Internacjonalizacja MŚP - dofinansowanie na rozwój
na rynkach zagranicznych

Dla kogo

MŚP z Polski Wschodniej

Wysokość dofinansowania

do 800 tys. zł

Termin naboru wniosków

22.12.21

Internacjonalizacja MŚP to konkurs, którego celem jest sfinansowanie kosztów wprowadzenia na nowe rynki zagraniczne produktów lub usług firm z sektora MŚP działających na obszarze Polski Wchodniej. Dofinansowaniu w konkursie podlegają projekty wspierające przedsiębiorcę w określeniu jego potencjału w zakresie internacjonalizacji, przygotowaniu przedsiębiorstwa i jego oferty pod kątem eksportu oraz aktywnego poszukiwania partnerów biznesowych w celu wprowadzenia produktów na wybrane rynki zagraniczne. Projekt w swoim zakresie zbliżony jest do popularnego Go to Brand, ale w odróżnieniu od 3.3.3 POIR dotyczy jedynie przedsiębiorców działających w województwach Polski Wschodniej: warmińsko-mazurskim, podlaskim, świętokrzyskim, lubelskim, podkarpackim.

Dofinansowanie mogą otrzymać projekty dotyczące kompleksowych, indywidualnych, profilowanych pod odbiorcę działań dotyczących opracowania i przygotowania do wdrożenia nowego modelu biznesowego w MŚP związanego z internacjonalizacją ich działalności, ze szczególnym uwzględnieniem usług doradczych

Na co można przeznaczyć dofinansowanie?

Internacjonalizacja MŚP

Kto może otrzymać dofinansowanie Internacjonalizacja MŚP?

- Mikro/Małe/Średnie przedsiębiorstwa działające na obszarze Polski Wschodniej, czyli województw: warmińsko-mazurskiego, podlaskiego, świętokrzyskiego, lubelskiego i podkarpackiego potwierdzone wpisem do odpowiedniego rejestru, ujawnionym najpóźniej w dniu złożenia wniosku o dofinansowanie.
- Posiadające co najmniej jeden produkt (wyrób lub usługę) o potencjale do internacjonalizacji na co najmniej jednym nowym rynku zagranicznym.
- Podmioty, które w okresie 2018-2019-2020 spełniają łącznie następujące warunki:
a) osiągają przychody netto ze sprzedaży nie mniejsze niż 200 tys. PLN przynajmniej w jednym zamkniętym roku obrotowym; oraz
b) nie mniej niż 100 tys. PLN przychodów w jednym zamkniętym roku obrotowym osiągnięto w wyniku sprzedaży produktu/-ów zgłoszonych w projekcie do internacjonalizacji.
- Przynajmniej w jednym zamkniętym roku obrotowym, wskaźnik EBITDA x 2 musi być większy od wysokości kosztów kwalifikowalnych projektu zgłoszonego do dofinansowania

Warunki finansowe

Makzymalne dofinansowanie
800 000 zł

Poziom dofinansowania
85%

Więcej informacji o konkursie można znaleźć na stronie PARP.

Masz pytania dot. konkursu Internacjonalizacja MŚP?

Umów się na konsultację i pozwól nam poznać Twoje potrzeby. Nasi eksperci dopasują najlepsze rozwiązanie dla Twojego projektu.