Kredyt technologiczny – o czym warto wiedzieć?

„Kredyt technologiczny” to specjalnego rodzaju dotacja mająca na celu podniesienie innowacyjności i konkurencyjności mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw. Stanowi on doskonałe narzędzie wsparcia finansowego znacznie ułatwiające realizację inwestycji technologicznej, której przedmiotem jest wdrożenie nowej technologii. Dodatkowo nowa technologia może być wynikiem zarówno własnych prac badawczo-rozwojowych (B+R) lub prac B+R nabywanych przez przedsiębiorców w ramach projektu.

Prace badawczo-rozwojowe w MŚP

Wg raportu PARP o stanie sektora MŚP1, sukcesywnie wzrasta intensywność prac B+R w stosunku do PKB – W 2017 r. wskaźnik ten osiągnął wartość 1,03% (0.96% w 2016 r.), a nakłady na działalność innowacyjną w 2017 r. wyniosły 41,2 mld zł (39 mld zł w 2016 r.). Niemal co trzecia średnia firma jest aktywna innowacyjnie, a nakłady jakie przeznacza średnio na działalność innowacyjną wynoszą 2,5 mln zł. W konsekwencji, poprawia się zaawansowanie technologiczne polskiego eksportu – wyroby wysokiej i średnio-wysokiej techniki stanowią już blisko połowę polskiego eksportu towarów (45,8% w 2017 r.) – dwa razy więcej niż we wstępnej fazie transformacji gospodarczej w Polsce (24,8% w 1995 r.).

Źródła finansowania prac B+R

Finansowanie działalności innowacyjnej przez przedsiębiorstwa realizowane jest z różnych źródeł – w 57% są to środki własne, w 20% z kredytów bankowych, 10% to środki pozyskane z zagranicy (w tym z UE), 4% środki budżetowe i 9% pozostałe źródła. Jak widać co piąta firma wspomaga swój rozwój przy pomocy kredytu, co czyni tą formę finansowania najczęściej wybieraną spośród form finansowania zewnętrznego. W latach 2008-2017 zaangażowanie sektora przedsiębiorstw w działalność B+R wzrosła 3,5-krotnie, co wskazuje na konsekwentną realizację założeń polityki dot. pobudzania sektora przedsiębiorstw do działalności B+R. Jednym z takich działań jest poddziałanie 3.2.2 „Kredyt na innowacje technologiczne” – konkurs realizowany przez Bank Gospodarstwa Krajowego. Obecnie rusza kolejna, szósta już edycja dotacyjnego hitu BGK – w dotychczasowych pięciu naborach wpłynęło prawie 1900 wniosków o dofinansowanie innowacyjnych projektów. BGK przyznał wsparcie w kwocie ok. 2,7 mld zł dla 771 projektów o całkowitej wartości ponad 5,5 mld zł.

Czym jest „kredyt technologiczny”?

Kredyt na innowacje technologiczne, będący kontynuacją kredytu technologicznego to instrument finansowego wsparcia dla mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw planujących wdrożenie innowacji technologicznych. Korzyścią dla firm jest premia technologiczna, stanowiąca częściową spłatę kredytu technologicznego udzielanego przez Banki na realizację inwestycji technologicznej. W obecnej edycji udostępniono 350 mln zł dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw, a maksymalna wartość premii technologicznej wynosi aż 6 mln zł.

Opinie

Jak podkreśla Przemysław Cieszyński, członek Zarządu Banku Gospodarstwa Krajowego – Sektor MŚP dostrzega korzyści wynikające z wdrażania innowacji, takie jak podnoszenie produktywności czy możliwość oferowania nowoczesnych produktów i usług. Dowodem na to jest stałe, duże zainteresowanie przedsiębiorców Kredytem na innowacje technologiczne. Misją BGK jest wsparcie przedsiębiorców w ich rozwoju. – Do tej pory dofinansowano wdrożenia innowacyjnych rozwiązań technologicznych w branżach takich jak meblarstwo, poligrafia, produkcja przemysłowa, przemysł spożywczy, budowlany czy motoryzacyjny. Jak ważna dla rozwoju firmy jest to pomoc potwierdzają sami przedsiębiorcy – Uzyskanie kredytu technologicznego z Banku Gospodarstwa Krajowego było momentem przełomowym dla firmy. Dzięki kredytowi zbudowaliśmy halę produkcyjną, wyposażyliśmy park maszynowy i zatrudniliśmy nowych pracowników. Dodatkowo wdrożyliśmy w zakładzie nową technologię obróbki skrawaniem.  Warunki kredytu są korzystne a współpraca z BGK układała się bardzo dobrze. Jeżeli będzie ogłoszony kolejny nabór to rozważamy złożenie wniosku – mówi Paweł Siwak, właściciel firmy Usługi Ślusarskie.

Na co może być przyznany kredyt technologiczny?

Wsparcie finansowe przeznaczone jest na realizację inwestycji technologicznych, mających na celu zakup i wdrożenie nowej technologii lub wdrożenie własnej nowej technologii oraz uruchomienie na jej podstawie wytwarzania nowych lub znacząco ulepszonych towarów, procesów lub usług.

Technologia będąca przedmiotem wdrożenia musi mieć postać prawa własności przemysłowej, wyników prac rozwojowych, wyników badań przemysłowych lub nieopatentowanej wiedzy technicznej.

Czym jest premia technologiczna?

Premia technologiczna to nic innego jak dofinansowanie w formie częściowej spłaty kredytu technologicznego zaciągniętego w banku komercyjnym. Mogą ją uzyskać przedsiębiorstwa, które w wyniku wdrożenia innowacyjnej technologii wprowadzą na rynek nowe lub znacząco ulepszone (w stosunku do dotychczas wytwarzanych na terytorium RP) produkty, usługi lub procesy.

Obecny nabór wniosków rusza od 15 października 2019 r., a kończy się 27 lutego 2020 roku. 

Mikołaj Mitka - szybka ścieżka dla branży kosmicznej

dr inż. Mikołaj Mitka, R&D Menadżer

1 Raport o stanie sektora małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce, PARP 2019 (https://www.parp.gov.pl/storage/publications/pdf/2019_07_ROSS.pdf)

Masz pytania?

Umów się na konsultację i pozwól nam poznać Twoje potrzeby. Nasi eksperci dopasują najlepsze rozwiązanie dla Twojego projektu.