home
home
― aktualności, dofinansowania, felieton ―

Go to brand 2020

21 stycznia 2020 6 min. czytania

9 stycz­nia 2020 r. ogło­szo­na zo­sta­ła no­wa edy­cja po­pu­lar­ne­go kon­kur­su Go to Brand w ra­mach któ­re­go moż­na zdo­być do­fi­nan­so­wa­nie na mię­dzy­na­ro­do­wą pro­mo­cją pro­jek­tów. Zobacz jakie warunki należy spełnić, żeby wziąć udział w programie.

go to brand 2020

Go to Brand to program wspierający promocję polskich MŚP na rynkach zagranicznych, który z roku na rok cieszy się coraz większą popularnością wśród przedsiębiorców zainteresowanym rozwojem eksportu. Nabór do niedawno ogłoszonej nowej edycji konkursu rozpocznie się 11 lutego i potrwa do 11 marca 2020 r.

 

Podstawowe informacje

Pula środków przeznaczona na dofinansowanie wynosi 300 mln zł. Zmianą w stosunku do poprzedniej edycji jest wyłączenie możliwości ubiegania się o dofinansowanie firm z województwa mazowieckiego.

 

Maksymalna wartość dotacji nie może przekroczyć kwoty 425 670 zł. Dofinansowanie ma być rozliczane w formie kwot ryczałtowych.

 

Okres realizacji projektu nie może wykraczać poza 30 czerwca 2022 r.

 

W ramach projektu można finansować następujące działania:

 • udział w imprezach targowych lub targowo-konferencyjnych,
 • organizację misji wyjazdowych,
 • organizację misji przyjazdowych
 • zakup usługi doradczej,
 • dodatkowe działania promocyjne, między innymi zakup materiałów promocyjnych.

 

Go to Brand – działania promocyjne

Przedsiębiorca jest zobowiązany do realizacji co najmniej 3 działań promocyjnych z listy wskazanej powyżej (mogą być 3 jednego rodzaju, np. udział w 3 targach), w tym do realizacji co najmniej jednego działania promocyjnego (misji wyjazdowej lub stoiska) na wydarzeniu odbywającym się poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, na którym przewidziano organizację narodowego stoiska informacyjno-promocyjnego PARP.

 

W ramach realizacji Programu przedsiębiorca jest zobowiązany do realizacji, co najmniej jednego działania promocyjnego na wybranym przez siebie pozaunijnym rynku perspektywicznym, z rynków wymienionym poniżej:

 • Azja Południowo-Wschodnia (Japonia, Korea Południowa, państwa Stowarzyszenia Narodów Azji Południowo-Wschodniej ASEAN),
 • Ameryka Północna (Kanada, Stany Zjednoczone Ameryki, Meksyk),
 • Bliski Wschód (Turcja, Iran, Izrael i państwa Zatoki Perskiej),
 • Europa Centralna i Wschodnia (państwa Bałkanów Zachodnich, państwa członkowskie Wspólnoty Niepodległych Państw, Ukraina i Gruzja),
 • państwa BRIC (Brazylia, Rosja, Indie, Chiny, Republika Południowej Afryki).

Pozostałe działania promocyjne mogą być realizowane na dowolnym rynku, również w UE.

 

Go to brand – koszty kwalifikowane

Do kosztów kwalifikowanych Go to Brand, zalicza się koszty:

 

1. Usługi doradczej dotyczącej umiędzynarodowienia przedsiębiorcy;

 

2. Szkolenia w zakresie umiędzynarodowienia przedsiębiorcy;

 

3. Podróży służbowych pracowników przedsiębiorcy uczestniczącego w targach, misjach gospodarczych,

 

4. Transportu i ubezpieczenia osób i eksponatów w związku z udziałem w targach i misjach gospodarczych,

 

5. Rezerwacji miejsca wystawowego na targach, opłaty rejestracyjnej za udział w targach oraz wpisu do katalogu targowego;

 

6. Organizacji stoiska wystawowego na targach lub wystawie

 

7. Reklamy w mediach targowych;

 

8. Udziału w seminariach, kongresach i konferencjach;

 

9. Organizacji pokazów, prezentacji i degustacji produktów w zakresie promocji marki produktowej, w tym zakupu usług w tym zakresie: wynajmu niezbędnych pomieszczeń oraz sprzętu, zakupu usług tłumaczenia, zakupu usług kateringowych, zakupu usług hotelowych dla uczestników przyjazdowej misji gospodarczej;

 

