environmental Footprint, PEF), wdrożenie płynących z nich rekomendacji i wsparcie inwestycji w ramach zazieleniania przedsiębiorstw

Przykładowe koszty:

Co oferujemy?

Bezpłatna analiza

Analizujemy potrzeby inwestycyjne przedsiębiorstwa, oferując różnorodne formy finansowania. Bazując na wieloletnim doświadczeniu i szerokiej wiedzy technicznej, prawnej i ekonomicznej oceniamy możliwość pozyskania dofinansowanych z różnych źródeł. Kredyt technologiczny jest jedną z nich. Jeżeli ten typ dotacji nie jest optymalny i nie daje realnego prawdopodobieństwa pozyskania dotacji, proponujemy inne rozwiązania.  

Właściwe zaplanowanie projektu

Doradzamy we właściwym planowaniu projektu, między innymi:

 • doradzamy i przygotowujemy analizy finansowe, niezbędne przy ubieganiu się o kredyt w banku komercyjnym.
 • identyfikujemy posiadany przez firmę potencjał B+R i know-how, a następnie pomagamy uporządkować dokumentację i ująć ją w wymagane w konkursie ramy.
 • doradzamy we właściwym planowaniu projektu, tworzymy racjonalne harmonogramy rzeczowo-finansowe realizacji inwestycji
 • proponujemy zasadne modyfikacje projektów, zwiększające szanse pozyskania dotacji – tylko takie, które są realne do wdrożenia, bezpieczne i mogące przynieść komercyjne korzyści.
 • pomagamy w nawiązaniu kontaktów z jednostkami naukowymi, transferze technologii, ochronie praw własności intelektualnej i innych kwestiach potrzebnych do zrealizowania dobrego projektu.

Opracowanie wniosku o dofinansowanie i załączników

Przygotowujemy kompletne wnioski o dofinansowanie wraz z biznesplanami i innymi załącznikami. W ścisłej współpracy z zespołem Klienta przygotowujemy wszystkie potrzebne treści i dokumenty. Pracujemy warsztatowo i na plikach współdzielonych według ustalonego harmonogramu. W razie potrzeby odpowiadamy na wszystkie wątpliwości oceniających oraz wspieramy w przygotowaniach do Panelu Ekspertów. Przygotowujemy dokumenty do umowy o dofinansowanie.

Zarządzanie finansami projektu na etapie realizacji

Rozliczamy projekty. Przygotowujemy wnioski o płatność, zapytania ofertowe i przetargi zgodnie z zasadą konkurencyjności, aneksy do umowy o dofinansowanie. Każdy rozliczany przez nas projekt ma przypisaną osobę koordynującą komunikację z instytucją finansującą oraz odpowiedzialną za przygotowanie wszystkich potrzebnych dokumentów. Pomagamy zarządzać finansami projektu i w razie konieczności we właściwy sposób wprowadzać zmiany. W czasie kontroli – jesteśmy na miejscu. Opracowujemy raporty w okresie trwałości projektu. Pozostajemy z Państwem od początku do końca realizacji projektu.

Uzupełnij poniższy formularz i umów się na bezpłatną konsultację.

Skontaktuj się z nami!