fbpx

Nowe technologie w zakresie energii II

Program “Nowe technologie w zakresie energii” ma na celu wspieranie inicjatyw, które przyczynią się do osiągnięcia przez Polskę neutralności klimatycznej poprzez zwiększenie udziału energii pochodzącej z Odnawialnych Źródeł Energii w krajowym ogólnym miksie energetycznym. Szansę na uzyskanie dofinansowania mają projekty, które zapewnią podniesienie bezpieczeństwa energetycznego kraju, co ma przełożyć się na wzrost konkurencyjności krajowej gospodarki.

Szczegółowe cele  programu “Nowe technologie w zakresie energii” to wzrost potencjału przemysłu energetyki odnawialnej, rozwój inteligentnej infrastruktury sieciowej oraz obniżenie emisyjności energetyki poprzez zwiększenie wykorzystania surowców biodegradowalnych oraz produktów odpadowych. 

Jakie podmioty mogą ubiegać się o dofinansowanie?  

O dofinansowanie mogą ubiegać się konsorcja, w skład których wchodzi minimum jedno przedsiębiorstwo i przynajmniej jedna jednostka naukowa. Co istotne, liderem konsorcjum musi być przedsiębiorstwo.

Jakie projekty mogą być dofinansowane?  

W ramach konkursu dofinansowane będą projekty z 3 obszarów tematycznych: energia solarna, energetyczne wykorzystanie odpadów i ciepła z gazów poprocesowych oraz energetyczne wykorzystanie ciepła geotermalnego. W obrębie każdego obszaru określono konkretny zakres tematyczny.

Obszar tematycznyZakres tematyczny
Energetyka solarna
 • System fotowoltaiczny zintegrowany z uprawą roślin w strefach suszy glebowej i atmosferycznej
 • Nowatorskie zastosowania ogniw fotowoltaicznych w budownictwie, rolnictwie, transporcie lub innych dziedzinach
 • Urządzenia fotowoltaiczne nowej generacji
Energetyczne wykorzystanie odpadów i ciepła z gazów poprocesowych
 • W pełni regulacyjna instalacja ko- lub trigeneracyjna zasilana gazem odpadowym (metan kopalniany, gaz koksowniczy lub gaz wielkopiecowy, inne gazy palne przemysłowe) przystosowana do ciągłej, stabilnej pracy
 • Instalacja przetwarzająca palne odpady stałe (odpady pochodzenia komunalnego, spożywcze, drewno z przecinek wycinek ogrodowych i sadowniczych, odpady leśne) na paliwo wraz z instalacją do jego wykorzystania
 • Opracowanie instalacji przewoźnego magazynu ciepła pozwalającego na wykorzystanie ciepła odpadowego do zasilania odległej (kilkanaście, kilkadziesiąt kilometrów) instalacji ciepłowniczej
Energetyczne wykorzystanie ciepła geotermalnego (geotermia)
 • Kogeneracyjny układ geotermalny
 • Instalacja wykorzystująca głębokie wody geotermalne do zintegrowanej produkcji ciepła i energii elektrycznej
 • Innowacyjne wykorzystanie energii i wód geotermalnych w rolnictwie w Polsce
 • Technologie umożliwiające eksploatację i wykorzystanie wysokozmineralizowanych wód geotermalnych

Każdy projekt musi być realizowany w podziale na 3 fazy, do każdej fazy zdefiniowano zakres prac oraz czas realizacji.

FazaZakres prac – efekt końcowyCzas realizacji
Faza I opracowane studium wykonalności9 miesięcy
Faza II osiągnięcie min. VI poziomu gotowości technologicznej24 miesiące
Faza III osiągnięcie min. VIII poziomu gotowości technologicznej36 miesięcy

 

Na co można przeznaczyć pozyskane środki? 

Dofinansowanie może zostać wykorzystane na realizację projektów badawczych:

 • badania podstawowe
 • badania przemysłowe
 • eksperymentalne prace rozwojowe
 • prace przedwdrożeniowe – przygotowanie wyników projektu do zastosowania w praktyce rynkowej.

Koszty kwalifikowane to między innymi wynagrodzenia kadry badawczej, koszty podwykonawstwa, koszty amortyzacji aparatury naukowo-badawczej, koszty wiedzy technicznej i patentów zakupionych lub użytkowanych na podstawie licencji, koszty operacyjne (np. materiały, surowce, półprodukty, odczynniki, drobny sprzęt laboratoryjny, elementy służące do budowy i na stałe zainstalowane w prototypie/instalacji pilotażowej) oraz koszty usług doradczych.

 

O jakie środki można się ubiegać?  

 • Maksymalna wysokość dofinansowania projektu wynosi:
  • dla fazy I – 100 tys. zł,
  • dla fazy II – 15 mln zł,
  • dla fazy III – 80 mln zł.
 • Poziom dofinansowania dla jednostek naukowych wynosi 100%.
 • Poziom dofinansowania dla przedsiębiorców:
  • na badania przemysłowe:
   • małe/mikroprzedsiębiorstwa – 80% kosztów kwalifikowalnych
   • średnie przedsiębiorstwa – 75% kosztów kwalifikowalnych
   • duże przedsiębiorstwa – 65% kosztów kwalifikowalnych
  • na prace rozwojowe:
   • małe/mikroprzedsiębiorstwa – 60% kosztów kwalifikowalnych
   • średnie przedsiębiorstwa – 50% kosztów kwalifikowalnych
   • duże przedsiębiorstwa – 40% kosztów kwalifikowalnych
  • na działania związane z przygotowaniem wyników badań i prac rozwojowych do zastosowania w działalności gospodarczej – do 90% kosztów kwalifikowalnych, maksymalnie 200 000 euro.  

 

Dodatkowe informacje 

 • Projekty wybrane do dofinansowania konkurują ze sobą przez cały okres trwania projektów. Zgodnie z założeniami programu wsparcie finansowe w kolejnych fazach będzie udzielane tylko tym projektom, które otrzymają pozytywną rekomendację podczas oceny rezultatu poprzednich faz.
 • Liczba projektów do dofinansowania jest limitowana.
 • Realizacja projektu rozpoczyna się w tym samym dniu dla wszystkich projektów – 3 kwietnia 2023 roku.
 • Wnioskodawca jest zobowiązany w terminie 3 lat od zakończenia realizacji fazy projektu wdrożyć jego wynik.

 

Oferujemy pełne wsparcie w procesie pozyskania dotacji. Umów się na darmowe  konsultacje.

Masz pytania?

Umów się na konsultację i pozwól nam poznać Twoje potrzeby. Nasi eksperci dopasują najlepsze rozwiązanie dla Twojego projektu.