Nowe technologie w zakresie energii


Strategiczny Program Badań Naukowych i Prac Rozwojowych „Nowe technologie w zakresie energii” – wzrost potencjału przemysłu energetyki odnawialnej, rozwój inteligentnej infrastruktury sieciowej (energetycznej) oraz obniżenie emisyjności energetyki poprzez zwiększenie wykorzystania surowców biodegradowalnych oraz produktów odpadowych.

 

1. Jakie podmioty mogą ubiegać się o dofinansowanie?  

Konsorcja w skład których wchodzi co najmniej jedno przedsiębiorstwo i co najmniej jedna jednostka naukowa zarejestrowane i prowadzące działalność na terytorium Polski, przy czym: liderem konsorcjum musi być przedsiębiorstwo, a w skład konsorcjum mogą wchodzić maksymalnie trzy podmioty (będące przedsiębiorstwami lub jednostkami naukowymi).

 

2. Na co można przeznaczyć pozyskane środki? 

 • Wykonanie studiów wykonalności
 • Badania podstawowe
 • Badania przemysłowe
 • Eksperymentalne prace rozwojowe
 • Prace przedwdrożeniowe

 

Koszty kwalifikowane:

 1. Wynagrodzenia: koszty wynagrodzeń wraz z pozapłacowymi kosztami pracy, w tym składkami na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne, osób zatrudnionych przy realizacji projektu – pracownicy badawczy, personel techniczny i pomocniczy, w części, w jakiej wynagrodzenia te są bezpośrednio związane z realizacją projektu objętego dofinansowaniem.
 2. Koszty podwykonawstwa: zlecanie stronie trzeciej części merytorycznych prac projektu, które nie są wykonywane na terenie i pod bezpośrednim nadzorem wykonawcy
 3. Pozostałe koszty bezpośrednie:
  • koszty aparatury naukowo-badawczej i innych urządzeń służących celom badawczym (amortyzacja/leasing lub zakup do 500 tys. zł)
  • koszty wiedzy technicznej i patentów zakupionych lub użytkowanych na podstawie licencji, uzyskanych od osób trzecich na warunkach rynkowych tj. Wartości niematerialnych i prawnych (WNiP)
  • koszty budynków i gruntów kwalifikowalne są w zakresie i przez okres niezbędny do realizacji projektu; w przypadku budynków są to koszty amortyzacji odpowiadające okresowi realizacji projektu objętego pomocą, obliczone na podstawie przepisów o rachunkowości. W przypadku gruntów są to koszty transferu handlowego lub rzeczywiste poniesione koszty kapitałowe
  • inne koszty operacyjne: materiały, surowce, półprodukty, odczynniki, drobny sprzęt laboratoryjny, koszty utrzymania linii technologicznych, elementy służące do budowy i na stałe zainstalowane w prototypie/instalacji pilotażowej, koszty usług doradczych, usługi obce: serwisowe, napraw, transportowe, koszty uczestnictwa w konferencjach, koszty szkoleń, wynajem powierzchni laboratoryjnej, koszty promocji projektu, koszty delegacji
 4. Koszty pośrednie: koszty, których wielkości nie można jednoznacznie przyporządkować do projektu, rozliczane są ryczałtem, jako procent od pozostałych kosztów kwalifikowalnych projektu (25%), z wyłączeniem kosztów podwykonawstwa.

 

3. O jakie środki można się ubiegać?  

Maksymalna wysokość dofinansowania projektu wynosi:

Dla Fazy I:  100 tys. zł 

Dla Fazy II: 15 mln zł 

Dla Fazy III: 80 mln zł 

Poziom dofinansowania dla jednostek naukowych wynosi 100% w ramach działalności niegospodarczej.

 

Poziom dofinansowania dla przedsiębiorstw:

Mikro:

Na wykonanie studium wykonalności techniczno-ekonomiczne: 70%

Na badania podstawowe: 100%

Na badania przemysłowe: 80%

Na eksperymentalne prace rozwojowe: 60%

Na prace przedwdrożeniowe: 90%

Na usługi doradcze: 50%

 

Małe:

Na wykonanie studium wykonalności techniczno-ekonomiczne: 70%

Na badania podstawowe: 100%

Na badania przemysłowe: 80%

Na eksperymentalne prace rozwojowe: 60%

Na prace przedwdrożeniowe: 90%

Na usługi doradcze: 50%

Średnie:

Na wykonanie studium wykonalności techniczno-ekonomiczne: 60%

Na badania podstawowe: 100%

Na badania przemysłowe: 75%

Na eksperymentalne prace rozwojowe: 50%

Na prace przedwdrożeniowe: 90%

Na usługi doradcze: 50%

Duże:

