Kredyt technologiczny – nowe, korzystniejsze zasady.

„Kredyt na innowacje technologiczne” to instrument wsparcia finansowego dla mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw poprzez dofinansowanie wdrożenia innowacji technologicznych. Wsparcie dla przedsiębiorcy stanowi premia technologiczna w postaci spłaty części kredytu technologicznego, udzielonego przez bank komercyjny na realizację inwestycji.

 

Dla kogo?

Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa, prowadzące działalność na terenie Rzeczpospolitej Polskiej oraz posiadające zdolność kredytową.

 

Na co?

Wsparcie finansowe przeznaczone jest na realizację inwestycji technologicznych, mających na celu zakup i wdrożenie nowej technologii lub wdrożenie własnej nowej technologii oraz uruchomieniu na jej podstawie wytwarzania nowych lub znacząco ulepszonych, w stosunku do dotychczas wytwarzanych w firmie, produktów, procesów lub usług.

 

Technologia będąca przedmiotem wdrożenia musi mieć postać prawa własności przemysłowej lub wyników prac rozwojowych, lub wyników badań przemysłowych, lub nieopatentowanej wiedzy technicznej.

 

Kredyt technologiczny nie może być udzielany na zakup  środka trwałego, w którym została wdrożona nowa technologia, będąca przedmiotem inwestycji technologicznej.

 

Wdrożenie technologii, o którym mowa w ustawie polegać ma na takich działaniach przedsiębiorcy, w wyniku których pomysł stanowiący opisaną we wniosku o dofinansowanie nową technologię, zrealizowany zostanie poprzez stworzenie bazy technologicznej (np. linii technologicznej), w której technologia ta będzie mogła zostać w praktyce zastosowana, a w efekcie możliwa będzie produkcja towarów lub świadczenie usług bezpośrednio wynikających z wdrożenia tej technologii.

 

Wydatki kwalifikowane

 1. Zakup nieruchomości niezabudowanej lub zabudowanej, w tym zakup prawa użytkowania wieczystego), pod warunkiem że:
  • przedsiębiorca przedstawi operat szacunkowy sporządzony przez uprawnionego rzeczoznawcę majątkowego potwierdzający, że cena nabycia nie przekracza wartości rynkowej tej nieruchomości określonej na dzień nabycia,
  • przedsiębiorca przedstawi opinię rzeczoznawcy budowlanego potwierdzającą, że nieruchomość zabudowana może być używana w określonym celu, zgodnym z celami projektu objętego wsparciem, lub określającą zakres niezbędnych zmian lub ulepszeń,
  • w okresie 10 lat poprzedzających datę nabycia tej nieruchomości, jej zakup nie był współfinansowany ze środków unijnych ani z krajowych środków pomocy publicznej lub pomocy de minimis;
  • nieruchomość będzie używana wyłącznie do celów inwestycji technologicznej. 
 2. Zakup, wytworzenie, a także koszty montażu i uruchomienia nowych środków trwałych innych niż określone w pkt 1, z wyłączeniem środków transportu nabywanych przez przedsiębiorcę prowadzącego działalność w sektorze transportu. 
 3. Zakup używanych środków trwałych, a także koszty montażu i uruchomienia używanych środków trwałych innych niż określone w pkt 1, z wyłączeniem środków transportu nabywanych przez przedsiębiorcę prowadzącego działalność w sektorze transportu, pod warunkiem że:
  • cena nabycia używanych środków trwałych nie przekracza ich wartości rynkowej określonej na dzień nabycia i jest niższa od ceny podobnych nowych środków trwałych,
  • sprzedający złoży oświadczenie określające podmiot, od którego nabył środki trwałe, oraz miejsce i datę ich zakupu,
  • w okresie 7 lat poprzedzających datę nabycia środków trwałych ich zakup nie był współfinansowany ze środków unijnych ani z krajowych środków pomocy publicznej lub pomocy de minimis.
 4. Zakup robót i materiałów budowlanych w celu budowy lub rozbudowy budynków, budowli lub ich części.
 5. Zakup wartości niematerialnych i prawnych w formie patentów, licencji, know-how oraz nieopatentowanej wiedzy technicznej, jeżeli wartości niematerialne i prawne spełniają łącznie następujące warunki:
  • będą wykorzystywane wyłącznie do celów inwestycji technologicznej,
  • będą podlegać amortyzacji zgodnie z odrębnymi przepisami,
  • będą nabyte na warunkach rynkowych od osób trzecich niepowiązanych z nabywcą,
  • będą stanowić aktywa przedsiębiorcy, który zrealizował inwestycję technologiczną, oraz będą przez niego wykorzystywane przez co najmniej 3 lata od dnia jej zakończenia.
 6. Pokrycie kosztów związanych z najmem lub dzierżawą gruntów, budynków i budowli lub ich części, poniesionych do dnia zakończenia realizacji inwestycji technologicznej, pod warunkiem że umowa najmu lub dzierżawy będzie zawarta na okres co najmniej 3 lat od przewidywanego terminu zakończenia realizacji inwestycji technologicznej.

