Wsparcie inwestycji w infrastrukturę przedsiębiorstw

Działanie 2.1

 

Przedmiotem dofinansowania w ramach projektów mogą być wydatki inwestycyjne, koszty odpowiedniej wiedzy technicznej oraz koszty doradztwa i równorzędnych usług wykorzystywanych na potrzeby projektu, a także koszty zakupu materiałów i produktów związanych bezpośrednio z realizacją projektu.

 

Minimalna wartość kosztów kwalifikowanych w projekcie wynosi 2 mln PLN. Maksymalna wartość kosztów kwalifikowanych nie może przekroczyć 50 mln EUR.

 

Do kosztów kwalifikowanych zalicza się koszty:

• nabycia nieruchomości zabudowanych i niezabudowanych (nie więcej niż 10% wartości kosztów kwalifikowanych)
• nabycia albo wytworzenia środków trwałych innych
• nabycia robót i materiałów budowlanych
• nabycia wartości niematerialnych i prawnych w formie patentów, licencji,
• know-how oraz innych praw własności intelektualnej
• koszty odpowiedniej wiedzy technicznej oraz koszty doradztwa i równorzędnych usług wykorzystywanych na potrzeby projektu

 

Dofinansowanie:

  • w zakresie infrastruktury – maksymalna intensywność wsparcia zależy od lokalizacji projektu i wielkości przedsiębiorstwa – od 10 do 70%
  • w zakresie prac rozwojowych – maksymalna intensywność wsparcia zależy od lokalizacji projektu i wielkości przedsiębiorstwa – od 25 do 45%

 

Kryteria wyboru projektów

Ocena projektów będzie dokonywana w oparciu o kryteria:

Kryteria obligatoryjne

1. Projekt polega na inwestycji w utworzenie lub rozwój centrum badawczo-rozwojowego zlokalizowanego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
2. Potencjał Wnioskodawcy do prowadzenia prac badawczo-rozwojowych
3. Projekt dotyczy inwestycji początkowej zgodnie z rozporządzeniem KE (UE) nr 651/2014
4. Projekt wpisuje się w Krajową Inteligentną Specjalizację (KIS)
5. Wnioskodawca nie podlega wykluczeniu z możliwości ubiegania się o dofinansowanie oraz jest przygotowany do realizacji inwestycji
6. W związku z realizacją projektu prowadzona będzie współpraca z podmiotami z sektora MSP, organizacjami badawczymi lub NGO (dotyczy wyłącznie przedsiębiorców innych niż MSP)
7. Projekt ma pozytywny wpływ na realizację zasady zrównoważonego rozwoju, o której mowa w art. 8 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013
8. Projekt jest zgodny z zasadą równości szans, o której mowa w art. 7 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013
9. Finansowe założenia projektu potwierdzają jego opłacalność oraz trwałość finansową, a wnioskowana kwota wsparcia i planowane wydatki są zgodne z zasadami finansowania projektów
10. Przedmiot projektu nie dotyczy rodzajów działalności wykluczonych z możliwości uzyskania wsparcia

 

Kryteria fakultatywne (punktowe)

1. Projekt wpisuje się w branże kluczowe określone w Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju (SOR) (punktacja 0 albo 4)
2. Przełomowy charakter planowanych prac badawczo – rozwojowych (punktacja 0 albo 5)
3. W projekcie przewidziano udokumentowaną współpracę z jednostkami naukowymi (punktacja 0 albo 3 albo 5)
4. Udział nakładów na działalność B+R w całkowitych nakładach inwestycyjnych (punktacja 0 albo 1 albo 2 albo 3 albo 4 albo 5 albo 6)
5. Przewidywana liczba nowych miejsc pracy dla pracowników B+R (punktacja 0 albo 1 albo 2 albo 3)
6. Wnioskodawca należy do sektora MSP (punktacja 0 albo 3)
7. Wnioskodawca jest członkiem Krajowego Klastra Kluczowego (punktacja 0 albo 2)
8. W projekcie przewidziano sposoby ochrony własności intelektualnej (punktacja 0 albo 2)

W sytuacji, gdy wartość alokacji przeznaczona na dany nabór nie będzie pozwalała na objęcie wsparciem wszystkich projektów, które po ocenie merytorycznej fakultatywnej (punktowej) uzyskały jednakową liczbę punktów, o kolejności na Liście projektów wybranych do dofinansowania decydować będą kryteria rozstrzygające:
I Stopnia: Wartość nakładów na działalność B+R
II Stopnia: Udział środków Wnioskodawcy w finansowaniu projektu (ponad wymagany minimalny wkład własny wynikający z zasad udzielania pomocy publicznej lub innych przepisów)
III Stopnia: Poziom bezrobocia na obszarze gdzie realizowana jest inwestycja.

Masz pytania?

Umów się na konsultację i pozwól nam poznać Twoje potrzeby. Nasi eksperci dopasują najlepsze rozwiązanie dla Twojego projektu.