Na wykonanie studium wykonalności techniczno-ekonomiczne: 50%

Na badania podstawowe: 100%

Na badania przemysłowe: 65%

Na eksperymentalne prace rozwojowe: 40%

Na prace przedwdrożeniowe: 90%

Na usługi doradcze: – 

 

4. Jakie technologie mogą być dofinansowane?  

 1. Energetyka wiatrowa na lądzie i na morzu:
  • Energetyka wiatrowa na lądzie: Inteligentna farma wiatrowa, 
  • Rozwój technologii utylizacji lub recyklingu komponentów elektrowni wiatrowych
  • Morska energetyka wiatrowa: Pierwsza pływająca turbina wiatrowa na Bałtyku.
 2. Technologie wytwarzania i wykorzystania wodoru:
  • Zintegrowane systemy procesu elektrolizy wody przeznaczone do produkcji wodoru wykorzystujące energię ze źródeł odnawialnych (biomasa, wiatr lub fotowoltaika) wraz z magazynowaniem wodoru lub wprowadzaniem do gazu ziemnego.
  • Zgazowanie biomasy leśnej/rolniczej względnie biodegradowalnych odpadów w celu wytworzenia gazu syntezowego możliwego do produkcji wodoru względnie jego pochodnych (metan, metanol amoniak itp.).
  • Wysokotemperaturowa piroliza metanu i technologie termochemicznego rozkładu wody w celu wytworzenia wodoru.
  • Konwersja instalacji energetycznych wykorzystujących paliwa konwencjonalne na paliwo wodonośne (wodór, metanol, amoniak itd.).
 3. Magazyny energii i mikrosieci energetyczne i cieplne:
  • Budowa lokalnych magazynów energii w różnych technologiach, zintegrowanych z OZE
  • Budowa energetycznie zintegrowanej mikro-sieci (obszarowa integracja źródeł generacji energii elektrycznej, ciepła i chłodu, z uwzględnieniem różnych technologii magazynowania energii i jej obszarowego bilansowania).

 

Projekty ma wyróżniać duży potencjał innowacyjny oraz wysoki stopień zaawansowania technologicznego.

 

5. Dodatkowe informacje 

Projekty będą realizowane w podziale na 3 fazy i będą ze sobą konkurować. W fazie  pierwszej, przewidzianej na 9 miesięcy, należy opracować studium wykonalności techniczno-ekonomiczne, dowodzące zasadności realizacji zgłoszonej propozycji. Faza druga ma prowadzić do osiągnięcia w projekcie co najmniej 6. poziomu gotowości technologicznej i będzie realizowana przez 2 lata. 

W trzeciej fazie, realizowanej nie dłużej niż 3 lata, opracowane rozwiązanie powinno osiągnąć co najmniej 8. poziom gotowości technologicznej.

Zgodnie z założeniami Strategicznego Programu Badań Naukowych i Prac Rozwojowych „Nowe technologie w zakresie energii”, wsparcie finansowe w kolejnych fazach będzie udzielane tylko tym projektom, które otrzymają pozytywną rekomendację podczas oceny rezultatu poprzednich faz.

 

Realizacja projektu rozpoczyna się w tym samym dniu dla wszystkich projektów – termin to 3 października 2022 r.

 

Okres od rozpoczęcia realizacji projektu do jego zakończenia wynosi do 77 miesięcy i obejmuje:

 • dla fazy I: 9 miesięcy (po 9 miesiącach od daty rozpoczęcia projektu nastąpi, trwająca 4 miesiące, ocena formalna, merytoryczna raportów na podstawie zdefiniowanych kryteriów przejścia z fazy I do fazy II realizacji projektu),
 • dla fazy II: 24 miesiące (po 37 miesiącach od daty rozpoczęcia projektu nastąpi, trwająca 4 miesiące, ocena formalna, merytoryczna na podstawie zdefiniowanych kryteriów przejścia z fazy II do fazy III realizacji projektu);
 • dla fazy III: do 36 miesięcy

Projekty wybrane do dofinansowania konkurują ze sobą przez cały okres trwania projektów. Liczba

projektów do dofinansowania jest limitowana.

 

6. Harmonogram składania wniosków  

1 września – 30 listopada 2021 r.

 

Oferujemy pełne wsparcie w procesie pozyskania dotacji. Umów się na darmowe  konsultacje.

Masz pytania?

Umów się na konsultację i pozwól nam poznać Twoje potrzeby. Nasi eksperci dopasują najlepsze rozwiązanie dla Twojego projektu.