Polskie Mosty Technologiczne

Celem jest wsparcie firm w procesie internacjonalizacji poprzez zaoferowanie wysokiej jakości usług doradczo-szkoleniowych. W najbliższym naborze organizowanym przez PAIH (Polska Agencja Inwestycji i Handlu) innowacyjne usługi, produkty czy technologie wsparte zostaną wypracowaną strategią ekspansji na rynek USA

Kto może aplikować?

Firmy mikro, małe lub średnie które:

 • Posiadają siedzibę lub w przypadku przedsiębiorcy będącego osobą fizyczną – prowadzącą działalność na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
 • Posiadają w ofercie innowacyjny produkt, usługę lub technologię
 • Kwalifikują się do otrzymania pomocy de minimis

Jakie wsparcie można otrzymać?

 wsparcie do 180 000 zł (de minimis), w tym:

 • 3-dniowe warsztaty na temat wybranego rynku (praktyczne informacje),
 • 40 h konsultacji z ekspertem w celu stworzenia strategii ekspansji,
 • strategia ekspansji produktu/usługi/technologii na wybrany rynek,
 • 120 tys. PLN do wydatkowania na rynku zagranicznym,
 • na 30 dni udostępnione miejsce do pracy i urządzenia biurowe w Zagranicznym Biurze Handlowym PAIH w wybranym kraju,
 • wsparcie merytoryczne i operacyjne pracowników PAIH, którzy m.in. umówią spotkania z potencjalnymi partnerami/kontrahentami/inwestorami.
 • Ubiegający się o wsparcie nie może oferować na rynku docelowym produktów/usług będących przedmiotem projektu PMT i należących do tej samej grupy produktowej przedsiębiorcy obecnej już na tym rynku.

Jakie są wydatki kwalifikowane projektu PMT na etapie zagranicznym? 

 • koszty doradztwa związane wprowadzeniem produktu/usługi/technologii na rynek, a także z przygotowaniem Grantobiorcy i jego produktu/usługi/technologii do certyfikacji, takie jak: audyt przedcertyfikacyjny, przygotowanie procedur, dokumentacji, opracowanie systemu zarządzania jakością, akredytacji, koncesji lub innego typu dokumentów i praw niezbędnych dla prowadzenia działalności gospodarczej i sprzedaży produktów/usług/technologii na docelowym rynku zagranicznym (z wyłączeniem kosztów administracyjnych na danym rynku, np. założenia lub przekształcenia spółki),
 • koszty doradztwa dotyczące: wzornictwa opakowań, projektowania katalogów i opisów technicznych produktów, projektowania logotypów i marek produktowych, projektowania wirtualnych platform do prezentacji produktu/usługi/technologii,
 • koszty doradztwa związane z weryfikacją prawną i techniczną dokumentów niezbędnych dla przyszłego wprowadzenia produktu/usługi/technologii na nowy rynek,
 • koszty doradztwa związane z uzyskaniem ochrony własności intelektualnej za granicą odnoszących się do produktów/usług/technologii przeznaczonych do sprzedaży na rynkach zagranicznych,
 • koszty doradztwa związane z zakupem wartości niematerialnych i prawnych,
 • koszty tłumaczeń przygotowanych strategii ekspansji oraz innych dokumentów,
 • koszty związane z uczestnictwem m.in. w konferencjach branżowych, imprezach targowo-wystawienniczych i programach dot. Internacjonalizacji na rynku docelowym oraz w uzasadnionych przypadkach, ze względu na skutki pandemii COVID-19 na świecie, na innych rynkach (w tym: zakup powierzchni wystawienniczej, zabudowa, wpis do katalogu, bilety dla uczestników, pakiety uczestnictwa, spedycja eksponatów, wydatki związane z udziałem w wirtualnych targach oraz prezentowaniem oferty w cyfrowym showroomie), nieprzekraczające 36.000,00 PLN. Każdy wydatek na rynkach innych niż docelowy PAIH będzie analizować indywidualnie, mając na uwadze skutki pandemii na rynku docelowym oraz silne powiązanie celu udziału w działaniach poza rynkiem docelowym z celami projektu planowanymi do osiągnięcia na rynku docelowym a także charakter oferowanego przez grantobiorcę produktu i usługi.
 • koszty związane z działaniami promocyjno-informacyjnymi, m.in. stworzeniem obcojęzycznej strony internetowej oraz publikacjami prasowymi, nieprzekraczające 24.000,00 PLN.

Dodatkowo, Polska Agencji Inwestycji i Handlu S.A zapewni w formie bezgotówkowej usługi związane z:

 • organizacją przedsięwzięć, takich jak: sesje prezentacyjne (pitch sessions) dla potencjalnych partnerów biznesowych, spotkania biznesowe typu B2B i B2C, spotkania networkingowe organizowane przez organizacje otoczenia biznesu,
 • udostępnieniem powierzchni biurowej i urządzeń biurowych w ZBH.

Jaki jest wkład własny w projekcie PMT? 

W projekcie PMT nie jest przewidziany wkład własny, ale koszty przelotu, pobytu, transportu i wyżywienia na etapie zagranicznym nie są kosztami kwalifikowalnymi.

Jak przebiega proces rekrutacji?

 • Rejestracja na seminarium otwierające
 • Seminarium otwierające nabór, które przybliża charakterystykę rynków oraz zasady aplikowania
 • Złożenie wniosku online w Systemie Obsługi Elektronicznej
 • Ocena formalna dokonywana przez pracowników PAIH
 • Ocena merytoryczna dokonywana przez ekspertów zewnętrznych
 • Umowa o powierzenie grantów
 • Etap krajowy: stworzenie kompleksowej strategii ekspansji zagranicznej poprzedzone trzydniowym warsztatem
 • Panel ekspertów przed etapem zagranicznym – ocena wypracowanej strategii ekspansji
 • Etap zagraniczny, czyli wdrożenie strategii ekspansji przy wsparciu ZBH

Termin najbliższego seminarium?

Seminarium (webinarium) – USA – 28 marca 2022 r.

https://soe.paih.gov.pl/seminaria

Co będzie oceniane?

 • Innowacyjność produktu/usługi/technologii
 • Potencjał wnioskodawcy w kontekście identyfikacji rynku docelowego
 • Konkurencyjność wnioskodawcy na rynku docelowym
 • Wpisywania się produktu/usługi/technologii wnioskodawcy w Krajowe Inteligentne Specjalizacje
 • Potencjalne korzyści z udziału w etapie zagranicznym dla rozwoju Wnioskodawcy i wzmocnienia jego konkurencyjności lub uzyskania przewagi konkurencyjnej na rynku docelowym
 • Umiejętność prezentacji produktu/usługi/technologii przez zespół projektowy przedsiębiorstwa
 • Adekwatność działań przewidzianych w strategii ekspansji na rynek docelowy
 • Wzrost wartości eksportu firmy lub pozyskanie innych korzyści 
 • Prezentacja
 • Strategia wejścia na rynek docelowy/przygotowanie do ekspansji na rynek zagraniczny

 

Oferujemy pełne wsparcie w procesie pozyskania dotacji. Umów się na darmowe konsultacje.

 

Masz pytania?

Umów się na konsultację i pozwól nam poznać Twoje potrzeby. Nasi eksperci dopasują najlepsze rozwiązanie dla Twojego projektu.