Działanie 2.1 Wsparcie inwestycji w infrastrukturę B+R przedsiębiorstw

Na co można otrzymać dofinansowanie?

Dofinansowanie przeznaczone jest na wsparcie tworzenia lub rozwoju centrów badawczo-rozwojowych poprzez inwestycje w aparaturę, sprzęt, technologie i inną niezbędną infrastrukturę, która służyć będzie prowadzeniu prac badawczo-rozwojowych związanych z tworzeniem nowych produktów lub usług w przedsiębiorstwie.

 

Dotacje w ramach tego działania są dostępne zarówno dla MSP jak i dużych przedsiębiorstw.

 

Minimalna wartość kosztów kwalifikowanych w projekcie wynosi 2 mln PLN.

 

Maksymalna wartość kosztów kwalifikowanych nie może przekroczyć 50 mln EUR.

 

Przedmiotem dofinansowania w ramach projektów mogą być wydatki inwestycyjne, koszty odpowiedniej wiedzy technicznej oraz koszty doradztwa.

 

Do kosztów kwalifikowanych zalicza się koszty:

  • nieruchomości zabudowanych i niezabudowanych (nie więcej niż 10% wartości kosztów kwalifikowanych)
  • nabycia albo wytworzenia środków trwałych
  • robót i materiałów budowlanych
  • wartości niematerialnych i prawnych w formie patentów, licencji, know-how oraz innych praw własności intelektualnej
  • koszty odpowiedniej wiedzy technicznej oraz koszty doradztwa i równorzędnych usług wykorzystywanych na potrzeby projektu

Dofinansowanie:

  • w zakresie infrastruktury – maksymalna intensywność wsparcia zależy od lokalizacji projektu i wielkości przedsiębiorstwa – od 10 do 70%,

Masz pytania?

Umów się na konsultację i pozwól nam poznać Twoje potrzeby. Nasi eksperci dopasują najlepsze rozwiązanie dla Twojego projektu.