Do wydatków na realizację inwestycji technologicznej zalicza się także wydatki ponoszone na wykonane przez doradców zewnętrznych studia, ekspertyzy, koncepcje i projekty techniczne, niezbędne do wdrożenia nowej technologii w ramach inwestycji technologicznej.

Środki trwałe, o których mowa w pkt 2 i 3 powyżej, muszą być powiązane ze sobą funkcjonalnie i służyć do realizacji inwestycji technologicznej. Wydatki te, aby kwalifikowały się do objęcia wsparciem, mogą być poniesione dopiero po dniu wpływu wniosku o dofinansowanie do BGK.

 

Wysokość dofinansowania

Udział premii technologicznej w odniesieniu do wartości kosztów kwalifikowanych jest uzależniony od lokalizacji inwestycji i wielkości przedsiębiorstwa, zgodnie z mapą pomocy regionalnej: od 20% w Warszawie do 70% w województwach Polski Wschodniej.

W przypadku wydatków ponoszonych na wykonane przez doradców zewnętrznych studia, ekspertyzy, koncepcje i projekty techniczne, niezbędne do wdrożenia nowej technologii w ramach inwestycji technologicznej, intensywność pomocy każdorazowo nie przekracza 50 % kosztów (bez względu na status przedsiębiorstwa oraz lokalizację inwestycji).

Premia technologiczna jest wypłacana w transzach (płatności pośrednie) w trakcie realizacji inwestycji oraz po zakończeniu realizacji projektu (płatność końcowa).

Nie określono minimalnej i maksymalnej wysokości dotacji.

 

Proces aplikowania o premię technologiczną

 1. Przedsiębiorca składa do banku komercyjnego wniosek o udzielenie kredytu technologicznego.
 2. Po uzyskaniu promesy lub zawarciu warunkowej umowy kredytowej przedsiębiorca składa do BGK wniosek o dofinansowanie projektu (w trakcie ogłoszonego przez BGK konkursu).
 3. Po pozytywnym rozpatrzeniu wniosku, zgodnie z kryteriami dla poddziałania 3.2.2 PO IR, BGK przyznaje promesę premii technologicznej, następnie przedsiębiorca zawiera z bankiem komercyjnym umowę kredytową.
 4. BGK podpisuje z przedsiębiorcą umowę o dofinansowanie projektu.
 5. BGK wypłaca premię technologiczną w ramach płatności pośrednich w trakcie realizacji inwestycji oraz w ramach płatności końcowej po zakończeniu realizacji projektu.

Termin naboru wniosków:

Nowy nabór wniosków na nowych zasadach: od 1 czerwca do 31 grudnia 2020.

Zapraszam do kontaktu w sprawie dalszych informacji:

 

Małgorzata Gerwel
tel. +48 530 807 543
malgorzata.gerwel@bldg.pl

Masz pytania?

Umów się na konsultację i pozwól nam poznać Twoje potrzeby. Nasi eksperci dopasują najlepsze rozwiązanie dla Twojego projektu.