Szybka ścieżka 2020

Szybka Ścieżka czyli poddziałanie 1.1.1 POIR to największe w Polsce źródło dotacji na prowadzenie prac badawczo-rozwojowych przez przedsiębiorstwa. O dofinansowanie, mogą starać się zarówno MŚP, duże przedsiębiorstwa, a także konsorcja przedsiębiorców i jednostek naukowych.

 

Koszty kwalifikowane

W ramach szybkiej ścieżki dotacją może być objęty cały proces badawczo rozwojowy, do kosztów kwalifikowanych należą w szczególności:

 • koszty wynagrodzeń osób zatrudnionych przy prowadzeniu badań przemysłowych lub prac rozwojowych (pracowników badawczych, pracowników technicznych, pozostałych pracowników pomocniczych)
 • koszty podwykonawstwa
 • koszty korzystania z aparatury naukowo-badawczej
 • koszty materiałów, surowców i elementów do budowy prototypów
 • koszty sprzętu laboratoryjnego
 • koszty prac przedwdrożeniowych, np. opracowanie dokumentacji wdrożeniowej, usługi rzecznika patentowego, testy, certyfikacja, badania rynku. Wysokość kosztów kwalifikowalnych przeznaczonych na realizację prac przedwdrożeniowych nie może przekroczyć 20% całkowitych kosztów kwalifikowalnych projektu.

 

Koszty zarządzania i administracji mogą być finansowanie w ramach tzw. kosztów pośrednich, rozliczanych ryczałtem stanowiącym 25% kosztów bezpośrednich bez podwykonawstwa.

Wartość kosztów kwalifikowalnych może wynosić od 1 mln PLN do 20 mln euro;

Realizację projektów można planować do 30 czerwca 2023 r.

 

Intensywność wsparcia

Poziom dofinansowania uzależniony jest od wielkości przedsiębiorstwa i rodzaju prowadzonych prac. Maksymalna wysokość dotacji na badania przemysłowe to 80% dla mikro i małych przedsiębiorstw, 75% – dla średnich i 65% dla dużych firm, na prace rozwojowe można otrzymać odpowiednio 60% – mikro i małe, 50% – średnie i 40% duże przedsiębiorstwa. Prace przedwdrożeniowe mogą być dofinansowane na poziomie 90%, a usługi doradcze dla MŚP – 50%.

Dofinansowanie na realizację projektu może być udzielone pod warunkiem zobowiązania się Wnioskodawcy do wdrożenia wyników badań przemysłowych i eksperymentalnych prac rozwojowych albo eksperymentalnych prac rozwojowych (jeśli projekt przewiduje tylko te drugie), w terminie 3 lat od zakończenia projektu. Wdrożenie może polegać na wprowadzeniu do własnej działalności, udzieleniu licencji lub sprzedaży praw do wyników w celu wdrożenia.

Kryteria wyboru projektów:

W 2020 r. zostały zmienione kryteria wyboru projektów. Obecnie, dzielą się one na kryteria punktowane i kryteria TAK/NIE.

 

Szybka ścieżka – kryteria punktowane

 1. Istota projektu (max. 5 pkt), obejmuje zasadność celu projektu, dobór metodologii badawczej oraz ocenę nowości rezultatów,
 2. Realizacja projektu (max. 5 pkt), oceniany jest plan prac, zespół projektowy oraz posiadane zasoby techniczne
 3. Wdrożenie wyników projektu (max. 5 pkt), obejmuje możliwość zapewnienia ochrony praw własności intelektualnej, zapotrzebowanie rynkowe i opłacalność wdrożenia
 4. Za wdrożenie na terenie RP można otrzymać 1 pkt.

 

W każdym z kryteriów punktowych należy uzyskać co najmniej 3 pkt.

 

Kryteria TAK/NIE obejmują między innymi: kwestie kwalifikowalności wnioskodawcy, zasadność budżetu, zgodność z KIS, zasadą równości szans i zrównoważonego rozwoju oraz spełnienie efektu zachęty.

 

Termon naboru wniosków

Nabór wniosków trwa od 7 lutego do 18 czerwca 2020 r. Konkurs podzielony jest na cztery rundy:

 • od 7 lutego do 6 marca 2020 r. (I runda);
 • od 7 marca do 20 kwietnia 2020 r. (II runda);
 • od 21 kwietnia do 18 maja 2020 r. (III runda);
 • od 19 maja do 18 czerwca 2020 r. do godziny 16:00 (IV runda).

 

Środki na dofinansowanie projektów wyłonionych w konkursie (alokacja) to 1 mld 200 mln zł., z czego:

 

 1. Na projekty dużych przedsiębiorstw: 400 000 000 złotych – w I i II rundzie, w tym:
 • I runda – 300 000 000 złotych,
 • II runda – 100 000 000 złotych.
 1. Na projekty MŚP: 800 000 000 złotych – w III i IV rundzie, w tym:
 • III runda – 500 000 000 złotych,
 • IV runda – 300 000 000 złotych.

Więcej informacji o programie na stronie Narodowego Centrum Badań i Rozwoju: https://www.ncbr.gov.pl/programy/fundusze-europejskie/poir/poddzialanie-111/

Masz pytania?

Umów się na konsultację i pozwól nam poznać Twoje potrzeby. Nasi eksperci dopasują najlepsze rozwiązanie dla Twojego projektu.