A1.4.1 – Przetwórstwo spożywcze

Już od 17 października do dnia 18 listopada 2022 r. ruszają pierwsze nabory wniosków w ramach KPO. W pierwszej kolejności wsparcie udzielane będzie na inwestycje ukierunkowane na zwiększenie konkurencyjności i odporności sektorów rolno-spożywczego i rybołówstwa.

Przeprowadzeniem konkursów zajmie się Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Wsparcie przetwórstwa będzie finansowane w ramach działania  A1.4.1. Inwestycje na rzecz dywersyfikacji i skracania łańcucha dostaw produktów rolnych i spożywczych oraz budowy odporności podmiotów uczestniczących w łańcuchu. W pierwszej turze będą dwa nabory: przetwórstwo spożywcze w zakresie mikro-małych i średnich przedsiębiorstw.

Przedsiębiorstwa spożywcze będą mogły pozyskać dotację na zakup i instalację nowych maszyn i urządzeń, budowę lub adaptację pomieszczeń, zakup maszyn i środków transportu do prowadzenia działalności. Co istotne, w naborze mogą wziąć udział zarówno już funkcjonujący przetwórcy, jak również ci, którzy chcieliby zmienić obecną działalność lub poszerzyć ją o przetwórstwo rolno-spożywcze.

Dofinansowanie będzie wynosiło maksymalnie 50 proc. kosztów kwalifikowanych. Możliwe jest także uzyskanie do 50% zaliczki. Minimalna wielkość wsparcia na jedno przedsięwzięcie wynosi 100 tys. zł.

 

Maksymalna wartość wsparcia jest zależna od wielkości zakładu przetwórczego:

Zakład MIKRO

Zakład MAŁYZakład ŚREDNI
tj. przedsiębiorstwo zatrudniające nie więcej niż 10 osób, z obrotami nie przekraczającymi 2 mln eurotj. przedsiębiorstwo zatrudniające nie więcej niż 50 osób i z obrotami nie przekraczającymi 10 mln eurotj. przedsiębiorstwo zatrudniające nie więcej niż 250 osób i z obrotami nie przekraczającymi 50 mln euro
3 mln zł10 mln zł15 mln zł

 

Wsparcie adresowane jest do przedsiębiorstw zaliczanych do sektora przetwarzania i wprowadzania do obrotu produktów rolnych, rybołówstwa, akwakultury i spożywczych oraz wytwarzania produktów rolnych.

 

W ramach oceny wniosków premiowane będzie:

 • wykorzystanie technologii informacyjno-komunikacyjnych,
 • powiązanie z wytworzeniem lub wprowadzeniem do obrotu żywności ekologicznej lub przetwórstwem produktów ekologicznych (kryterium weryfikowane na podstawie danych GIJHARS, ARiMR),
 • realizacja projektu na na terenie powiatu o niekorzystnych warunkach gospodarowania, w powiecie o wysokiej stopie bezrobocia oraz realizowanie przedsięwzięcia przez z spółdzielnie.

Premiowani będą również Wnioskodawcy, którzy nie byli beneficjentami poddziałania 4.2 Wsparcie inwestycji w przetwarzanie produktów rolnych, obrót nimi lub ich rozwój PROW 2014-2020

 

Katalog kosztów

Dofinansowanie będzie udzielane w zakresie:

 • zakupu maszyn i urządzeń do przetwarzania, przechowywania i wprowadzania do obrotu produktów rolnych, rybołówstwa lub akwakultury;
 • specjalistycznych środków transportu do przewozu produktów rolnych oraz rybołówstwa i akwakultury lub do dystrybucji żywności,
 • budowy, rozbudowy, nadbudowy, przebudowy lub remontu infrastruktury zakładów.

 

W zakresie kosztów kwalifikowalnych projektu dotyczącego budowy lub rozwoju zakładu produkcyjnych produktów rolnych, rybnych i żywnościowych, mogą wchodzić koszty:

 1. budowy lub rozbudowy budynków i budowli przeznaczonych do przetwarzania, przechowywania, magazynowania, przygotowania do sprzedaży, wprowadzania do obrotu lub kontroli laboratoryjnej produktów rolnych, rybołówstwa lub akwakultury, wraz z towarzyszącymi pomieszczeniami socjalnymi i administracyjnymi, w części nieprzekraczającej 10% całkowitej powierzchni tych budynków;
 2. budowy, w tym rozbudowy, przebudowy lub remontu połączonego z modernizacją infrastruktury i urządzeń do składowania i zagospodarowania odpadów, oczyszczalni ścieków, biogazowni, systemów fotowoltaicznych, słonecznych systemów grzewczych, instalacji odzysku ciepła, pomp ciepła, kotłów i pieców na biomasę, a także zastosowania czynników chłodniczych o zmniejszonym lub neutralnym oddziaływaniu na środowisko;
 3. zakupu nowych maszyn i urządzeń do przetwarzania, przechowywania, magazynowania, przygotowania do sprzedaży lub wprowadzania do obrotu produktów rolnych, rybołówstwa lub akwakultury;
 4. zakupu nowych środków transportu spełniających wymagania techniczne oraz normy niskiej emisji spalin, które są przeznaczone do przewozu:
  • produktów rolnych, rybołówstwa lub akwakultury, w tym produktów, których transport powinien odbywać się w szczególnych warunkach, takich jak cysterny, silosy, chłodnie i izotermy, baseny lub zbiorniki do transportu ryb,
  • produktów i półproduktów w procesach technologicznych lub magazynowania, w tym wózków widłowych i podnośników,
  • zwierząt przeznaczonych do uboju;
 5. zakupu i instalacji nowych stacji ładowania pojazdów elektrycznych na terenie przedsiębiorstwa;
 6. zakupu lub aktualizacji oprogramowania komputerowego, zakupu lub rozbudowy systemów teleinformatycznych oraz zakupu patentów, licencji, praw autorskich i znaków towarowych;
 7. ogólne, które są bezpośrednio związane z przygotowaniem i realizacją operacji.

 

Koszty kwalifikowalne projektu nie obejmują:

 1. podatku od towarów i usług (VAT);
 2. zakupu samochodów osobowych mających więcej niż jeden rząd siedzeń, w których rząd siedzeń nie jest oddzielony od części przeznaczonej do przewozu ładunków ścianą lub trwałą przegrodą zamontowaną przez producenta pojazdu;
 3. nabycia gruntów i nieruchomości;
 4. wynagrodzeń pracowników przedsiębiorcy ubiegającego się o wsparcie zatrudnionych na umowę o pracę na czas określony i nieokreślony.

Masz pytania?

Umów się na konsultację i pozwól nam poznać Twoje potrzeby. Nasi eksperci dopasują najlepsze rozwiązanie dla Twojego projektu.