Finansowanie parku maszynowego

Do końca bieżącego roku pozostało jeszcze kilka konkursów o dofinansowanie projektów inwestycyjnych małych i średnich firm. Dwoma najważniejszymi są Badania na rynek, 3.2.1 oraz Kredyt na innowacje technologiczne 3.2.2 ogłoszone w ramach Programu Opreracyjnego Innowacyjny Rozwój. POIR to program ogólnopolski, wnioski mogą składać firmy realizujące inwestycje na terenie całego kraju. Dodatkowo dla firm planujących inwestycje na terenie Podkarpacia dostępny będzie konkurs z działania Dotacje bezpośrednie – Rozwój MŚP 1.4.1 programu operacyjnego dla tego regionu.

 

Składając wniosek w ramach któregoś z konkursów będzie można uzyskać dofinansowanie na realizację projektów mających na celu rozszerzenie oferty firmy o nowe produkty czy usługi. Ponadto dofinansowanie dotyczy projektów wprowadzających zmianę procesów technologicznych poprzez nowe wyposażenie w postaci maszyn, urządzeń, aparatury, a także skorzystanie z wiedzy, wyników prac badawczo-rozwojowych i dostępnej technologii. Dodatkowo, jeżeli realizacja inwestycji tego wymaga można zaplanować budowę i rozbudowę zakładów produkcyjnych, nabywając w tym celu materiały i usługi budowlane.

 

Wszystkie powyższe kategorie wydatków mieszczą się w katalogach kosztów kwalifikowanych, a każdy z trzech wymienionych programów przewiduje dofinansowanie w formie pomocy bezzwrotnej. 

 

Jako pierwszy rozpocznie się konkurs z działania 3.2.1 Badania na rynek, potrwa też najkrócej, od 1 do 31 października br. Formalnie będą to 2 konkursy prowadzone równolegle pierwszy, ogólny dla wnioskodawców z całego kraju i drugi dla wnioskodawców realizujących inwestycje na terenie średnich miast i okolicznych gmin (załączona do regulaminu konkursu lista zawiera ponad 820 takich gmin). Warunkiem dofinansowania inwestycji jest wdrożenie wyników prac badawczo-rozwojowych w ramach danego projektu. Wdrożenie może być przeprowadzonych przez wnioskodawcę samodzielnie, na własny koszt lub zakupione od jednostki naukowo-badawcze. Jeżeli firma planuje realizację inwestycji w jednej z gmin z listy, warto składać wniosek w oddzielnym, dedykowanym konkursie. Warunki są takie same jak w konkursie ogólnym, ale wydzielona pula środków i mniejsza konkurencja powoduje, że łatwiej o przyznanie dofinansowania. Ogłoszenie wyników konkursów powinno nastąpić do końca lutego 2020 r. Badania na rynek to program dla największych kwotowo inwestycji całkowity koszt projektu musi zamknąć się w kwocie od 1 mln PLN do 50 mln EUR, w poprzednich konkursach dofinansowywano projekty kwotami sięgającymi 20 mln PLN. Limitami kwotowymi objęte są tylko wydatki w kategoriach:

 

  • eksperymentalne prace rozwojowe, tj na dokończenie i przygotowanie do wdrożenia wyników prac badawczych: maksymalne dofinansowanie to 450 000 PLN, 
  • usługi doradcze takie jak związane z certyfikacją nowych wyrobów lub ochroną patentową: maksymalne dofinansowanie 500 000 PLN.

 

W konkursie z działania “Kredyt na innowacje technologiczne” również trzeba wdrażać wyniki prac b+r, własnych lub kupionych od jednostki badawczej. Specyficznym warunkiem konkursu jest to, że konieczne jest posiadanie na dzień składania wniosku promesy kredytu technologicznego wydanej przez bank komercyjny. Dofinansowanie w tym programie ma bowiem formę częściowej (maksymalnie 75% wartości) spłaty kredytu zaciągniętego na realizację projektu w banku komercyjnym spośród banków współpracujących z Bankiem Gospodarstwa Krajowego. Konkurs prowadzony będzie  od 15.10.2019 do 27.02.2020 i podzielony na 3 rundy, pierwsza zakończy się 07.01.2020. Termin rozstrzygnięcia konkursu planowany jest na czerwiec 2020 r. Składając wniosek w pierwszej lub drugiej rundzie zwiększa się szanse na uzyskanie dotacji. Bazując na dotychczasowych doświadczeniach, w rundzie ostatniej złożonych zostanie najwięcej wniosków, największa będzie zatem konkurencja. Wyniki oceny wniosków z pierwszej i drugiej rundy będą też publikowane odpowiednio wcześniej.

 

W ramach programu dla Podkarpacia (poddziałanie 1.4.1 programu regionalnego) wsparcie będzie obejmowało projekty mające na celu rozwój MŚP poprzez inwestycje niezbędne do wprowadzenia na rynek nowych lub ulepszonych produktów lub usług. Nie zalicza się tutaj projektów polegających na udoskonaleniu czy zmianach procesów produkcyjnych lub procesów oferowania usług czy też prowadzących wyłącznie do zwiększenia lub odtworzenia zdolności produkcyjnych, bez wprowadzenia do oferty nowych produktów i usług. Wymagana jest innowacyjność produktu lub usługi minimum na poziomie województwa podkarpackiego. W pozostałych 2 konkursach wymagana jest innowacyjność na poziomie krajowym.  Wsparcie mogą otrzymać projekty, których realizacja zakończy się nie później niż do 31.12.2021 r.

 

Nie jest wymagane wdrażanie w ramach projektu wyników prac badawczo-rozwojowych, ale projekty które przewidują ich wdrażanie dostają premię w postaci wyższej maksymalnej kwoty dofinansowania (10 mln PLN, podczas gdy dla projektów nie wdrażających wyników badań – 4 mln PLN). W każdym z ww. programów posiadanie wyników badań przemysłowych i rozwojowych, jakie mają być wdrażane w ramach projektu trzeba udokumentować raportem z takich badań, sporządzonym przez firmę jeżeli realizowała je samodzielnie albo przez zewnętrzną jednostkę naukowo-badawczą.

 

Więcej o programie Innowacyjny Rozwój na stronie: https://www.poir.gov.pl/

Masz pytania?

Umów się na konsultację i pozwól nam poznać Twoje potrzeby. Nasi eksperci dopasują najlepsze rozwiązanie dla Twojego projektu.