fbpx

Celem konkursu Internacjonalizacja MŚP jest sfinansowanie kosztów wprowadzenia na nowe rynki zagraniczne produktów lub usług firm działających na obszarze województw: warmińsko-mazurskiego, podlaskiego, świętokrzyskiego, lubelskiego i podkarpackiego.

 

Jakie podmioty mogą ubiegać się o dofinansowanie?

 • Mikro/Małe/Średnie przedsiębiorstwa działające na obszarze Polski Wschodniej, czyli województw: warmińsko-mazurskiego, podlaskiego, świętokrzyskiego, lubelskiego i podkarpackiego, potwierdzone wpisem do odpowiedniego rejestru, ujawnionym najpóźniej w dniu złożenia wniosku o dofinansowanie.
 • Posiadające co najmniej jeden produkt (wyrób lub usługę) o potencjale do internacjonalizacji na co najmniej jednym nowym rynku zagranicznym.
 • Które w ostatnim zamkniętym roku obrotowym uzyskały przychody ze sprzedaży zagranicznej w wysokości mniejszej niż 30% przychodów netto ze sprzedaży towarów i usług.
 • Przynajmniej w jednym zamkniętym roku obrotowym, wskaźnik EBITDA x 3 musi być większy od wysokości kosztów kwalifikowalnych projektu zgłoszonego do dofinansowania.

 

Na co można przeznaczyć pozyskane środki?

 • koszty usług doradczych świadczonych przez doradców zewnętrznych dotyczących opracowania zaprezentowanego we wniosku o dofinansowanie nowego modelu biznesowego związanego z internacjonalizacją działalności MŚP, obejmujących w szczególności: 
  • analizę możliwości eksportowych przedsiębiorcy poprzez zbadanie produktów przedsiębiorstwa, ocenę konkurencyjnej pozycji tych produktów oraz przedsiębiorstwa na wybranych rynkach zagranicznych, kompleksowe zbadanie uwarunkowań działalności, w tym barier wejścia na te rynki zagraniczne, 
  • wskazanie rynków docelowych wraz z uzasadnieniem (kluczem) wyboru, projekcją możliwości sprzedaży na tych rynkach zagranicznych, a także identyfikację potencjalnych odbiorców / kontrahentów na rynkach zagranicznych, 
  • analizę dotychczasowego modelu biznesowego przedsiębiorstwa wraz z propozycją zmian tego modelu pod kątem internacjonalizacji na wybranych rynkach zagranicznych, 
  • wybór najefektywniejszych narzędzi i metod marketingowych oraz promocyjnych (w tym wskazanie wydarzeń targowych, wystaw czy kierunków misji gospodarczych, oszacowanie budżetu działań promocyjnych towarzyszących przygotowaniu do wdrażania nowego modelu biznesowego), 
  • rekomendacje w zakresie reorganizacji przedsiębiorstwa i przygotowania go do działalności eksportowej (organizacji działu eksportu, logistyki, etc.), 
  • opracowanie koncepcji wejścia na rynek zagraniczny, wraz ze szczegółowym określeniem zadań związanych z przygotowaniem do wdrożenia nowego modelu biznesowego na poszczególnych rynkach, 
  • rekomendacje w zakresie nabycia oprogramowania niezbędnego do automatyzacji procesów biznesowych i nabycia środków trwałych w związku z przygotowaniem do internacjonalizacji działalności (jeśli dotyczy), 
  • rekomendacje w zakresie rozwoju eksportu w oparciu o współpracę z organizacjami międzynarodowymi

 

Model biznesowy, z którego wynikają działania zaplanowane w projekcie, stanowi wymagany załącznik do wniosku o dofinansowanie. Koszty usług doradczych dotyczących opracowania nowego modelu biznesowego uważa się za kwalifikowalne, jeśli zostały poniesione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed dniem złożenia wniosku o dofinansowanie. Kwalifikowanie powyższych kosztów jest możliwe tylko w ramach pomocy de minimis. 

