Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki (FENG)

Ścieżka SMART

Dotacja w ramach FENG umożliwiająca finansowanie prac badawczo-rozwojowych oraz wdrożenie ich wyników na rynek. 

Dla kogo:

konsorcja

Poziom dotacji:

do 85%

Najbliższy nabór

27.06.2024

Ścieżka SMART to kluczowy element programu Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki (FENG) na lata 2021-2027. Program ten ma na celu wsparcie innowacyjności i konkurencyjności firm poprzez finansowanie prac badawczo-rozwojowych oraz wdrażanie ich wyników na rynek.

Program ten charakteryzuje się modułową strukturą projektów, co pozwala na elastyczne dopasowanie zakresu projektu do specyficznych potrzeb firmy w siedmiu obszarach, podzielonych na obowiązkowe i opcjonalne.

Dzięki możliwości budowy projektu z kilku modułów, firmy mogą kompleksowo realizować swoje strategie rozwoju z wykorzystaniem jednego źródła dofinansowania. Oznacza to, że oprócz prac B+R i wprowadzenia innowacyjnych produktów na rynek, przedsiębiorstwa mogą również np. zakupić sprzęt do stworzenia linii pilotażowej, uczestniczyć w targach zagranicznych, szkolić pracowników, czy cyfryzować swoje procesy.

Moduły Ścieżki SMART

Zdefiniowane w ramach programu FENG moduły dzielą się na obowiązkowe oraz opcjonalne i odpowiadają poszczególnym etapom wdrażania innowacji w przedsiębiorstwie. Każdy wniosek o dofinansowanie będzie musiał uwzględniać co najmniej jeden z dwóch modułów obowiązkowych i dowolną, odpowiadającą na potrzeby konkretnego przedsiębiorstwa, liczbę modułów fakultatywnych.

Moduły obowiązkowe

 • prace badawczo-rozwojowe
 • wdrożenie innowacji

Moduły opcjonalne

 • infrastruktura B+R
 • internacjonalizacja
 • kompetencje
 • cyfryzacja
 • zazielenienie

Dla kogo przeznaczona jest dotacja?

*Duże przedsiębiorstwa (za wyjątkiem małych spółek o średniej kapitalizacji) muszą zaplanować współpracę z MŚP w ramach projektu, aby uzyskać wsparcie.

Przedsiębiorcy mogą uzyskać dofinansowanie na realizację projektu, którego rezultatem będzie wdrożenie na rynek innowacyjnego rozwiązania – innowacji produktowej lub innowacji w procesie biznesowym dotyczącej produkcji wyrobów lub usług. Wymagany jest poziom innowacyjności wdrażanego produktu/usługi co najmniej w skali kraju.

Poszczególne etapy powstawania innowacyjnego rozwiązania mogą być zawarte w jednym wniosku o dofinansowanie. Oznacza to, że za jednym razem firma może starać się o środki zarówno na prace B+R nad nowym produktem/usługą, wdrożenie innowacji, a także na promocję na rynkach zagranicznych oraz przeszkolenie pracowników. 

Na co można przeznaczyć środki?

Harmonogram konkursu

Ścieżka SMART – nabór dla MŚP

Alokacja

2112 mln PLN

Termin naboru

27 czerwca – 24 października 2024

Ścieżka SMART – nabór dla dużych przedsiębiorstw

Alokacja

890 mln PLN

Termin naboru

27 czerwca – 24 października 2024

Ścieżka SMART – nabór dla konsorcjów

Alokacja

1 300 mln PLN

Termin naboru

10 stycznia – 28 marca 2025

Czy Twoja firma ma szansę na pozyskanie dotacji?

Umów się na bezpłatną konsultację i dowiedz się więcej nt. Ścieżki SMART.

Moduły w Ścieżce SMART

MODUŁ 1

PRACE B+R

Zakres działań: przeprowadzenie badań przemysłowych, prac rozwojowych, w tym tworzenie demonstratora/prototypu oraz testowanie rozwiązań w celu opracowania innowacyjnego co najmniej na skalę kraju produktu lub usługi planowanego do wdrożenia w działalności gospodarczej

Przykładowe koszty:

MODUŁ 2

wdrożenie innowacji

Zakres działań: wdrożenie w działalności przedsiębiorstwa wyników prac badawczo-rozwojowych w formie innowacyjnych rozwiązań (nowego lub ulepszonego wyrobu/usługi lub procesu biznesowego)

Przykładowe koszty:

MODUŁ 3

rozwój infrastruktury B+R

Zakres działań: utworzenie lub rozwój centrum badawczo-rozwojowego: inwestycje w infrastrukturę niezbędną do realizacji planowanych prac badawczych w celu wytworzenia innowacyjnych produktów lub usług

Przykładowe koszty:

