GameINN, czyli dotacje w branży gamingowej

GameINN to program sektorowy Narodowego Centrum Badań i Rozwoju, którego nowa edycja startuje niedługo razem z dwoma innymi konkursami w ramach Szybkiej ścieżki. Głównym celem Programu jest zwiększenie konkurencyjności polskiego sektora producentów gier wideo na rynku globalnym w perspektywie 2023 roku.

 

Obszary badawcze, na których skupiać się będą działania Programu sektorowego GameINN to:

 

 • Projektowanie i wzornictwo w zakresie gier wideo,
 • Platformy, silniki oraz techniki przetwarzania,
 • Zastosowania Sztucznej Inteligencji,
 • Nowe narzędzia i mechanizmy interakcji,
 • Cyfrowa dystrybucja i wieloosobowe rozgrywki online,
 • Narzędzia i wiedza wspierające proces wytwórczy gier,

Dofinansowanie obejmuje prace B+R – badania przemysłowe i eksperymentalne prace rozwojowe, które mogą być uzupełnione o prace przedwdrożeniowe.

 

Koszty kwalifikowane:

 

Koszty wynagrodzeń osób zatrudnionych przy prowadzeniu badań przemysłowych lub prac rozwojowych (pracowników badawczych, pracowników technicznych, kadry zarządzającej merytorycznie projektem, pozostałych pracowników pomocniczych).

 

Koszty podwykonawstwa – zlecanie stronie trzeciej części merytorycznych prac projektu oraz koszty zasobów udostępnionych przez strony trzecie (np. koszt wynajmu laboratorium wraz z aparaturą badawczą).

 

Pozostałe koszty bezpośrednie, w tym

 1. Koszty aparatury naukowo-badawczej i wartości niematerialnych i prawnych (amortyzacja)
 2. Inne koszty operacyjne;
 • koszty materiałów, środków eksploatacyjnych i podobnych produktów materiały niezbędne do realizacji badań przemysłowych i prac rozwojowych, np. surowce, półprodukty, odczynniki;
 • sprzęt laboratoryjny (co do zasady wszystkie zakupy niespełniające wymogu środka trwałego zgodnie z ustawą o rachunkowości oraz z przyjętą polityką rachunkowości) wykorzystywany do badań przemysłowych i prac rozwojowych;
 • koszty utrzymania linii technologicznych, instalacji doświadczalnych itp. w okresie i w proporcji wykorzystania do badań przemysłowych i prac rozwojowych projektu;
 • koszty eksploatacji aparatury naukowo-badawczej;
 • koszty usług obcych o charakterze pomocniczym, które są niezbędne do realizacji projektu
 • elementy służące do budowy i na stałe zainstalowane w prototypie, instalacji pilotażowej lub demonstracyjnej;
 • koszty zarządzania własnością intelektualną w celu uzyskania ochrony;
 • koszty opłat związanych z dopuszczeniem do badań;

 

Koszty pośrednie ponoszone w związku z realizacją badań przemysłowych i prac rozwojowych projektu objętego pomocą są rozliczane metodą ryczałtową, jako 25% od kosztów bezpośrednich z wyłączeniem kosztów podwykonawstwa.

 

Koszty prac przedwdrożeniowych – Wysokość kosztów kwalifikowalnych przeznaczonych na realizację prac przedwdrożeniowych nie może przekroczyć 20% całkowitych kosztów kwalifikowalnych projektu.

 

Dofinansowanie na realizację projektu może być udzielone pod warunkiem zobowiązania się Wnioskodawcy do wdrożenia wyników badań przemysłowych i eksperymentalnych prac rozwojowych albo eksperymentalnych prac rozwojowych (jeśli projekt przewiduje tylko te drugie), w terminie 3 lat od zakończenia projektu. Wdrożenie może polegać na wprowadzeniu do własnej działalności, udzieleniu licencji lub sprzedaży praw do wyników w celu wdrożenia.

Minimalna wartość kosztów kwalifikowalnych projektu wynosi 400 000 PLN.

Maksymalna wartość kosztów kwalifikowalnych projektu wynosi 20 mln PLN.

 

Poziom dofinansowania w programie GameINN:

 

mikro i małe przedsiębiorstwa:

• do 80% kosztów kwalifikowalnych w zakresie badań przemysłowych,

• do 60% kosztów kwalifikowalnych w zakresie prac rozwojowych,

• do 90% kosztów kwalifikowanych w zakresie prac przedwdrożeniowych.

 

średnie przedsiębiorstwa:

• do 75% kosztów kwalifikowalnych w zakresie badań przemysłowych,

• do 50% kosztów kwalifikowalnych w zakresie prac rozwojowych,

• do 90% kosztów kwalifikowanych w zakresie prac przedwdrożeniowych.

 

duże przedsiębiorstwa:

• do 65% kosztów kwalifikowalnych w zakresie badań przemysłowych,

• do 40% kosztów kwalifikowalnych w zakresie prac rozwojowych,

• do 90% kosztów kwalifikowanych w zakresie prac przedwdrożeniowych.

Projekt może być realizowany wyłącznie na terenie województw innych niż mazowieckie.

 

Więcej o konkursie można przeczytać na: https://www.ncbr.gov.pl/aktualne-konkursy/szczegoly-konkursu/competition/konkurs-1122019-gameinn/

 

 

Małgorzata Gerwel

Małgorzata Gerwel

Sales Manager

+48 530 807 543

malgorzata.gerwel@bldg.pl

 

 

Masz pytania?

Umów się na konsultację i pozwól nam poznać Twoje potrzeby. Nasi eksperci dopasują najlepsze rozwiązanie dla Twojego projektu.