 • koszty usług doradczych świadczonych przez doradców zewnętrznych dotyczących przygotowania przedsiębiorcy do wdrożenia nowego modelu biznesowego, w szczególności w zakresie: 
  • wyszukiwania, selekcji, a następnie nawiązania kontaktów z partnerami zagranicznymi na wskazanych nowych rynkach zagranicznych i doprowadzenia do etapu negocjacji handlowych , 
  • pozyskiwania zewnętrznego finansowania działalności eksportowej i instrumentów finansowych obniżających ryzyko eksportowe (kredyty eksportowe, fundusze poręczeniowe i gwarancyjne, fundusze dotacji, transakcje terminowe, etc.), 
  • przygotowania produktu do potrzeb docelowego rynku zagranicznego (w tym m.in. badanie marketingowe na rynku docelowym), 
  • przygotowania kanałów dystrybucji i kanałów obsługi otoczenia formalno prawnego umożliwiającego wejście na dany, wskazany w modelu biznesowym rynek zagraniczny, 
  • uzyskania certyfikacji, akredytacji, koncesji lub innego typu dokumentów i praw niezbędnych dla prowadzenia działalności gospodarczej, sprzedaży produktów na docelowym rynku zagranicznym , 
  • przygotowania planu szczegółowej kampanii promocyjnej (w tym kampanii w internecie), projektowania materiałów reklamowych i promocyjnych, stron internetowych oraz aplikacji mobilnych przeznaczonych do promocji i sprzedaży produktów, których dotyczy projekt, na docelowych rynkach zagranicznych , 
  • wzornictwa opakowań, projektowania katalogów i opisów technicznych produktów przeznaczonych na eksport, projektowania logotypów i marek produktowych,
  • tworzenia regulaminów usług, gwarancji produktowych i innych dokumentów niezbędnych dla wprowadzenia produktu na nowy docelowy rynek zagraniczny, 
  • uzyskania ochrony własności przemysłowej za granicą dla produktów przeznaczonych do sprzedaży na rynkach zagranicznych, 
  • analizy możliwości eksportowych przedsiębiorcy pod kątem współpracy z organizacjami międzynarodowymi opracowania kompleksowej koncepcji nawiązania współpracy z wybraną organizacją międzynarodową, 
  • zapewnienia cyberbezpieczeństwa działalności przedsiębiorcy w związku z przygotowaniem i nawiązaniem współpracy na rynkach zagranicznych. Kwalifikowanie powyższych kosztów jest możliwe w ramach pomocy de minimis lub pomocy na usługi doradcze na rzecz MŚP. Rodzaj wybranej pomocy dla powyższych kosztów doradztwa związanego z przygotowaniem do wdrożenia nowego modelu biznesowego musi być jednolity. 
 • koszty innych usług świadczonych przez wyspecjalizowane podmioty zewnętrzne związanych bezpośrednio z wdrożeniem nowego modelu biznesowego w zakresie: 
  • wytworzenia materiałów reklamowych i promocyjnych, 
  • szkoleń, 
  • dostępu do specjalistycznych baz danych i źródeł informacji, 
  • tłumaczeń, 
  • badań i testów (technicznych, fizycznych, chemicznych lub biologicznych) produktów przeznaczonych do internacjonalizacji, 
  • projektowania procesów technologicznych lub logistycznych, 

Kwalifikowanie powyższych kosztów jest możliwe tylko w ramach pomocy de minimis. 

