Kredyt na innowacje technologiczne

Dla kogo

MŚP

Maksymalna dotacja

do 70%

Start naboru

I kwartał 2023

Kredyt na innowacje technologiczne to bezzwrotna dotacja przeznaczona na spłatę kapitału kredytu technologicznego udzielonego przez bank kredytujący.

Celem dotacji udzielanych w ramach Kredytu technologicznego jest wsparcie przedsiębiorstw wdrażających nowe rozwiązania technologiczne, które prowadzą do nowych lub znacząco ulepszonych produktów, usług lub procesów. Działania te mają się przyczynić do zwiększenie potencjału innowacyjności polskich firm.

Projekty przedstawione do dofinansowania polegać mają na wdrożeniu przez przedsiębiorcę własnych lub nabywanych nowych technologii w postaci:

 • prawa własności przemysłowej,
 • wyników prac rozwojowych,
 • wyników badań aplikacyjnych,
 • nieopatentowanej wiedzy technicznej.

 

Czy Twoja firma ma szansę na pozyskanie dotacji?

Umów się na bezpłatną konsultację i dowiedz się więcej o warunkach konkursu 3.3 Kredyt na innowacje technologiczne

Kredyt na innowacje technologiczne

Dla kogo?

Mikro-, małe i średnie przedsiębiorstwa, prowadzące działalność gospodarczą na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.

Wsparciem objęte będą projekty polegające na wdrożeniu innowacji technologicznych – własnych lub nabytych wyników prac badawczo-rozwojowych.

O dofinansowanie ubiegać się mogą projekty finansowane kredytem na innowacje technologiczne. Kredyt na innowacje technologiczne przyznawany jest na zasadach komercyjnych przez banki współpracujące z Bankiem Gospodarstwa Krajowego przy udziale własnym kredytobiorcy min. 30%.

Dofinansowanie w formie dotacji – „premii technologicznej” otrzymuje się celem spłaty części kredytu technologicznego. Dofinansowaniu podlegają wydatki kwalifikowalne przeznaczone na inwestycję technologiczną oraz na zrealizowane przez podmioty zewnętrzne ekspertyzy, studia, koncepcje i projekty związane z inwestycją.

Na co?

Koszty kwalifikowane dotyczyć będą następujących wydatków:

 • zakup lub wytworzenie środków trwałych, w tym koszty transportu, montażu i uruchomienia,
 • zakup nieruchomości zabudowanych i niezabudowanych,
 • zakup robót i materiałów budowlanych w celu budowy, rozbudowy, adaptacji budynków, budowli lub ich części,
 • zakup wartości niematerialnych i prawnych,
 • koszty związane z najmem lub dzierżawą gruntów, budynków i budowli lub ich części,
 • koszty usług doradczych,
 • koszty uzyskiwania patentów.

 

Wydatki te, aby kwalifikowały się do objęcia wsparciem, mogą być poniesione dopiero po złożeniu wniosku o dofinansowanie do BGK.

Untitled design (1)

Warunki uzyskania dofinansowania​

Warunkiem koniecznym do wystąpienia przez przedsiębiorcę z wnioskiem o dofinansowanie jest posiadanie przez firmę zdolności kredytowej, ocenionej przez bank kredytujący, potwierdzonej w treści warunkowej umowy kredytu technologicznego lub promesy kredytu technologicznego zawartej lub wystawionej najpóźniej w dniu złożenia wniosku o dofinansowanie, stanowiącej załącznik do wniosku o dofinansowanie. 

1.

Kredyt udzielony przez bank kredytujący (maksymalnie 100%) na finansowanie kosztów kwalifikowanych projektu.

2.

W przypadku prawidłowego zrealizowania inwestycji i osiągnięcia celów projektu BGK wypłaci premię technologiczną służącą częściowej lub całkowitej spłacie kapitału kredytu udzielonego przez bank kredytujący.

3.

Intensywność wsparcia wynosi do 70% i uzależniona jest od wielkości przedsiębiorstwa oraz od miejsca realizacji projektu.

Intensywność wsparcia w ramach pomocy regionalnej

* dla średnich firm intensywność wsparcia w ramach pomocy regionalnej jest mniejsza o 10%

Zasady składania wniosków​​ w ramach Kredytu na innowacje technologiczne

1.

Przedsiębiorca składa wniosek o udzielenie kredytu technologicznego do banku kredytującego (banki komercyjne współpracujące z BGK)

2.

Bank kredytujący zawiera z przedsiębiorcą warunkową umowę kredytu technologicznego albo przyznaje promesę kredytu technologicznego. Bank kredytujący uzależnia zawarcie warunkowej umowy kredytu technologicznego albo wystawienie promesy kredytu technologicznego od posiadania przez przedsiębiorcę zdolności kredytowej.

3.

