Wsparcie inwestycji w przetwarzanie produktów rolnych, obrót nimi lub ich rozwój

1. Kto może skorzystać z dofinansowania?

Ze względu na zakres zmian wprowadzanych do PROW 2014-2020 oraz ograniczony budżet poddziałania w tzw. okresie przejściowym WPR 2021-2022, niniejszy nabór wniosków kierowany jest do:

 • przedsiębiorców prowadzących działalność w zakresie wytwarzania pasz na bazie surowców niemodyfikowanych genetycznie (bez GMO) – dot. mikro,  małych  i średnich przedsiębiorstw oraz przedsiębiorstw dużych;
 • przedsiębiorców prowadzących działalność w zakresie przetwarzania i sprzedaży hurtowej ziół (nowowprowadzany sektor) – dot. mikro, małych i średnich przedsiębiorstw.
 • 10.39.Z Pozostałe przetwarzanie i konserwowanie owoców i warzyw – w zakresie przetwarzania ziół
 • 10.41.Z Produkcja olejów i pozostałych tłuszczów płynnych – w zakresie przetwarzania ziół
 • 10.83.Z Przetwórstwo herbaty i kawy – w zakresie produkcji herbat ziołowych lub herbat ziołowych z dodatkiem owoców i innych roślin
 • 10.91.Z Produkcja gotowej paszy dla zwierząt gospodarskich
 • 46.21.Z Sprzedaż hurtowa zboża, nieprzetworzonego tytoniu, nasion i pasz dla zwierząt – zakresie sprzedaży hurtowej ziół

 

2. Na jakie inwestycje może być przyznana pomoc?

Pomoc może być przyznana, jeżeli projekt objęty wnioskiem: 

 • dotyczy przetwórstwa i wprowadzenia do obrotu produktów rolnych; 
 • polega na modernizacji lub budowie zakładu przetwórstwa produktów rolnych lub infrastruktury handlu hurtowego produktami rolnymi; 
 • spełnia wymagania określone przepisami prawa, mające do niego zastosowanie; 
 • nie dotyczy sprzedaży detalicznej; 
 • nie jest finansowany z udziałem innych środków publicznych.

3. Na jakie wsparcie można liczyć?

Pomoc jest udzielana w formie zwrotu części poniesionych kosztów. Refundacji podlegają koszty inwestycji poniesione przez Beneficjenta, w wysokości do 50 proc. kosztów kwalifikowanych. Pomoc przyznaje się i wypłaca do wysokości: 

 • 10 mln zł, w przypadku podmiotu zajmującego się przetwarzaniem i wprowadzaniem do obrotu produktów rolnych, w tym podmiotu prowadzącego duże przedsiębiorstwo w rozumieniu art. 2 pkt 24 rozporządzenia nr 651/2014 oraz podmiotów z nim powiązanych; 
 • 15 mln zł, w przypadku podmiotu będącego związkiem grup producentów rolnych lub zrzeszeniem organizacji producentów w rozumieniu przepisów ustawy o grupach producentów rolnych i ich związkach. 

Minimalna wysokość pomocy, którą można przyznać na realizację jednej operacji wynosi 100 tys. zł. 

4. Jakie koszty można sfinansować?

 1. Koszty zakupu wraz z instalacją lub leasingu zakończonego przeniesieniem prawa własności: 
  • maszyn lub urządzeń do:
    • przetwarzania produktów rolnych;
    • magazynowania lub przygotowania produktów rolnych do przetwarzania;
    • magazynowania produktów rolnych lub półproduktów oraz przygotowania ich do sprzedaży;
    • przetwarzania lub magazynowania produktów rolnych wyposażonych w instalacje związane z ochroną środowiska i przeciwdziałaniem zmianom klimatu, wymienionych w załączniku nr 3 do rozporządzenia;
  • aparatury pomiarowej, kontrolnej oraz sprzętu do sterowania procesem produkcji lub magazynowania;
  • oprogramowania służącego do zarządzania przedsiębiorstwem lub sterowania procesem produkcji, lub magazynowania;
  • wdrożenia systemów zarządzania jakością;
  • rat zapłaconych z tytułu wykonania umowy leasingu, nie przekraczających ceny netto nabycia rzeczy wymienionych w pkt. 1 lit a i b, jeżeli przeniesienie własności rzeczy na Beneficjenta nastąpi w okresie realizacji operacji, lecz nie później niż do dnia złożenia wniosku o płatność ostateczną;
  • opłat za patenty i licencje.
 1. Koszty budowy, rozbudowy, nadbudowy, przebudowy lub remontu połączonego z modernizacją, niezbędnych do wdrożenia inwestycji w zakresie zakupu maszyn i urządzeń:
  • budynków i budowli wykorzystywanych do produkcji, magazynowania, handlu hurtowego lub kontroli laboratoryjnej produktów rolnych (obiektów podstawowych);
  • budynków i budowli infrastruktury technicznej związanej z użytkowaniem obiektów podstawowych;
  • pomieszczeń higieniczno-sanitarnych;
  • pomieszczeń administracyjnych stanowiących integralną część obiektów podstawowych w części nieprzekraczającej 10 proc. całkowitej powierzchni tych obiektów;
  • dotyczące inwestycji związanych z ochroną środowiska i przeciwdziałaniem zmianom klimatu, wymienionych w załączniku nr 3 do rozporządzenia.Koszty budowlane są kwalifikowalne wyłącznie w zakresie niezbędnym do wdrożenia inwestycji polegającej na zakupie maszyn i urządzeń, natomiast zakup środków transportu i używanych maszyn, urządzeń lub sprzętu jest całkowicie wykluczony z finansowania.
 2. Koszty ogólne obejmujące m.in.:
  • przygotowanie dokumentacji technicznej operacji, w szczególności: 
   • kosztorysów; 
   • projektów technologicznych, architektonicznych lub budowlanych; 
   • operatów wodnoprawnych; 
   • ocen lub raportów oddziaływania na środowisko; 
   • dokumentacji geologicznej lub hydrologicznej; 
   • wypisów i wyrysów z katastru nieruchomości.
  • przygotowanie biznesplanu; 
  • kierowanie robotami budowlanymi; 
  • sprawowanie nadzoru inwestorskiego, autorskiego, urbanistycznego, architektonicznego, budowlanego lub konserwatorskiego. 

Koszty ogólne refinansowane są do wysokości nieprzekraczającej 10 proc. kosztów kwalifikowalnych operacji; 

Do kosztów zakupu maszyn, narzędzi lub urządzeń lub aparatury pomiarowej i kontrolnej, zalicza się koszty transportu do miejsca realizacji operacji: materiałów służących realizacji operacji, maszyn i urządzeń objętych operacją. 

5. Harmonogram składania wniosków

 • Start składania wniosków: 31.10.2021
 • Zakończenie przyjmowania wniosków: 29.11.2021

 

Oferujemy pełne wsparcie w procesie pozyskania dotacji. Umów się na darmowe konsultacje.

 

Masz pytania?

Umów się na konsultację i pozwól nam poznać Twoje potrzeby. Nasi eksperci dopasują najlepsze rozwiązanie dla Twojego projektu.