 • koszty udziału w międzynarodowych targach, wystawach lub misjach gospodarczych , obejmujące: 
  • wynajęcie i zabudowę powierzchni wystawienniczej,
  • zakup usług w zakresie organizacji i obsługi stoiska, 
  • zakup usług w zakresie transportu osób, eksponatów oraz elementów zabudowy wraz z ubezpieczeniem, odprawą celną i kosztami spedycji,
  • podróże służbowe maksymalnie trzech osób uczestniczących w targach, wystawach lub misjach, w okresie nie dłuższym niż dwa dni (w przypadku misji – jeden dzień) przed rozpoczęciem i jeden dzień po zakończeniu imprezy targowej, wystawienniczej lub misji, w zakresie i według stawek określonych w przepisach w sprawie ustalania należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej poza granicami kraju ,
  • opłaty związane z uzyskaniem niezbędnych wiz dla osób uczestniczących w targach, wystawach lub misjach, 
  • reklamę w mediach targowych, 
  • rezerwację miejsca wystawowego na targach, opłatę rejestracyjną za udział w targach oraz wpis do katalogu targowego, 
  • zakup usług w zakresie organizacji spotkań z potencjalnymi partnerami handlowymi w ramach udziału w targach, wystawach lub misjach, 
  • koszty organizacji pokazów, prezentacji lub degustacji produktów podczas zagranicznych targów, wystaw lub misji, w tym zakupu usług w tym zakresie, wynajmu niezbędnych pomieszczeń oraz sprzętu, zakupu usług tłumaczenia, zakupu usług cateringowych. 
 • koszty nabycia środków trwałych, z wyłączeniem nieruchomości, lub wartości niematerialnych i prawnych w związku z przygotowaniem do internacjonalizacji działalności, w tym w celu zapewnienia cyberbezpieczeństwa działalności przedsiębiorcy w związku z przygotowaniem i nawiązaniem współpracy na rynkach zagranicznych. 

 

O jakie środki można się ubiegać?

Maksymalna kwota dofinansowania projektu wynosi:

 • 900 000,00 zł (w przypadku wybrania co najmniej jednego rynku docelowego internacjonalizacji spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego i Szwajcarii) lub
 • 610 000,00 zł (w przypadku wybrania wyłącznie rynków docelowych internacjonalizacji z Europejskiego Obszaru Gospodarczego lub Szwajcarii), w tym:
  • maksymalnie 30 000,00 zł dofinansowania na pokrycie kosztów usług doradczych dotyczących opracowania nowego modelu biznesowego określającego zakres działań niezbędnych do internacjonalizacji działalności przedsiębiorcy na wskazanych zagranicznych rynkach docelowych;
  • maksymalnie 200 000,00 zł dofinansowania na pokrycie kosztów związanych z nabyciem środków trwałych (z wyłączeniem nieruchomości) w związku z wynikającą z modelu biznesowego internacjonalizacją działalności;
  • maksymalnie 200 000,00 zł dofinansowania na pokrycie kosztów związanych z nabyciem wartości niematerialnych i prawnych w związku z wynikającą z modelu biznesowego internacjonalizacją działalności.

Przy czym łączne dofinansowanie na pokrycie kosztów związanych z nabyciem wartości niematerialnych i prawnych oraz pokrycie kosztów związanych z nabyciem środków trwałych z wyłączeniem nieruchomości w związku z internacjonalizacją działalności nie może przekroczyć 300 000,00 zł.

 

W czym pomagamy?

 • diagnoza potencjału w zakresie internacjonalizacji 
 • opracowanie zaprezentowanego we wniosku o dofinansowanie nowego modelu biznesowego związanego z internacjonalizacją działalności (niezbędny dokument dla firm ubiegających się o dotację)
 • opracowanie zestawienia kosztów niezbędnych do wdrożenia modelu biznesowego związanego z internacjonalizacją w tym dobór odpowiednich targów międzynarodowych 
 • przygotowanie wniosku o dofinansowanie

 

