Go to Brand 2021 – Expo 2020 Dubai

26 lutego br. rozpoczął się nabór wniosków o dofinansowanie projektów dotyczących promocji polskich firm podczas Światowej Wystawy EXPO 2020 w Dubaju. Nabór potrwa do 29 marca 2021 r. 
Pula środków przeznaczona na dofinansowanie wynosi 50 mln zł.
Maksymalna wartość dotacji nie może przekroczyć kwoty ok 455 650 zł.
Dofinansowanie będzie rozliczane w formie kwot ryczałtowych na konkretne zadania.

Na co możesz przeznaczyć dofinansowanie?

 • na udział w targach, wystawach, misjach gospodarczych lub konferencjach zagranicznych i na dodatkowe działania promocyjne związane z udziałem w Światowej Wystawie EXPO 2020 w Dubaju
 • na sfinansowanie kosztów usługi doradczej w zakresie przygotowania wejścia na rynek krajów Zatoki Perskiej (Arabia Saudyjska, Bahrajn, Katar, Kuwejt, Oman, Zjednoczone Emiraty Arabskie)

Działania promocyjne

Do działań promocyjnych, w których udział lub których organizacja, może być sfinansowana przez przedsiębiorców w ramach poddziałania 3.3.3 POIR zalicza się:
 • stoiska na imprezach targowych lub targowo-konferencyjnych w krajach Zatoki Perskiej,
 • wyjazdy (tzw. misje wyjazdowe) w celu odbycia spotkań z potencjalnymi klientami mającymi siedzibę i prowadzącymi działalność w krajach Zatoki Perskiej,
 • misje przyjazdowe,
 • dodatkowe działania promocyjne, w tym w kanałach elektronicznych, np. na portalach społecznościowych, wyszukiwarkach internetowych, platformach zakupowych, itp.;
 • zakup usługi doradczej,
 • udział w Polsko – Emirackim Forum Gospodarczym, (obowiązkowo)
 • udział w Polish Games Show
Działania promocyjne można planować do 30 września 2022 r.

Go to brand – koszty kwalifikowane:

 1. usługi doradczej dotyczącej umiędzynarodowienia przedsiębiorcy;
 2. szkolenia w zakresie umiędzynarodowienia przedsiębiorcy;
 3. podróży służbowych pracowników przedsiębiorcy uczestniczącego w targach, misjach gospodarczych, tj. koszty: diet, noclegów, przejazdów i dojazdów środkami komunikacji miejscowej,  innych niezbędnych wydatków związanych z tymi podróżami takich jak opłaty za: uzyskanie wiz, bagaż, przejazd drogami płatnymi i autostradami, postój w strefie płatnego parkowania, miejsca parkingowe;
 4. transportu i ubezpieczenia osób i eksponatów w związku z udziałem w targach i misjach gospodarczych, tj. koszty: zakupu usług w zakresie transportu i ubezpieczenia za granicą oraz na terytorium RP osób (pracowników wnioskodawcy i innych osób uczestniczących w realizacji projektu, w tym uczestników przyjazdowej misji gospodarczej) oraz eksponatów, inne niż uwzględnione w kategorii kosztów, o której mowa w pkt 3, odprawy celnej i spedycji, bagażu i nadbagażu,
 5. rezerwacji miejsca wystawowego na targach, opłaty rejestracyjnej za udział w targach oraz wpisu do katalogu targowego;
 6. organizacji stoiska wystawowego na targach lub wystawie, w tym w szczególności koszty wynajmu, budowy i obsługi stoiska wystawowego podczas uczestnictwa MŚP w danych targach lub danej wystawie, w tym koszty zakupu gotowych, zindywidualizowanych elementów zabudowy stoiska wystawowego;
 7. reklamy w mediach targowych;
 8. udziału w seminariach, kongresach i konferencjach;
 9. organizacji pokazów, prezentacji i degustacji produktów w zakresie promocji marki produktowej, w tym zakupu usług w tym zakresie: wynajmu niezbędnych pomieszczeń oraz sprzętu, zakupu usług tłumaczenia, zakupu usług kateringowych, zakupu usług hotelowych dla uczestników przyjazdowej misji gospodarczej;
 10. informacyjno-promocyjne projektu , tj. koszty:
 11. nabycia lub wytworzenia oraz dystrybucji materiałów informacyjno-promocyjnych takich jak gadżety, materiały drukowane np. foldery, ulotki, wizytówki,
 12. przygotowania i prowadzenia działań informacyjno-promocyjnych w mediach tradycyjnych, elektronicznych, cyfrowych,
 13. przygotowania lub tłumaczenia strony internetowej wnioskodawcy,
 14. produkcji i emisji spotów i filmów informacyjno-promocyjnych.
 15. nabycia lub wytworzenia oraz instalacji elementów dekoracyjnych uwzględniających założenia wizualizacji Marki Polskiej Gospodarki, tj. panelu promocyjnego MPG,
Beneficjent nie ma obowiązku zbierania ani opisywania dokumentów księgowych na potwierdzenie poniesienia wydatków rozliczanych kwotą ryczałtową. Do wydatków rozliczanych za pomocą kwot ryczałtowych nie stosuje się procedur dotyczących zamówień udzielanych w ramach projektu.
Warunkiem rozliczenia dotacji będzie osiągnięcie tzw. wskaźników dla kwot ryczałtowych oraz wskaźników produktu i udokumentowanie ich zgodnie z założeniami określonymi we wniosku o dofinansowanie (raporty, dokumentacja fotograficzna potwierdzająca zrealizowanie zadania). Wydatki rozliczone za pomocą kwot ryczałtowych są traktowane jako wydatki poniesione.

Działania ogólne promujące ofertę polskich firm

W ramach Programu opracowany został wykaz działań promocyjnych przeznaczonych dla przedsiębiorców, który uzupełniony został o tzw. działania ogólne promujące ofertę polskich firm, prowadzonych przez podmioty wybrane przez Ministerstwo Rozwoju, w tym operatorów branżowych programów promocji na lata 2020 – 2022. Program zakłada realizację następujących działań promocyjnych:
 1. organizację narodowych stoisk informacyjno-promocyjnych na wybranych wydarzeniach, w szczególności na targach odbywających się w ZEA;
 2. organizację wyjazdowych misji gospodarczych dla przedsiębiorców do krajów Zatoki Perskiej;
 3. organizację misji przyjazdowych do Polski dla zagranicznych kontrahentów oraz przedstawicieli instytucji otoczenia biznesu z krajów Zatoki Perskiej;
 4. realizację działań promujących marki produktowe polskich przedsiębiorców prowadzących lub zamierzających prowadzić działalność na rynku ZEA;
 5. organizację Polsko – Emirackiego Forum Gospodarczego;
 6. organizację Polish Games Show – festiwalu polskich gier komputerowych.
Program jest skierowany do przedsiębiorców, promujących markę produktową, którzy prowadzą działalność gospodarczą o profilu zgodnym z tematyką targów, w których zamierzają wziąć udział (w roli wystawcy lub zwiedzającego) w ramach Programu. Program nie jest skierowany do przedsiębiorców zajmujących się wyłącznie pośrednictwem w sprzedaży czy sprzedażą hurtową produktów lub usług innych producentów.
Zapraszam do kontaktu w sprawie dalszych informacji:
Małgorzata Gerwel
tel. +48 530 807 543
malgorzata.gerwel@bldg.pl

Masz pytania?

Umów się na konsultację i pozwól nam poznać Twoje potrzeby. Nasi eksperci dopasują najlepsze rozwiązanie dla Twojego projektu.