Bony na innowacje

Małopolska: Poddziałanie 1.2.3 Bony na innowacje

 Zapraszamy wszystkie mikro/małe/średnie firmy prowadzące działalność na terenie woj. małopolskiego do skorzystania z możliwości finansowania w ramach tzw. „Bonu na innowacje”:

– usług związanych z opracowaniem nowych lub ulepszonych produktów (wyrobów, usług) lub zmian procesowych

– zakupów inwestycyjnych mających na celu wdrożenie wyników zleconych usług

 Maksymalna wartość inwestycji netto: 500 000 PLN.

 Termin: kwiecień 2021

Kto może składać wnioski?

Przedsiębiorstwa z sektora MŚP prowadzące na dzień złożenia wniosku o dofinansowanie działalność na terenie województwa małopolskiego, co znajduje potwierdzenie w dokumentach rejestrowych.

Na co można otrzymać dofinansowanie?

W ramach Poddziałania 1.2.3 RPO WM można realizować następujący typ projektu:

 • Typ C bon na usługę B+R wraz z wdrożeniem (500 000 zł z czego maksymalnie 50% na wdrożenie)

Wsparcie w ramach bonu na innowacje może zostać przeznaczone na zakup:

 • usługi w zakresie badań przemysłowych i/lub eksperymentalnych prac rozwojowych, 
 • usługi w zakresie wzornictwa, 
 • usługi  w zakresie opracowania studium wykonalności dla projektów badawczo-rozwojowych, 
 • usługi w zakresie zaawansowanych badań rynkowych i analiz przedwdrożeniowych, 
 • usługi w zakresie wykonania badań dotyczących jakości i zgodności z określonymi wymogami lub normami oraz certyfikacji, 
 • usługi w zakresie ochrony własności intelektualnej. 

 Wsparcie  w  ramach  bonu  na innowacje może zostać przeznaczone w szczególności na zakup:  

 Komponent badawczo-rozwojowy obejmuje realizację usługi B+R albo usługi B+R i proinnowacyjnej (w tym przygotowanie do wdrożenia). Wsparcie przeznaczone jest na zakup usług polegających na opracowaniu dla MŚP nowych lub ulepszonych produktów (wyrobów, usług) lub zmian procesowych.

 Komponent wdrożeniowy obejmuje wdrożenie wyników komponentu B+R projektu do własnej działalności gospodarczej Wnioskodawcy, poprzez rozpoczęcie produkcji lub świadczenia usług na bazie rozwiązania/ rozwiązań opracowanych w ramach komponentu B+R. Celem tego komponentu powinno być wprowadzenie na rynek nowych lub znacząco udoskonalonych, w zakresie ich cech funkcjonalnych lub użytkowych, produktów (tj. wyrobów lub usług) lub procesów.

 

Poziom dofinansowania

 Wsparcie kwalifikowane w szczególności jako: pomoc de minimis, regionalna pomoc inwestycyjna zgodnie z właściwymi przepisami prawa dotyczącymi zasad udzielania tej pomocy, obowiązującymi na dzień udzielania wsparcia. 

 W przypadku pomocy de minimis: 

 • 85% 

 W przypadku regionalnej pomocy inwestycyjnej nie więcej niż: 

 • mikro i małe przedsiębiorstwa – 55% 
 • średnie przedsiębiorstwa – 45% 

Wybór wykonawcy

Beneficjent sam wybiera wykonawcę usługi B+R spośród

 • jednostek naukowych
 • przedsiębiorców posiadających status centrum badawczo-rozwojowego
 • niezależnych jednostek, stanowiących akredytowane laboratoria lub notyfikowane laboratoria 
 • centrów transferu technologii, 
 • spółek celowych instytucji otoczenia biznesu 
 • ośrodków innowacji, 
 • kancelarii patentowych.

 Wybrany Wykonawca/Wykonawcy muszą mieścić się w katalogu podmiotów, które mogą być wykonawcami usługi/usług w ramach poddziałania na dzień złożenia wniosku o dofinansowanie.

 Wykonawca/Wykonawcy muszą posiadać potencjał kadrowy i techniczny umożliwiający realizację usługi/usług będących przedmiotem projektu, na dzień składania oferty. 

 Informacje dodatkowe

 • w ramach konkursu Wnioskodawca ma możliwość złożenia więcej niż jednego wniosku w rundzie naboru/konkursie 
 • projekt najpóźniej musi zakończyć się 30.06.2023 (12 miesięcy od podpisania umowy z możliwością złożenia wniosku o wydłużenie)

 

 

 

Masz pytania?

Umów się na konsultację i pozwól nam poznać Twoje potrzeby. Nasi eksperci dopasują najlepsze rozwiązanie dla Twojego projektu.