10. Koszty informacyjno-promocyjne, tj.:

 • nabycia lub wytworzenia oraz dystrybucji materiałów informacyjno-promocyjnych takich jak gadżety, materiały drukowane np. foldery, ulotki, wizytówki,
 • przygotowania i prowadzenia działań informacyjno-promocyjnych w mediach tradycyjnych, elektronicznych, cyfrowych,
 • przygotowania lub tłumaczenia strony internetowej wnioskodawcy,
 • produkcji i emisji spotów i filmów informacyjno-promocyjnych.
 • nabycia lub wytworzenia oraz instalacji elementów dekoracyjnych uwzględniających założenia wizualizacji Marki Polskiej Gospodarki, tj. panelu promocyjnego MPG,

Beneficjent nie ma obowiązku zbierania ani opisywania dokumentów księgowych na potwierdzenie poniesienia wydatków rozliczanych kwotą ryczałtową. Do wydatków rozliczanych za pomocą kwot ryczałtowych nie stosuje się procedur dotyczących zamówień udzielanych w ramach projektu.

 

Warunkiem rozliczenia dotacji będzie osiągnięcie tzw. wskaźników dla kwot ryczałtowych oraz wskaźników produktu i udokumentowanie ich zgodnie z założeniami określonymi we wniosku o dofinansowanie (raporty, dokumentacja fotograficzna potwierdzająca zrealizowanie zadania). Wydatki rozliczone za pomocą kwot ryczałtowych są traktowane jako wydatki poniesione.

 

Lista działań promocyjnych

Działania promocyjne dla przedsiębiorców w ramach Go to Brand:

 

1. Misja wyjazdowa

Misja wyjazdowa ma na celu rozpoznanie rynku i nawiązanie kontaktów biznesowych. Powinna prowadzić do nawiązania lub rozszerzenia współpracy z partnerami gospodarczymi na rynku, na który misja jest organizowana.

Misja wyjazdowa może być połączona z uczestnictwem przedsiębiorcy w wydarzeniu targowym lub targowo-konferencyjnym w charakterze zwiedzającego (w tym w wydarzeniu, na którym jest organizowane narodowe stoisko informacyjnopromocyjne) lub też zostać zorganizowana niezależnie od tego wydarzenia. Misja wyjazdowa, w części finansowanej z poddziałania 3.3.3 PO IR, nie może trwać dłużej niż 3 dni na miejscu.

Program misji przygotowuje przedsiębiorca samodzielnie lub we współpracy z innymi podmiotami. Program misji powinien obejmować organizację co najmniej 3 spotkań biznesowych z udziałem potencjalnych kontrahentów. Ponadto program misji wyjazdowej może obejmować dodatkowe elementy takie jak: udział w imprezie targowej, konferencji branżowej, organizację pokazów, prezentacji oraz wizyt w siedzibach (zakładach produkcyjnych) kontrahentów.

Po zakończeniu misji wyjazdowej przedsiębiorca jest zobowiązany przygotować i przedstawić raport z jej przebiegu. Raport powinien zawierać min.: opis zakładanych i osiągniętych celów misji, program (agendę), listę kontrahentów, z którymi zorganizowano spotkania oraz opis innych aktywności podjętych w ramach misji.

 

2. Misja przyjazdowa

Przedsiębiorca może zorganizować przyjazdową misję gospodarczą (wizytę studyjną) dla potencjalnych i obecnych kontrahentów działających co najmniej na jednym z rynków perspektywicznych (uczestnicy).

Program misji przyjazdowej przygotowuje przedsiębiorca samodzielnie lub we współpracy z innymi podmiotami. Misja przyjazdowa powinna obejmować co najmniej prezentację firmy przedsiębiorcy oraz organizację pokazu lub prezentacji produktów dla uczestników misji.

Program misji przyjazdowej może zakładać realizację działań promocyjnych, w tym odwiedzenie przez uczestników stoiska przedsiębiorcy zorganizowanego na krajowej imprezie targowej. Misja przyjazdowa, w części finansowanej z poddziałania 3.3.3 PO IR, nie może trwać dłużej niż 3 dni na miejscu.

Przedsiębiorca organizujący misję przyjazdową jest zobowiązany przygotować i przedstawić raport z jej przebiegu. Raport powinien zawierać, co najmniej: opis zakładanych i osiągniętych celów misji, program misji oraz dane uczestników.

 

3. Organizacja stoiska na imprezie targowej lub targowo-konferencyjnej

W ramach realizacji Programu przedsiębiorca może zorganizować indywidualne stoisko wystawiennicze na imprezie targowej lub targowo-konferencyjnej (impreza targowa). Stoisko powinno zostać zorganizowane na imprezie targowej o charakterze b2b oraz zasięgu międzynarodowym. Nie ma zamkniętej listy imprez, z której należałoby wybrać targi. Można wybrać dowolne wydarzenie spełniające powyższe warunki.