Przedsiębiorca składa wniosek o dofinansowanie wraz z załącznikami (między innymi biznesplanem i promesą kredytu) do BGK.

4.

BGK ocenia wniosek o dofinansowanie zgodnie z przyjętymi kryteriami oceny. Po wyborze danego projektu do dofinansowania, BGK zawiera z przedsiębiorstwem umowę o dofinansowanie.

5.

Przedsiębiorca realizuje projekt wykorzystując kredyt, udzielony przez bank komercyjny. Po zrealizowaniu kolejnych etapów lub całego projektu, BGK spłaca część kredytu komercyjnego (w wysokości przyznanej dotacji).

Co jest potrzebne do złożenia wniosku o dofinansowanie?

 1. Udokumentowanie praw do posiadanej technologii w postaci prawa własności przemysłowej (np. zgłoszenie patentowe), wyników badań aplikacyjnych/prac rozwojowych  lub nieopatentowanej wiedzy technicznej;
 2. Opracowanie biznesplanu inwestycji zawierającego m. in.:
  • opis dotychczasowej działalności firmy,
  • opis procesu produkcyjnego lub świadczenia usług, który będzie realizowany w wyniku projektu,
  • zakres rzeczowy i finansowy przedsięwzięcia,
  • przewidywane efekty ekonomiczne ilościowe i jakościowe inwestycji;
  • analizę rynku produktów lub usług powstałych w wyniku zrealizowania projektu oraz konkurencji na tym rynku,
  • strategię marketingową planowanych do wdrożenia produktów/usług w wyniku realizacji inwestycji;
 3. Pozyskanie warunkowej umowy kredytu technologicznego lub promesy kredytu technologicznego od banku kredytującego inwestycję.

Co oferujemy?

Bezpłatna analiza

Analizujemy potrzeby inwestycyjne przedsiębiorstwa, oferując różnorodne formy finansowania. Bazując na wieloletnim doświadczeniu i szerokiej wiedzy technicznej, prawnej i ekonomicznej oceniamy możliwość pozyskania dofinansowanych z różnych źródeł. Kredyt technologiczny jest jedną z nich. Jeżeli ten typ dotacji nie jest optymalny i nie daje realnego prawdopodobieństwa pozyskania dotacji, proponujemy inne rozwiązania.  

Właściwe zaplanowanie projektu

Doradzamy we właściwym planowaniu projektu, między innymi:

 • doradzamy i przygotowujemy analizy finansowe, niezbędne przy ubieganiu się o kredyt w banku komercyjnym.
 • identyfikujemy posiadany przez firmę potencjał B+R i know-how, a następnie pomagamy uporządkować dokumentację i ująć ją w wymagane w konkursie ramy.
 • doradzamy we właściwym planowaniu projektu, tworzymy racjonalne harmonogramy rzeczowo-finansowe realizacji inwestycji
 • proponujemy zasadne modyfikacje projektów, zwiększające szanse pozyskania dotacji – tylko takie, które są realne do wdrożenia, bezpieczne i mogące przynieść komercyjne korzyści.
 • pomagamy w nawiązaniu kontaktów z jednostkami naukowymi, transferze technologii, ochronie praw własności intelektualnej i innych kwestiach potrzebnych do zrealizowania dobrego projektu.

Opracowanie wniosku o dofinansowanie i załączników

Przygotowujemy kompletne wnioski o dofinansowanie wraz z biznesplanami i innymi załącznikami. W ścisłej współpracy z zespołem Klienta przygotowujemy wszystkie potrzebne treści i dokumenty. Pracujemy warsztatowo i na plikach współdzielonych według ustalonego harmonogramu. W razie potrzeby odpowiadamy na wszystkie wątpliwości oceniających oraz wspieramy w przygotowaniach do Panelu Ekspertów. Przygotowujemy dokumenty do umowy o dofinansowanie.

Zarządzanie finansami projektu na etapie realizacji

Rozliczamy projekty. Przygotowujemy wnioski o płatność, zapytania ofertowe i przetargi zgodnie z zasadą konkurencyjności, aneksy do umowy o dofinansowanie. Każdy rozliczany przez nas projekt ma przypisaną osobę koordynującą komunikację z instytucją finansującą oraz odpowiedzialną za przygotowanie wszystkich potrzebnych dokumentów. Pomagamy zarządzać finansami projektu i w razie konieczności we właściwy sposób wprowadzać zmiany. W czasie kontroli – jesteśmy na miejscu. Opracowujemy raporty w okresie trwałości projektu. Pozostajemy z Państwem od początku do końca realizacji projektu.

Opracowanie wniosku o Kredyt Technologiczny to skomplikowany proces w którym możemy Ci pomóc. Uzupełnij poniższy formularz i umów się na bezpłatną konsultację.

Skontaktuj się z nami!