Agrotech, czyli 100 mln zł na rozwój rolnictwa 4.0

Konkurs „Agrotech”, skierowanym jest do podmiotów planujących realizację projektów badawczo-rozwojowych z zakresu rozwoju nowych technologii w sektorze rolnym. Na wsparcie najbardziej innowacyjnych projektów przeznaczono 100 mln zł z unijnego programu Inteligentny Rozwój. Minimalna wartość kosztów kwalifikowalnych projektu wynosi: 1 mln złotych – w przypadku projektu realizowanego samodzielnie przez MŚP oraz 2 mln złotych – w przypadku pozostałych projektów.

 

Projekt dofinansowany w konkursie „Agrotech” musi dotyczyć co najmniej jednego z poniższych obszarów:

 • automatyzacja i robotyzacja w rolnictwie
 • mechanizacja w rolnictwie,
 • aplikacje i zaawansowane usługi cyfrowe dla optymalizacji, predykcji i symulacji procesów, oraz efektywna digitalizacja produkcji, przetwarzania i zarządzania w rolnictwie,
 • rolnictwo precyzyjne
 • zrównoważone rolnictwo i przetwórstwo rolno-spożywcze, innowacyjna żywność, biotechnologia rolnicza
 • bioenergia i biomateriały

 

Projekty realizowane w ramach konkursu Agrotech powinny obejmować prace badawczo – rozwojowe mające na celu opracowanie, przetestowanie a także docelowo wdrożenie konkretnych produktów i technologii we wskazanych zagadnieniach badawczych. Proponowane działania priorytetowe w ramach zagadnień badawczych to:

 

Opracowanie i budowa prototypu robota rolniczego z komponentami takimi jak chwytaki, manipulatory, platforma mobilna, implementacja analizy obrazu, sterowanie, robotyczne systemy operacyjne. Zagadnienie dotyczy opracowania innowacyjnych rozwiązań w zakresie konstruowania robotów z uwzględnieniem niezbędnych komponentów, tj. chwytaków, manipulatorów, platform mobilnych, implementacji analizy obrazu, sterowania i robotycznych systemów operacyjnych (ROS). Obszar wsparcia obejmuje:

 • rozpoznanie specyfiki zastosowania robota w danej specjalizacji: semantyka, istniejące/nowe standardy, dostępne źródła i niezbędne przepływy danych,
 • utworzenie przypadków użycia (use case) opisujących szczegółowo interakcje robota z otoczeniem tj. innymi maszynami M2M i ludźmi -M2P) i jego funkcje wykonawcze (przyjęto skróty: M2M – machine to machine, czyli komunikacja bezpośrednia pomiędzy dwoma lub więcej urządzeniami, M2P – machine to people, czyli komunikacja pomiędzy maszyną a współpracującymi ludźmi),
 • opracowanie koncepcji systemu informatycznego,
 • opracowanie algorytmów decyzyjnych pracy autonomicznej lub sterowania robotem,
 • testowanie i ulepszanie algorytmów (SandBox),
 • opracowanie i budowa prototypu robota,
 • ekoprojektowanie i analizę cyklu życia produktu,
 • testowanie wielokryterialne m. in testy bezpieczeństwa, funkcjonalne, stresstesty, wytrzymałościowe, stabilność systemów,
 • skalowanie rozwiązania – projektowanie współpracy urządzeń w roju.
 • maszyny rolnicze i podzespoły wykonawcze do platform autonomicznych, współpracujące z systemami wspierania decyzji i zarządzania gospodarstwem oraz systemami integrującymi czujniki i elementy wykonawcze/ manipulacyjne do specjalistycznych zadań w rolnictwie.
 • robotyczny agregator danych, robot o zastosowaniu specjalistycznym lub kombinowanym oraz autonomiczny system do wczesnego wykrywania chorób/ patogenów.

 

Zagadnienie „Opracowanie rozwiązań z zakresu inżynierii mechanicznej w obszarze AGRO” dotyczy prac nad rozwiązaniami w zakresie mechanizacji rolnictwa celem ulepszenia procesów produkcji rolnej oraz uproszczenia i poprawy efektywności procesów produkcji i organizacji gospodarstw. Obszar wsparcia obejmuje:

 • opracowanie nowych rozwiązań z zakresu inżynierii mechanicznej m.in. w obszarze hodowli zwierząt, produkcji owoców, zabiegów uprawowych, pielęgnacyjnych lub ochronnych,
 • opracowanie i budowę prototypów, w tym z zastosowaniem nowoczesnych metod wytwarzania, oraz projektowania z wykorzystaniem symulacji komputerowych,
 • opracowanie rozwiązań technicznych dotyczących kompatybilności narzędzi specjalnego przeznaczenia z istniejącym parkiem maszyn oraz testy opracowanych urządzeń.