Przedsiębiorca uczestniczący w imprezie targowej jest zobowiązany do nabycia oraz instalacji na stoisku elementu wizualizującego założenia Marki Polskiej Gospodarki.

 

4. Usługa doradcza

Przedsiębiorca może zakupić jedną usługę doradczą w zakresie przygotowania wejścia na poza unijny rynek perspektywiczny wskazany (lista rynków perspektywicznych w każdym programie promocji), w związku z udziałem w imprezie targowej lub targowo konferencyjnej odbywającej się na tym rynku.

Usługa doradcza musi być nabyta od podmiotu posiadającego potencjał i potwierdzone doświadczenie w zakresie świadczenia tego typu usług na wybranym przez przedsiębiorcę pozaunijnym rynku perspektywicznym.

Wartość podlegających finansowaniu w ramach poddziałania 3.3.3 POIR kosztów nabycia usługi doradczej nie może przekroczyć wartości 5% ogółu kosztów działań realizowanych przez przedsiębiorcę w ramach Programu.

 

5. Dodatkowe działania promocyjne

Przedsiębiorca biorący udział w Programie, wdrażający działania promocyjne opisane w punktach II.1-3, może sfinansować, w ramach poddziałania 3.3.3 POIR dodatkowe działania promocyjne w zakresie:

 • nabycia lub wytworzenia oraz dystrybucji obcojęzycznych lub dwujęzycznych materiałów informacyjno-promocyjnych takich jak: gadżety reklamowe, materiały drukowane np. foldery, ulotki, wizytówki,
 • produkcji i emisji spotów reklamowych i filmów informacyjno-promocyjnych promujących markę przedsiębiorcy,
 • kosztów zagranicznej reklamy prasowej, internetowej, reklamy w katalogach targowych i branżowych,
 • organizacji prezentacji produktów, kolekcji (np. w formie showroomów),
 • przygotowania obcojęzycznej strony internetowej lub obcojęzycznego modułu do istniejącej strony,
 • przygotowania i prowadzenia działań informacyjno-promocyjnych na wyszukiwarkach internetowych i portalach społecznościowych.

Wartość podlegających finansowaniu, w ramach poddziałania 3.3.3 POIR Go to Brand, dodatkowych działań promocyjnych nie może przekroczyć wartości 15% ogółu kosztów działań realizowanych przez przedsiębiorcę w ramach Programu.

 

Branże priorytetowe programu Go to Brand

Promowanych będzie 12 branż priorytetowych, w tym branże takie jak:

 • sprzętu medycznego
 • maszyn i urządzeń
 • kosmetyczna
 • tzw. „Moda Polska” obejmująca sektor odzieżowy, obuwniczy, galanteryjny oraz jubilerski
 • IT/ICT
 • meblarska
 • biotechnologii i farmaceutyków
 • usług prozdrowotnych
 • polskich specjalności żywnościowych
 • budowy i wykańczania budowli
 • jachtów i łodzi rekreacyjnych
 • części samochodowych i lotniczych.

Pełną listę dokumentów związanych z nową edycją konkursu Go to Brand można znaleźć na stronie PARPu.

 

Zapraszamy również do zapoznania się z pełną listą dotacji na rok 2020.

Małgorzata Gerwel

Mał­go­rza­ta Ger­wel

Sa­les Ma­na­ger

+48 530 807 543

mal­go­rza­ta.ger­we­l@bldg.pl

Zapraszamy do kontaktu w sprawie dalszych informacji o programie Go to Brand!

Wypełnij poniższe pola a nasz ekspert umówi się z Tobą na 30-minutową rozmowę

Administratorem danych osobowych jest BLDG sp. z o.o. sp.k. z siedzibą w Krakowie, ul. Zabłocie 43A, 30-701 Kraków, KRS: 0000711348. Podane w formularzu dane osobowe będą przetwarzane w celu udzielenia odpowiedzi na Twoje zapytanie oraz w celach archiwalnych. Zobacz więcej informacji o sposobie przetwarzania Twoich danych osobowych oraz o przysługujących Ci prawach w Naszej Polityce Prywatności.

najczęściej czytane

2 grudnia 2020 2 min. czytania
dotacje 2021
― aktualności, dotacje, felieton ―

Dotacje 2021 – będzie Szybka Ścieżka i Badania na rynek!

24 marca 2020 3 min. czytania
szybka ścieżka
― badania i rozwój ―

Szybka ścieżka 2020

21 stycznia 2020 6 min. czytania
go to brand 2020
― aktualności, dofinansowania, felieton ―

Go to brand 2020