Dodatkowe informacje

 • Pomoc w ramach działania nie może być udzielona na realizację projektu dotyczącego działalności handlowej (handlu obcymi wyrobami lub obcymi usługami). 
 • Pomoc w ramach działania nie może być udzielona na realizację projektu dotyczącego działalności wywozowej, w szczególności w przypadku rynków zagranicznych, na których wnioskodawca jest już aktywny z produktami substytucyjnymi/komplementarnymi lub dostępne są produkty wnioskodawcy objęte projektem. 
 • Rozpoczęcie realizacji projektu nie może zostać zaplanowane później niż 6 miesięcy od daty złożenia wniosku o dofinansowanie 
 • Okres realizacji projektu nie może być dłuższy niż 24 miesiące, licząc od dnia rozpoczęcia realizacji projektu 
 • Okres realizacji projektu nie może wykraczać poza końcową datę okresu kwalifikowalności

 

Harmonogram składania wniosków

5 maja 2022 r.  – rozpoczęcie naboru wniosków 

29 czerwca 2022 r. – zakończenie naboru wniosków

 

Internacjonalizacja MŚP - dofinansowanie na rozwój
na rynkach zagranicznych

Dla kogo

MŚP z Polski Wschodniej

Wysokość dofinansowania

do 800 tys. zł

Termin naboru wniosków

22.12.21

Internacjonalizacja MŚP to konkurs, którego celem jest sfinansowanie kosztów wprowadzenia na nowe rynki zagraniczne produktów lub usług firm z sektora MŚP działających na obszarze Polski Wchodniej. Dofinansowaniu w konkursie podlegają projekty wspierające przedsiębiorcę w określeniu jego potencjału w zakresie internacjonalizacji, przygotowaniu przedsiębiorstwa i jego oferty pod kątem eksportu oraz aktywnego poszukiwania partnerów biznesowych w celu wprowadzenia produktów na wybrane rynki zagraniczne. Projekt w swoim zakresie zbliżony jest do popularnego Go to Brand, ale w odróżnieniu od 3.3.3 POIR dotyczy jedynie przedsiębiorców działających w województwach Polski Wschodniej: warmińsko-mazurskim, podlaskim, świętokrzyskim, lubelskim, podkarpackim.

Dofinansowanie mogą otrzymać projekty dotyczące kompleksowych, indywidualnych, profilowanych pod odbiorcę działań dotyczących opracowania i przygotowania do wdrożenia nowego modelu biznesowego w MŚP związanego z internacjonalizacją ich działalności, ze szczególnym uwzględnieniem usług doradczych

Na co można przeznaczyć dofinansowanie?

Internacjonalizacja MŚP

Kto może otrzymać dofinansowanie Internacjonalizacja MŚP?

- Mikro/Małe/Średnie przedsiębiorstwa działające na obszarze Polski Wschodniej, czyli województw: warmińsko-mazurskiego, podlaskiego, świętokrzyskiego, lubelskiego i podkarpackiego potwierdzone wpisem do odpowiedniego rejestru, ujawnionym najpóźniej w dniu złożenia wniosku o dofinansowanie.
- Posiadające co najmniej jeden produkt (wyrób lub usługę) o potencjale do internacjonalizacji na co najmniej jednym nowym rynku zagranicznym.
- Podmioty, które w okresie 2018-2019-2020 spełniają łącznie następujące warunki:
a) osiągają przychody netto ze sprzedaży nie mniejsze niż 200 tys. PLN przynajmniej w jednym zamkniętym roku obrotowym; oraz
b) nie mniej niż 100 tys. PLN przychodów w jednym zamkniętym roku obrotowym osiągnięto w wyniku sprzedaży produktu/-ów zgłoszonych w projekcie do internacjonalizacji.
- Przynajmniej w jednym zamkniętym roku obrotowym, wskaźnik EBITDA x 2 musi być większy od wysokości kosztów kwalifikowalnych projektu zgłoszonego do dofinansowania

Warunki finansowe

Makzymalne dofinansowanie
800 000 zł

Poziom dofinansowania
85%

Więcej informacji o konkursie można znaleźć na stronie PARP.

Masz pytania dot. konkursu Internacjonalizacja MŚP?

Umów się na konsultację i pozwól nam poznać Twoje potrzeby. Nasi eksperci dopasują najlepsze rozwiązanie dla Twojego projektu.