Szybka ścieżka – Tworzywa sztuczne

Szybka Ścieżka „Tworzywa sztuczne”, to obok „Technologii kosmicznych” drugi konkurs tematyczny ogłoszony przez NCBiR na rok 2019. Program skierowany jest do podmiotów planujących realizację projektów B+R z zakresu technologii tworzyw sztucznych. Zobacz jakie warunki należy spełnić, żeby wziąć udział w konkursie.

 

Kto może być Beneficjentem?

1. Konkurs przeznaczony jest dla przedsiębiorców (MŚP, duże) oraz konsorcjów (z udziałem jednostek naukowych)

2.Podmioty z woj. mazowieckiego.

 

Jakie są limity?
1. Projekt musi obejmować eksperymentalne prace rozwojowe.
2. Prace przedwdrożeniowe – maksymalnie 20% kosztów kwalifikowalnych projektu.
3. Limit kosztów podwykonawstwa dla badań przemysłowych i prac rozwojowych:
• dla przedsiębiorcy: 50% – 60% kosztów kwalifikowalnych;
• dla jednostki naukowej: 10% kosztów kwalifikowalnych.

 

Jakie są koszty kwalifikowane?
• wynagrodzenia kadry B+R,
• podwykonawstwo,
• koszty aparatury naukowo-badawczej, innych urządzeń, narzędzi niezbędnych do prowadzenia prac B+R oraz WNiP,
• koszty budynków i gruntów (dzierżawa gruntów, wieczyste użytkowanie gruntów, amortyzacja budynków),
• pozostałe koszty operacyjne (materiały niezbędne do wykonania prac B+R)
• koszty pośrednie rozliczane metodą ryczałtową jako 25 % procent od kosztów bezpośrednich, z wyłączeniem podwykonawstwa.
Warto aplikować gdyż alokacja w tym konkursie wynosi aż 1,1 mld zł.

 

Jakie obszary tematyczne powinny być planowanych do realizacji tematów prac badawczo-rozwojowych?
1. Opracowanie nowatorskich i wysokomarżowych rozwiązań materiałowych służących poprawie jakości wyrobów z tworzyw oraz poszerzeniu zakresu ich funkcjonalności;
2. Opracowanie nowatorskich i wysokomarżowych rozwiązań materiałowych użytecznych w nowoczesnej elektronice organicznej służących poprawie stabilności i wydajności produktów;
3. Opracowanie nowych rozwiązań kompozytowych oraz ich przygotowanie do wykorzystania w działalności produkcyjnej;
4. Opracowanie tworzyw pochodzenia naturalnego, w tym tworzyw bioresorbowalnych, czyli możliwych do wykorzystania w ciele człowieka bądź do hodowli komórek;
5. Opracowanie tworzyw biodegradowalnych ograniczających ilość akumulowanych odpadów, głownie dla zastosowań jednorazowego użytku lub o krótkim okresie życia;
6. Opracowanie technologii wykorzystania węgla poprzez zgazowanie, na potrzeby produkcji tworzyw;
7. Opracowanie technologii produkcji biodegradowalnych lub kompostowalnych polimerów wytwarzanych ze źródeł kopalnych lub odnawialnych;
8. Opracowanie technologii produkcji wysokomarżowych kompozytów oraz rozwiązań z zakresu tworzyw konstrukcyjnych;
9. Opracowanie technologii wykorzystania źródeł odnawialnych w lokalnej produkcji tworzyw;
10. Opracowanie technologii i optymalizacja procesów wytwarzania innowacyjnych opakowań np. opakowania wydłużające żywotność produktów spożywczych) umożliwiających poprawę ich własności i funkcjonalności;
11. Rozwój rozwiązań materiałowych zwiększających funkcjonalność technologii druku 3D i możliwość aplikacji tej technologii (np. tworzywa bioresorbowalne i biodegradowalne dla medycyny);
12. Opracowanie innowacyjnych systemów modyfikowania tworzyw (np. pod katem mechanicznym, niepalności, wyglądu, antystarzeniowym itd.) umożliwiających ich szerokie zastosowanie w przemyśle;
13. Opracowanie technologii wytwarzania produktów z tworzyw sztucznych, w tym opakowań (np. przez uproszczenie struktury wyrobów, zmniejszenie liczby składników i polimerów), tak aby nadawały się do łatwiejszego ponownego użycia i/lub do recyklingu;
14. Opracowanie technologii umożliwiających swobodna biodegradacje tworzyw pod wpływem czynników zewnętrznych w przypadku ich niekontrolowanego przedostania się do środowiska naturalnego;
15. Opracowanie nowych i doskonalenie istniejących technologii recyklingu, pozwalających na zawrócenie do obiegu dotychczas nierecyklowalnych wyrobów;
16. Opracowanie standardów dla recyklowanych polimerów (recyklatów);
17. Opracowanie rozwiązań technologicznych poprawiających system zbiorki, sortowania, selekcji odpadów dla stworzenia większego strumienia dobrych jakościowo odpadów jako surowca do recyklingu. Opracowanie rozwiązań technologicznych recyklingu chemicznego odpadów do prostszych substancji chemicznych;
18. Opracowanie technologii ułatwiających gospodarkę odpadami z tworzyw;
19. Opracowanie technologii stosowania recyklatów.

 

Jaka jest minimalna wartość projektu Szybka ścieżka „Tworzywa sztuczne”?
• 1 000 000 PLN w przypadku projektu realizowanego samodzielnie przez MŚP
• 2 000 000 PLN w przypadku pozostałych projektów

W jakim terminie można składać wnioski?
2 września – 15 listopada 2019 r.

 

Zmiana dotyczy panelu ekspertów. Do tej pory Wnioskodawca otrzymywał uwagi do wniosku po spotkaniu Panelowym, a obecnie uwagi zostaną przekazane Wnioskodawcy przed spotkaniem, co daje szansę na poprawę wniosku zgodnie z przyjętymi kryteriami wyboru projektów.

Więcej informacji o programie znajdziesz nas stronie NCBiR

Masz pytania?

Umów się na konsultację i pozwól nam poznać Twoje potrzeby. Nasi eksperci dopasują najlepsze rozwiązanie dla Twojego projektu.