 

Kolejne zagadnienie Przygotowanie prototypów usług informatycznych dla konkretnych scenariuszy w obszarze rolnictwa 4.0 dotyczy opracowania innowacyjnych technologii w zakresie prototypów usług informatycznych w zakresie produkcji rolnej. Obszar odnosi się do rolnictwa inteligentnego i ogrodnictwa (na przykład możliwość stałego monitorowania i analizy danych przesyłanych przez tysiące czujników, wykorzystanie mocy obliczeniowej komputerów do efektywniejszego zarządzania gospodarstwem i do zwielokrotnienia plonów, systemy wspierania decyzji pomocnych przy podejmowaniu kluczowych decyzji podczas uprawy ochrony i zbioru roślin, hodowli zwierząt, zarzadzanie zużyciem wody i zanieczyszczeń w produkcji rolnej, precyzyjne nawadnianie) – mechanizmów zbierania danych, agregacji, digitalizacji, tworzenia interoperacyjnych szyn danych i chmury danych, analityki danych, zastosowania algorytmów sztucznej inteligencji itp.

 

Obszar wsparcia obejmuje:

 • rozpoznanie specyfiki zastosowania robotów w danej specjalizacji związanej z rolnictwem w tym semantyki, istniejących lub nowych standardów, dostępnych źródeł i niezbędnych przepływów danych a także rozpoznanie dostępnych technologii bazowych,
 • opracowanie koncepcji sytemu informatycznego w zakresie zastosowania dla rolnictwa 4.0 oraz algorytmów do predykcji i symulacji według określonych scenariuszy aplikacyjnych.
 • utworzenie innowacyjnych przypadków użycia (use case) usług informatycznych dla konkretnych scenariuszy w obszarze produkcji rolniczej, przetwarzania i zarządzania w rolnictwie i ogrodnictwie opisujących szczegółowo możliwości utworzenia i wykorzystania rolniczej chmury danych – interpelacyjnej szyny danych (dla danych pochodzących z urządzeń i platform Internetu Rzeczy i systemów informatycznych związanych z rolnictwem), otwartego api dla zewnętrznych dostawców usług i aplikacji, oraz usług wykorzystujące te interfejsy,
 • opracowanie algorytmów sztucznej inteligencji dla określonych scenariuszy aplikacyjnych korzystających z zebranych danych,
 • opracowanie analityki danych dla systemów wspierania decyzji w zakresie produkcji rolnej (na przykład obejmującej opracowanie modeli prognostycznych i algorytmów m.in. dla ochrony roślin).
 • blockchain dla łańcuchów dostaw
 • utworzenie modułów specjalistycznych odpowiedzialnych za realizację operacji ICT lub procesów w gospodarstwie w następujących obszarach:
 • produkcja roślinna; monitoring stresu wodnego, monitoring zasobności, monitoring i prognoza wystąpienia patogenów; oraz odpowiadające im moduły wykonawcze: nawadnianie i fertygacja, sterowanie do nawożenia i ochrony roślin VRA;
 • produkcja zwierzęca: monitoring chorób z wykorzystaniem sensorów optycznych lub bio-sensorów; identyfikatory pracowników na użytek bio-asekuracji;
 • akwakultura: monitoring jakości wody, monitoring chorób. ï utworzenie kompleksowego sytemu zarządzania gospodarstwem integrujący różnorodne moduły.

 

Zagadnienie Rozwiązania techniczne realizujące zabiegi agrotechniczne w sposób minimalizujący nakłady energetyczne, pracę ludzką oraz niekorzystny wpływ na środowisko naturalne dotyczy opracowania rozwiązań technicznych w zakresie usprawnień w realizacji zabiegów agrotechnicznych celem minimalizacji nakładów energetycznych, pracy ludzkiej oraz negatywnego ich wpływu na środowisko naturalne.

 

Obszar wsparcia obejmuje:

 • rozwój sensorów umożliwiających poszerzenie obszaru oraz zwiększenie precyzji układów reagowania na środowisko pracy maszyny oraz identyfikujących potrzeby roślin i gleby, w tym m.in. czujniki kontaktowe, bio-sensory i sensory optyczne,
 • rozwój algorytmów do analizy sygnałów (identyfikacja roślin, potrzeb nawozowych, chorób itp.) a także poszukiwanie bardziej wydajnych algorytmów oraz nowych funkcjonalności,
 • tworzenie struktur baz danych i zbieranie danych na potrzeby rolnictwa precyzyjnego (BigData),
 • zwiększenie obszaru stosowania i rozwój systemów GIS (Geographical Information System) oraz identyfikacji i znakowania produktów,
 • opracowanie modeli badawczych newralgicznych zespołów wymagających wstępnej weryfikacji i dostosowania przed zastosowaniem w docelowym rozwiązaniu, ï opracowanie konstrukcji i systemów automatyzujących zabiegi agrotechniczne m.in. w zakresie działania układów mechanicznych i napędowych a także testy laboratoryjno – polowe w tym testowanie wielokryterialne m. in testy bezpieczeństwa, funkcjonalne, stresstesty. ï utworzenie innowacyjnych przypadków użycia (use case) usług informatycznych dla konkretnych scenariuszy, opisujących szczegółowo możliwości predykcji i symulacji w rolnictwie 4.0 oraz idei dla strategii game’ingowych a także stworzenie podstaw koncepcyjnych dla środowiska Digital Twin,

 

Zagadnienie Technologie i techniki w produkcji rolno – spożywczej dotyczy opracowania innowacyjnych rozwiązań w zakresie technik i technologii produkcji produktów rolno-spożywczych.