MODUŁ 4

internacjonalizacja

Zakres działań: umiędzynarodowienie produktów: promocja zagraniczna wyrobów lub usług pod marką produktową przedsiębiorstwa lub produktów będących własnością przedsiębiorcy, wsparcie procesu komercjalizacji wyników prac badawczo-rozwojowych za granicą, uzyskanie ochrony praw własności przemysłowej

Przykładowe koszty:

MODUŁ 5

kompetencje

Zakres działań: rozwój kompetencji pracowników i osób zarządzających przedsiębiorstwem: zdobywanie przez nich nowych umiejętności oraz wiedzy, nabywanie kwalifikacji; nabycie kompetencji niezbędnych do obsługi infrastruktury badawczej dofinansowanej w ramach projektu

Przykładowe koszty:

MODUŁ 6

cyfryzacja

Zakres działań: automatyzacja i robotyzacja procesów w przedsiębiorstwie: realizacja inwestycji związanych z zastosowaniem rozwiązań cyfrowych w przedsiębiorstwie w celu transformacji cyfrowej działalności produkcyjnej, usługowej, modelu biznesowego, procesów oraz zapewnienia cyberbezpieczeństwa

Przykładowe koszty:

MODUŁ 7

zazielenianie

Zakres działań: transformacja przedsiębiorstw w kierunku zrównoważonego rozwoju oraz gospodarki o obiegu zamkniętym, w tym rozwój nowych modeli biznesowych na to ukierunkowanych – wsparcie ekoprojektowania, weryfikacji technologii środowiskowych (Environmental Technology Verification, ETV), przeprowadzania środowiskowej oceny cyklu życia (Life-Cycle Assessment, LCA) lub oceny śladu środowiskowego produktu (Product Environmental Footprint, PEF), wdrożenie płynących z nich rekomendacji i wsparcie inwestycji w ramach zazieleniania przedsiębiorstw

Przykładowe koszty:

Co oferujemy?

Bezpłatna analiza

Analizujemy potrzeby inwestycyjne przedsiębiorstwa, oferując różnorodne formy finansowania. Bazując na wieloletnim doświadczeniu i szerokiej wiedzy technicznej, prawnej i ekonomicznej oceniamy możliwość pozyskania dofinansowanych z różnych źródeł. Jeżeli ten typ dotacji nie jest optymalny i nie daje realnego prawdopodobieństwa pozyskania dotacji, proponujemy inne rozwiązania.  

Właściwe zaplanowanie projektu

Doradzamy we właściwym planowaniu projektu, między innymi:

 • doradzamy i przygotowujemy analizy finansowe, niezbędne przy ubieganiu się o kredyt w banku komercyjnym.
 • identyfikujemy posiadany przez firmę potencjał B+R i know-how, a następnie pomagamy uporządkować dokumentację i ująć ją w wymagane w konkursie ramy.
 • doradzamy we właściwym planowaniu projektu, tworzymy racjonalne harmonogramy rzeczowo-finansowe realizacji inwestycji
 • proponujemy zasadne modyfikacje projektów, zwiększające szanse pozyskania dotacji – tylko takie, które są realne do wdrożenia, bezpieczne i mogące przynieść komercyjne korzyści.
 • pomagamy w nawiązaniu kontaktów z jednostkami naukowymi, transferze technologii, ochronie praw własności intelektualnej i innych kwestiach potrzebnych do zrealizowania dobrego projektu.

Opracowanie wniosku o dofinansowanie i załączników

Przygotowujemy kompletne wnioski o dofinansowanie wraz z biznesplanami i innymi załącznikami. W ścisłej współpracy z zespołem Klienta przygotowujemy wszystkie potrzebne treści i dokumenty. Pracujemy warsztatowo i na plikach współdzielonych według ustalonego harmonogramu. W razie potrzeby odpowiadamy na wszystkie wątpliwości oceniających oraz wspieramy w przygotowaniach do Panelu Ekspertów. Przygotowujemy dokumenty do umowy o dofinansowanie.

Zarządzanie finansami projektu na etapie realizacji

Rozliczamy projekty. Przygotowujemy wnioski o płatność, zapytania ofertowe i przetargi zgodnie z zasadą konkurencyjności, aneksy do umowy o dofinansowanie. Każdy rozliczany przez nas projekt ma przypisaną osobę koordynującą komunikację z instytucją finansującą oraz odpowiedzialną za przygotowanie wszystkich potrzebnych dokumentów. Pomagamy zarządzać finansami projektu i w razie konieczności we właściwy sposób wprowadzać zmiany. W czasie kontroli – jesteśmy na miejscu. Opracowujemy raporty w okresie trwałości projektu. Pozostajemy z Państwem od początku do końca realizacji projektu.

Porozmawiajmy o Twoim projekcie!

Umów się na konsultację z naszymi ekspertami, którzy pomogą Ci dopasować najlepsze rozwiązanie dla Twojego projektu