 

Obszar wsparcia obejmuje:

 • opracowanie procesu technologicznego dla produktu spożywczego, rolno – spożywczego oraz pokrewnych, ï utworzenie wirtualnego modelu prototypu do określonego zastosowania,
 • opracowanie i budowa instalacji pilotażowych dla jednostkowych procesów technologicznych,
 • opracowanie i budowę prototypu urządzenia spełniającego założenia opracowanego procesu technologicznego,
 • testowanie wielokryterialne, w tym m. in testy bezpieczeństwa, uruchomieniowe, funkcjonalne, wytrzymałościowe, stabilności systemów sterowania a także układów elektrycznych i pneumatycznych; weryfikacja procesu technologicznego

 

Zagadnienie Koncepcje rozwoju innowacyjnych technologii wytwarzania bioenergii, biochemikaliów i biomateriałów obejmuje opracowanie innowacyjnych rozwiązań w zakresie technologii wytwarzania energii z biomateriałów oraz biochemikaliów.

 

Obszar wsparcia obejmuje:

 • wykonanie założeń technologicznych i konstrukcyjnych maszyn i urządzeń do przygotowania biomasy (biomateriału),
 • opracowanie technologii produkcji biomateriałów / biomasy oraz technologii uprawy roślin na biomasę,
 • opracowanie rozwiązań technicznych dotyczących kompatybilności narzędzi specjalnego przeznaczenia z istniejącym parkiem maszyn oraz testy opracowanych urządzeń,
 • zrównoważone energetycznie i technicznie budownictwo dla celów hodowlanych i przetwórstwa produktów,
 • opracowanie rozwiązań technicznych dotyczących skojarzonej produkcji energii użytkowej (poli-generacja) dla potrzeb produkcji rolnej z wykorzystaniem różnych form bioenergii, opracowanie technologii wytwarzania bioenergii i/lub produkcji biochemikaliów i/lub biomateriałów w układzie biorafineryjnym.

 

Koszty kwalifikowane dla konkursu:

W ramach szybkiej ścieżki Agrotech dotacją może być objęty cały proces badawczo rozwojowy, do kosztów kwalifikowanych należą w szczególności:

 • koszty wynagrodzeń osób zatrudnionych przy prowadzeniu badań przemysłowych lub prac rozwojowych (pracowników badawczych, pracowników technicznych, pozostałych pracowników pomocniczych)
 • koszty podwykonawstwa
 • koszty korzystania z aparatury naukowo-badawczej
 • koszty materiałów, surowców i elementów do budowy prototypów
 • koszty sprzętu laboratoryjnego
 • koszty prac przedwdrożeniowych, np. opracowanie dokumentacji wdrożeniowej, usługi rzecznika patentowego, testy, certyfikacja, badania rynku. Wysokość kosztów kwalifikowalnych przeznaczonych na realizację prac przedwdrożeniowych nie może przekroczyć 20% całkowitych kosztów kwalifikowalnych projektu.

 

Koszty zarządzania i administracji mogą być finansowanie w ramach tzw. kosztów pośrednich, rozliczanych ryczałtem stanowiącym 25% kosztów bezpośrednich bez podwykonawstwa.

Realizację projektów można planować do 31 grudnia 2023 r.

 

Intensywność wsparcia programu Szybka ścieżka „Agrotech”:

Poziom dofinansowania uzależniony jest od wielkości przedsiębiorstwa i rodzaju prowadzonych prac. Maksymalna wysokość dotacji na:

 • badania przemysłowe to 80% dla mikro i małych przedsiębiorstw, 75% – dla średnich i 65% dla dużych firm,
 • na prace rozwojowe można otrzymać odpowiednio 60% – mikro i małe, 50% – średnie i 40% duże przedsiębiorstwa.

Prace przedwdrożeniowe mogą być dofinansowane na poziomie 90%, a usługi doradcze dla MŚP – 50%.

Dofinansowanie na realizację projektu może być udzielone pod warunkiem zobowiązania się Wnioskodawcy do wdrożenia wyników badań przemysłowych i eksperymentalnych prac rozwojowych albo eksperymentalnych prac rozwojowych (jeśli projekt przewiduje tylko te drugie), w terminie 3 lat od zakończenia projektu. Wdrożenie może polegać na wprowadzeniu do własnej działalności, udzieleniu licencji lub sprzedaży praw do wyników w celu wdrożenia.

Więcej informacji o konkursie Szybka ścieżka „Agrotech” można znaleźć na stronie NCBiR.

Masz pytania?

Umów się na konsultację i pozwól nam poznać Twoje potrzeby. Nasi eksperci dopasują najlepsze rozwiązanie dla Twojego projektu.